טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082 להדפסה

מה זה טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח למקרה מוות ריסק - שינוי בפוליסה ות קשת - טופס 3082

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים ושינוי בפוליסה או פוליסות ביטוח למקרה מוות ריסק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם, מספר זהות, כתובת, מספרי טלפון, מין, דואר אלקטרוני, מינהיות).
2. שאלות לעניין FATCA (אם יש קשר לארצות הברית, תושבות, אזרחות).
3. שאלות לעניין CRS (אם יש קשר למדינה זרה, תושבות, אזרחות).
4. הצהרות המבוטח / בעל הפוליסה בנוגע ל-FATCA ו-CRS.
5. חתימות סוכן ובעל הפוליסה (אם הפוליסה שונה מהמבוטח).

הטופס מתייחס גם לצורך צירוף מסמכים מסוימים על מנת לבצע שינויים בפוליסה.

טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם הסוכן מספר הסוכן
שם המפקח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
דף הנחיות למילוי טופס 3082
בקשה לשינויים בפוליסה/ות קשת
מבוטח נכבד,
על מנת לסייע לנו בביצוע בקשתך לשינוי, נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטופס בקפידה.
מסמכים שיש לצרף לצורך ביצוע השינוי:
1 .טופס "שינוי בפוליסה/ות קשת" (טופס 3082(
2 .במקרה של הגדלת פרמיה בפוליסה הכפופה להוראות ה-FATCA חובה למלא שאלות לעניין FATCA) סעיף ב). אם קיימת זיקה
לארצות הברית - יש למלא טופס W9 או W8
3 .במידה והפוליסה כפופה לצו איסור הלבנת הון:
א. יש לצרף טופס הצהרה פועל עבור עצמי/אחר ליחיד, עבור מבקש הפעולה ובעל הפוליסה (אם הוא שונה מהמבוטח). במידה ובעל
הפוליסה הינו תאגיד יש למלא טופס פועל עבור עצמי/אחר לתאגיד.
ב. יש לצרף צילום ת.ז מעל גיל 16 של כל הישויות המקושרות לפוליסה.
ג. יתכן ותדרש להמציא בנוסף טופס הכר את הלקוח בהתאם לניהול סיכוני איסור הלבנת הון של החברה.
בעת הגדלת הפרמיה יש להעביר צילום ת.ז.
4 .במידה והפוליסה כפופה להוראות התקן האחיד, יש למלא שאלות לעניין הCRS) סעיף ב'), אם בעל פוליסה הינו תאגיד יש לצרף בנוסף
טופס הצהרה עצמית של תאגיד.
את הטפסים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: il.co.migdal.www
(דף הבית > שירות לקוחות > טפסים להורדה > טפסי ביטוח חיים).
דגשים נוספים:
l יש להקפיד למלא בכתב קריא וברור, את כל הפרטים בטופס כולל חתימות.
l במידה והשינוי מבוקש עבור כל הפוליסות, יש לסמן זאת בטופס במקום המתאים. במידה והשינוי מבוקש עבור פוליסה ספציפית, יש
לרשום את הפוליסה ליד השינוי המבוקש.
לתשומת לבך, לפעולה המבוקשת יכולה להיות השלכה על הזכויות שברשותך. יש באפשרותך להתייעץ עם סוכן ביטוח / יועץ פנסיוני /
משווק פנסיוני, לפני ביצוע הפעולה, לצורך בחינתה והתאמתה לנסיבות ולמאפיינייך האישיים בהתאם למידע הרלבנטי שתמסור. במידה
והנך בוחר לבצע את הפעולה באופן ישיר, הנך מסכים לכך שהאחריות על תוצאות בקשתך הנ"ל מוטלת עלייך באופן בלעדי, ומגדל חברה
לביטוח בע"מ לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
ניתן להעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטיים באמצעות סוכן הביטוח שלך, או למשרדינו בדואר אלקטרוני:
migdal_changes@migdal.co.il
או באמצעות דואר ישראל - לכתובת הרשומה מטה עבור: תפעול חסכון ארוך טווח.
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה
בברכה,
מערך תפעול חסכון ארוך טווח
^
)40. 2202 הר ודהמ ( 920303294 ט ''קמ
2291
i*k
עמוד 1 מתוך 3 דפים 0100630820103050422
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 6
כל הדרכים לצור איתנו קשר
03-9201010 טלפוני מוקד | Whatsapp 054-9201028 | שלך הביטוח סוכן | App Store/Google Play האפליקציות בחנויות | www.migdal.co.il
כתובת למשלוח דואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ. ת"ד 3063 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106שם הסוכן מספר הסוכן
