טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה להדפסה

מה זה טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה?

טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - שאלון 3 - גורם משלם

מטרת הטופס:
טופס זה הוא חלק מתהליך הבקשה לביטוח הכשרה עבור גורם משלם בפוליסת חיסכון פנסיונית. הטופס משמש לגיוס מידע אישי על המשלם, כולל פרטים אישיים, פרטי העיסוק, ומקור הכספים המופקדים בחשבון הפנסיוני. בנוסף, הטופס כולל הצהרות סבירות וחובות משפם לגורם המשלם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המשלם: פרטים אישיים, זהות ופרטי המשפחה של המשלם, גם פרטים כגון תאריך לידה, מספר מזהה, והזמן בו הוא נמצא בתפקיד ציבורי בכיר (אם כן).

2. עיסוק המשלם: פרטים אודות העיסוק המרכזי של המשלם, כולל שם המעסיק או סוג העיסוק.

3. מקור הכספים: הצהרה אודות מקור הכספים שמופקדים בחשבון הפנסיוני של המשלם, והאם קיימת זיקה עם נותן המתנה.

4. הצהרת FATCA: נפרט אם המשלם הוא אזרח אמריקאי ואם יש לו חשבון מס בארצות הברית, והאם הוא יליד ארה"ב.

5. הצהרות נוספות: המשלם מתחייב להודיע על שינויים בפרטיו ומסכים להודיע במידי פעם על כל שינוי חשוב במצבו.

6. הצהרת תושבות מס לצורך CRS: המשלם מוקף בשאלות הנוגעות לתושבותו לצרכי מס במדינות זרות וחייב למסור פרטים אודות תושבותו במדינות אלו.

7. הצהרות נוספות: המשלם מצהיר שהמידע שסיפק הוא מדויק ומתחייב להודיע על שינויים.

שם הטופס:
טופס ביטוח הכשרה

טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חברה לביטוח בע״מ
www.hcsra.co.il | *3453 | 03-7960000 | 5811801 חולון 1877 .ד.ת, 6 המלאכה
07/2021 גרסה
קוד מסמך 13211
שאלון 3 משלם שאינו המבוטח
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.
יש לצרף צילום תעודת זהות/תעודת תאגיד לפי העניין.
מס׳ פוליסה: שם המבוטח: מס׳ ת.ז.
חלק א' – פרטי המשלם
שם פרטי: שם משפחה: מין: הזיקה בין המשלם למבוטח:
῿ בן משפחה מדרגה ראשונה, פרט: ____________
῿ נקבה ῿ קרוב משפחה אחר תאריך לידה / התאגדות מספר מזהה ῿ זכר ῿ סבא/סבתא
῿ שותף עסקי
῿ מעסיק
מען: ῿ חברה בבעלות
῿ אחר_______________________________
חלק ב' – עיסוק המשלם
῿ שכיר / שכיר בעל שליטה - שם המעסיק: __________________________________________________________________
῿ עצמאי
מהו תחום העיסוק של העסק?
ק ב' – עיסוק המשלם
῿ שכיר / שכיר בעל שליטה - שם המעסיק: __________________________________________________________________
῿ עצמאי
שם העסק ___________________________ מען העסק ________________________ מחזור הכנסות שנתי _________________
מהו תחום העיסוק של העסק?
῿ יהלומים ואבני חן ῿ נדל"ן ῿ סחר במתכות יקרות ῿ בלדרות ῿ סחר בנשק ῿ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר
῿ סחר במטבעות וירטואליים ῿ מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ῿ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך
῿ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ῿ הימורים חוקיים ῿ אחר:_____________________________________________________
רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן:
῿ חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי ῿ סטודנט ῿ קטין ῿ לא עובד ῿ חבר קיבוץ ῿ אברך/תלמיד ישיבה
῿ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה:_________________________

῿ תפקיד ציבורי בכיר
האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך נמצא בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות: ῿ כן ῿ לא
במידה והתשובה חיובית אנא מלא את שאלון 2 – טופס איש ציבור מקומי
῿ תפקיד ציבורי בכיר
האם אתה או בן משפחתך או שו
במידה והתשובה חיובית אנא מל
בור" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

צי

"איש
"איש ציבור מקומי" – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של
אחד מאלה;
"בן משפחה" – בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות
ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
חלק ג' – מקור הכספים המופקדים
נא לבחור את אחת האפשרויות מטה:
῿ משכורת/קצבה ῿ תקבולים/הכנסות מעסק ῿ חסכונות שנצברו ῿ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ῿ מכירת עסק
῿ הלוואה ῿ ירושה ῿ פיצויי פיטורין/פרישה ῿ זכייה ῿ מכירת נכס ῿ העברת כספים מקופת גמל אחרת ῿ השכרת נכס
῿ מתנה. שם נותן המתנה: _________________________ זיקה לנותן המתנה: ______________________________
῿ כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק: ______________ שם המדינה: ________________
῿ תרומה ῿ אחר. פרט: _______________________________________________________________________
Dummy Textחברה לביטוח בע״מ
www.hcsra.co.il | *3453 | 03-7960000 | 5811801 חולון 1877 .ד.ת, 6 המלאכה
07/2021 גרסה
קוד מסמך 13211
חלק ד' – הצהרת FATCA) חובה)
1 .האם אתה אזרח ארצות הברית? ῿ כן ῿ לא
2 .האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? ῿ כן ῿ לא
3 .האם אתה יליד ארה"ב? ῿ כן ῿ לא
א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
תאריך: _______________ שם מלא: ____________________ מס׳ ת״ז: ________________________ חתימה: ✘________________
אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארה"ב
(TIN. S.U .(הבמידה ואינך אזרח ארה"ב או תושב לצרכי מס, אך נולדת בארה"ב, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות
אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS (או לחלופין מאתר
האינטרנט של החברה.
הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS) חובה)
האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארה"ב וישראל)? ῿ כן ῿ לא
אם ענית ״כן״, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.
שם פרטי (אנגלית) שם משפחה (אנגלית)
Last Name First Name
מיקוד רחוב ומס׳ בית יישוב מדינה מדינה תושבות המס TIN כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)
Country City Street and number ZIP Code מקומי מס משלם מס׳ Tax Residency Country
.1
.2
.3
א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.
תאריך: _______________ שם מלא: ____________________ מס׳ ת״ז: ________________________ חתימה: ✘________________
חלק ה' – הצהרות
האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ῿ כן ῿ לא
תאריך: _______________ שם מלא: ____________________ מס׳ ת״ז: ________________________ חתימה: ✘________________
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא
יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס - 2000 ,מהווה עבירה פלילית.
תאריך: _______________ שם מלא: ____________________ מס׳ ת״ז: ________________________ חתימה: ✘________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » חיסכון פנסיוני » טופס שאלון 3 – גורם משלם בפוליסה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון 3 - גורם משלם בפוליסה להורדה

דילוג לתוכן