טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) להדפסה

מה זה טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - חדר מחקר - שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713)

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת שינויים ותוספות במחקר הפעיל בחדר המחקר של מוסד לביטוח לאומי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שינוי בהרכב החוקרים - הוספה או הורדה (סעיף 2).
2. שינוי מטרות המחקר (סעיף 3).
3. שינוי אוכלוסיית המחקר (סעיף 4).
4. שינוי או עדכון הנתונים למחקר (עדכון שנים, תוספת קבצים או משתנים) (סעיף 5).
5. בקשה להתקנת קובץ נתונים של החוקר במחשב חדר המחקר (סעיף 6).
6. בקשה להארכת תקופת המחקר (סעיף 7).
7. אחר (סעיף אחר).

סיכום: טופס זה משמש להצגת שינויים ותוספות במחקר הפעיל בחדר מחקר של מוסד לביטוח לאומי. הטופס מתחייב על ידי החוקר הראשי ומסייע בשמירה על התחייבויותו של החוקר לתנאי המחקר ולהוראות הנוהל.

טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 0 מתוך 3
)12.2022( 3708 /בל
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
)12.2022(3712/בל
פרטי הבקשה
מהות השינוי או התוספת – למילוי ע"י החוקר הראשי
 שינוי בהרכב החוקרים – הוספה או הורדה – נא למלא סעיף 2
 שינוי מטרות המחקר – נא למלא סעיף 3
 שינוי אוכלוסיית המחקר – נא למלא סעיף 4
 שינוי מבנה הנתונים למחקר )עדכון שנים, תוספת קבצים או משתנים או עדכון על קובץ שאינו בשימוש –
נא למלא סעיף 5
 בקשה להכנסת קובץ נתונים שמביא החוקר – נא למלא סעיף 6
 בקשה להארכת תקופת המחקר – נא למלא סעיף 7
 אחר _____________________________________________________________
שינוי בהרכב החוקרים – למילוי ע"י החוקר הראש
מוסד המחקר, לפי העניין, יוגש בצירוף הסכם והתחייבויות חתומות ע"י החוקר שאת הצטרפותו לצוות מבקשים לאשר – יש
לצרף טופס בל/3707 עבור כל חוקר שהצטרף למחקר.
לביצוע המחקר מצטרף או עוזב החוקר שלהלן:
 מצטרף  עוזב  מצטרף  עוזב  מצטרף  עוזב  מצטרף  עוזב
שם משפחה
שם פרטי
ת.ז. יש לצרף צילום ת.ז.
תפקיד במחקר
)חוקר או עמית(
מוסד החוקר
מחלקה/פקולטה
תפקיד במוסד
כתובת
מס' נייד
דואר אלקטרוני
הערות
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
מספר מחקר נושא המחקר
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים
המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון
שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל
בחדר המחקר
)למילוי ע"י חוקר ראשי(
1
2)12.2012( 3713 /בל
שינוי מטרות המחקר
הסבר: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
שינוי אוכלוסיית המחקר
הסבר: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
שינוי או עדכון הנתונים למחקר – )עדכון שנים, תוספת קבצים או משתנים, עדכון על קובץ שאינו בשימוש(
הסבר: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
בקשה להתקנת קובץ נתונים של החוקר במחשב חדר המחקר – יש למלא טופס בל/3709
הסבר: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4
3
5
6)12.2012( 3713 /בל
הארכת תקופת המחקר – הסכם התחייבות החוקר לצורך שימוש בחדר מחקר
שנערך ונחתם בירושלים ביום ________לחודש______________ שנה _____________

הואיל וחתמתי על כתב התחייבות לצורך שימוש בחדר המחקר בעניין ביצוע מחקר שמספרו ___________
באמצעות חדר מחקר של הביטוח הלאומי בכפוף להוראות "נוהל חדר מחקר" ביום _______________
)להלן: "ההתחייבות המקורית"(,
והואיל ואני מעוניין לחדש את ההתחייבות לצורך המשך ביצוע המחקר, והביטוח הלאומי מוכן לאפשר לי להמשיך
ולעשות שימוש בחדר המחקר בכפוף להוראות הנוהל, נספחיו והתחייבות זו;
לפיכך אני מבקש לשוב ולחדש את ההתחייבות כדלקמן:
ידוע לי כי כנגד התחייבות זו יותר לי לעשות שימוש נוסף בחדר המחקר לצורך ביצוע המחקר שמספרו
וזאת, למשך תקופת המחקר המאושרת על סמנכ"ל מחקר ותכנון.
1 .אני מצהיר כי עיינתי מחדש בנספח א' לנוהל כפי שמילאתי אותו, ובדקתי אם חלו בו שינויים. אני מצהיר כי
מילאתי לפני הגשת מסמך זה את נספח ג'1 לנוהל "שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל בחדר מחקר" וציינתי בו
כל שינוי שחל בנוגע למחקר, ככל שחל שינוי.
2 .ככל שאני חוקר ראשי - אני מצהיר כי לא חל כל שינוי נוסף במחקר שלא מילאתי לגביו את נספח ג'1 כאמור
בסעיף 2 לעיל, ובמיוחד כי לא חל שינוי בהרכב החוקרים לרבות שייכותם המוסדית ]ובכלל זה עדכון על חוקרים
שאינם פעילים עוד במחקר[, שינוי במטרות המחקר, וכן שינוי בהיקף הנתונים הדרושים לי בחדר המחקר לצורך
ביצוע המחקר.
ולראיה באו הצדדים על החתום ביום _________________
שם )פרטי ומשפחה( ________________________ מספר ת.ז. ____________________
תאריך ___________________ חתימה ___________________

3 .אני מצהיר ומתחייב מחדש בנוגע לכל סעיפי כתב ההתחייבות שבנספח יא, שנחתם ביום ____
ולהתחייבויותיי בנוסח למניעת ניגוד עניינים )נספח ט( שנחתם ביום ובכלל זאת לכל הוראה או
הנחיה שתוקנה או שונתה בין מועד חתימתי על הארכת ההתחייבות לבין נוסחם בעת החתימה על כתב
ההתחייבות המקורי.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » חדר מחקר » טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שינויים ותוספות עבור מחקר פעיל (3713) להורדה

דילוג לתוכן