טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) להדפסה

מה זה טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - דמי ביטוח - שאלון מפורט לידועים בציבור 107 (05.2023)

מטרת הטופס:
מטרת הטופס היא לבחון את מעמדם של בני זוג הידועים בציבור ולקבוע את זכויותיהם וחובותיהם במוסד לביטוח לאומי, במקרים בהם הם מבקשים להתייחס אליהם כזוג נש

טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)05.2023( 107/בל
פרטי בן/בת הזוג הידוע בציבור
פרטי בן/בת הזוג הידועה בציבור
הבהרות לתשומת לב ממלא ההצהרה
 מטרת שאלון זה היא לבחון מעמדם של בני זוג כידועים בציבור וזאת לעניין חובות וזכויות במוסד לביטוח לאומי,
המבקשים להכיר בהם במעמד כזה תקופות קודמות יותר
 התקבלה החלטה לראות בשני בני זוג כידועים בציבור, הם יראו, לעניין חוק הביטוח הלאומי, ושאר הנושאים שהמוסד
מופקד על ביצועם כשני בני זוג נשואים.
 מי שהוכרו כידועים בציבור וחל שינוי במעמדם זה, מתבקשים להצהיר על כך בכתב בסניף המוסד לביטוח לאומי
הסמוך למקום מגוריהם.
 נא לצרף אישורים כנדרש.
שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז.
מצב משפחתי )כפי שמופיע בת"ז(
 רווק  נשוי  ידוע בציבור
 גרוש  אלמן
מתאריך הערות
כתובת ופרטי התקשרות
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
חותמת קבלה
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
3 5
שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז.
מצב משפחתי )כפי שמופיע בת"ז(
 רווקה  נשואה  גרושה
 אלמנה
שנה חודש יום
מתאריך הערות
כתובת
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
3
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
ביטוח ובריאות
1
שאלון מפורט לידועים בציבור)05.2023( 107/בל
פרטים אישיים של הילדים המשותפים
הצהרת בני הזוג על מערכת היחסים – יש למלא גם אם אחד מבני הזוג נפטר
 אין לנו ילדים משותפים.
 יש לנו ילדים משותפים ולהלן פרטיהם: )אם יש יותר משני ילדים – נא מלאו פרטיהם בנפרד(.
1
מספר זהות הילד
ס"ב
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה
שנה חודש יום
2
מספר זהות הילד
ס"ב
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה
שנה חודש יום
1 .האם בכוונתכם להינשא בנישואים המוכרים על ידי משרד הפנים?  כן , מתי?__________
 לא, מדוע? :____________________________________________.
2 .ממתי אתם חיים ביחד ומוכרים כבני זוג? _________________ .
נא לציין סיבה או אירוע לתאריך שצוין לעיל ולצרף אישורים התומכים בהצהרה
 ניהול משק בית משותף
 טקס או מסיבה או אירוע סמלי אחר המעיד על קשר זוגי מחליף נישואין
 אחר_______________ נא לפרט__________________________________________________
3 .כתובת המגורים המשותפת היא ___________________________________________________________
וזאת החל מיום____________________. מי הבעלים הרשום בדירה? _____________________________
אם אתם שוכרים את הדירה, נא לצרף חוזי שכירות קודמים עליהם חתמתם וחוזה השכירות האחרון.
אם יש דירה בחזקת כל אחד/אחת מכם, נא לציין באיזו דירה אתם מתגוררים__________________________
נא לציין, מי התגורר בדירה האחרת - האם הושכרה, נמסרה לשימוש לאדם אחר וכדומה, ולצרף מסמכים
תומכים:________________________________________________________________________
4 .האם קיים רכוש או ציוד משותף ?  לא  כן, נא לפרט ולצרף אישורים/קבלות ______________________
____________________________________________________________________________________
5 .האם קיים הסכם ממון או צוואה?  לא  כן, נא לפרט ולצרף אישורים ____________________________
___________________________________________________________________________________
האם אחד מבני הזוג מוטב של השני בביטוחים שונים )כגון ביטוח חיים/פנסיוני /קופת גמל וכד'( אם כן נא לצרף אישור
מוטבים. אם לא, נא לציין הסיבה ______________________________________________________
6 .האם יש לכם חשבון בנק משותף? לא, פרט מדוע _________________________________________
 כן, בנק __________סניף _________ מס' חשבון __________________
האם אחד מיופה בחשבון בן הזוג השני?  כן, נא להמציא אישור.
 לא, פרט מדוע ________________________________________________________________
7 .מי נושא בהוצאות ניהול משק הבית בכתובת המגורים המשותפת? נא לפרט ולצרף חשבונות לפי העניין כגון: מים,
ארנונה, חשמל, גז, טלפון )נייד ונייח(, ספק אינטרנט וטלוויזיה וכד'.
_______________________________________________________________________________
8 .האם קיימים מקרים בהם הופעתם בציבור יחדיו כבני זוג? נא לפרט ולצרף הוכחות ____________________
____________________________________________________________________________
9 .האם קבלתם או עדיין מקבלים גמלה כלשהי מגוף כלשהו?  לא, _______________________________
 כן, צרף אישורים. ______________________________________________________________
10 .האם מתנהלת או עומדת להתנהל תביעה כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין למעמדכם כידועים בציבור?
 לא,  כן, פרט מספר תיק ובאיזה בית משפט וצרף העתקים של כתבי בי-הדין, פרוטוקולים והחלטות שניתנו
______________________________________________________________________________
2
3
עמוד 2 מתוך 5)05.2023( 107/בל
מידע נוסף שיש בו לסייע בקביעת מעמדכם כידועים בציבור
הצהרות עדים

המשך
אנא פרטו כיצד באה לידי ביטוי מערכת היחסים ביניכם בכל הנוגע לניהול משק הבית, יחסי ממון, חיי משפחה וכדומה:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
האנשים הבאים מכירים אותנו ויכולים להעיד על מערכת היחסים הזוגית שלנו הכוללת ניהול משק בית משותף
1 .מכר/ה ראשון/ראשונה
שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז.
ס"ב
קרבת העד/ה:
 שכן  חבר  חבר לעבודה  משפחה  אחר ____________
אנו מכירים מתאריך
כתובת
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד טלפון בעבודה
גר בכתובת זו מתאריך כתובת קודמת
נא לפרט כמה זמן הנך מכיר/ה את שני בני הזוג ומה ידוע לך על הקשר ביניהם, כולל מקום מגוריהם:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
תאריך___________ חתימה _______________
4
5
עמוד 3 מתוך 5)05.2023( 107/בל
כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע
2 .מכר/ה שני/שנייה
שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז.
קרבת העד/ה:
 שכן  חבר  חבר לעבודה  משפחה  אחר ____________
אנו מכירים מתאריך
כתובת
רחוב/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד טלפון בעבודה
נא לפרט כמה זמן הנך מכיר/ה את שני בני הזוג ומה ידוע לך על הקשר ביניהם, כולל מקום מגוריהם:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
תאריך___________ חתימה _______________
אני החתום/ה מטה נותן/ת בזה רשות למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל עובד מעובדיו, ו/או לכל אדם אחר הפועל
מטעם המוסד לביטוח לאומי ו/או בעבורו לקבל או למסור לביטוח הלאומי כל מידע שיבקש אודותיי והמצוי
ברשותכם, לרבות מידע ממשרד הבינוי והשיכון ומהרשות המקומית, וכן כל מידע או מסמך הדרושים להחלטת
המוסד לביטוח לאומי בקביעת מעמדי כידוע/ה בציבור
עמוד 4 מתוך 5
6)05.2023( 107/בל
הצהרה
לשימוש המוסד לביטוח לאומי
אני החתום/החתומה מטה מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בשאלון זה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, או העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות, הן עבירה על החוק ואדם
אשר מוסר פרטים לא נכונים במרמה או ביודעין, דינו קנס כספי או מאסר.
אני מתחייב/ת להודיע למוסד לביטוח לאומי ללא דיחוי על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
תאריך_____________ שם בן/בת הזוג _______________ חתימה __________________
תאריך_____________ שם בן/בת הזוג _______________ חתימה __________________
7
החלטת הסניף
 לאשר מעמד ידועים בציבור  מתאריך _______________ .
 לדחות.
נימוקים להחלטה )חובה על הפקיד/ה לנמק החלטתו/החלטתה(:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
תאריך___________ שם הפקיד/ה ותואר תפקיד ______________________ חתימה _______________
עמוד 5 מתוך 5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » דמי ביטוח » טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון מפורט לידועים בציבור (107) להורדה

דילוג לתוכן