שם המפקח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
שינוי בפוליסה/ות קשת יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
טופס מספר 3082
שים לב: לשינוי שמות, מען מגורים, מקצוע, פרטי חשבון בנק וכדומה יש למלא את טופס 20
א. פרטי המבוטח
מבוטח מספר זהות שם משפחה שם פרטי מספר טלפון מספר טלפון נייד
ראשי מצב משפחתי מין דואר אלקטרוני עיסוק
ר נ א ג ז נ
אני מבקש לקבל הודעות ומסמכים מטעם החברה (לרבות: דוח שנתי מקוצר, דף פרטי ביטוח, תנאי הפוליסה וגילוי נאות) באחד האמצעים שלהלן:
דואר אלקטרוני
הודעת טקסט (מסרון)
דואר
ב. שאלות בנושא דיווח מס בארה"ב (FATCA (או במדינות זרות (CRS(
1 .שאלות לעניין FATCA לצורך דיווח לשלטונות המס בארה"ב
במידה וענית "כן" על אחד מהסעיפים יש לצרף טופס W9 ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי
שלך לצורכי מס בארה"ב S.U TIN
האם אתה תושב אמריקאי לצורכי מס?
כן לא
האם אתה אזרח אמריקאי?
כן לא
חתימת
תאריך שם המצהיר המצהיר
אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל
המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
2 .שאלות לעניין CRS לצורך מימוש האמנה לחילופי מידע בנושא מס בין מדינות
האם אתה תושב מדינה זרה? לא כן - אם כן, אנא מלא את הפרטים להלן: יש לרשום באנגלית בעמודות של: שם פרטי, שם משפחה וכתובת
מספר TIN
יישוב
City / Town
רחוב ומספר בית
Address (street, no.)
שם משפחה
Last Name
שם פרטי
First Name
שם מדינת התושבות
.1
.2
האם אתה משלם מס כדין במדינת התושבות? תושבות 1 :לא כן תושבות 2 :לא כן
חתימת
תאריך שם המצהיר המצהיר
אני מצהיר כי כל המידע שמסרתי מלא
ומהימן.
ג. בקשה לשינויים בפרמיות
ברצוני לבצע את השינוי החל מתאריך כמפורט בטבלה:
שים לב, אם נבחר שינוי בפרמיה - הפרמיה המבוקשת תשתנה מעת לעת בהתאם לתנאי הפוליסה.
שינויים בפרמיות (יש לסמן X ליד השינוי המבוקש):
מספרי פוליסות מבוטח ראשי
ברצוני להגדיל פרמיה לסך של ש"ח
ברצוני להקטין פרמיה לסך של ש"ח
ברצוני להפקיד פרמיה חד פעמית בסך של ש"ח
העברה בנקאית : בנק לאומי (10 ,(סניף 800 ,מס' חשבון 88/241775.
^
)40. 2202 הר ודהמ ( 920303294 ט ''קמ
2291
i5k
עמוד 2 מתוך 3 דפים 0100630820203050422
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 6ד. הצהרות המבוטח / בעל הפוליסה
אני הח"מ, מצהיר כדלקמן:
הצהרה לעניין FATCA
החברה הודיעה לי כי אם ( 1 (אצהיר כי אני אזרח או תושב ארצות הברית לצרכי מס או ( 2 (אם הפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואני אזרח או תושב
ארצות הברית לצרכי מס וסירבתי למלא את הטפסים לבקשת החברה תוך המועד שנתבקשתי לכך, החברה תהיה מחויבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי והחיסכון
שלי בהתאם להוראות ה- FATCA.
הצהרה לעניין CRS
החברה הודיעה לי כי אם (1 (אצהיר כי אני תושב מדינה זרה לצרכי מס או (2 (אם הפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואני תושב מדינה זרה לצרכי מס
וסירבתי למלא את הטפסים לבקשת החברה תוך המועד שנתבקשתי לכך, החברה תהיה מחוייבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי בהתאם להוראות CRS.
ה. הצהרות הסוכן לעניין FATCA ו- CRS
אני מאשר בזאת כי בדקתי את תעודת הזהות של מבקש הפעולה והשוויתי את הפרטים המנויים בתעודת הזהות לפרטיהם המופיעים מעלה ומצאתי כי הם זהים.
אני מאשר בזאת כי בעת מילוי בקשת השינוי לא מסר המבוטח/בעל הפוליסה/מוטב למקרה חיים לייד פרטים המחייבים מילוי טופס אינדקציות על ידו.
חתימת
תאריך שם הסוכן הסוכן
ו. חתימות (בכל מקרה שבו בעל הפוליסה אינו המבוטח, יחתום גם בעל הפוליסה על בקשת השינוי)
חתימת
הסוכן
חתימת בעל
הפוליסה
(במידה ושונה
מהמבוטח)
חתימת
תאריך מבוטח
^
)40. 2202 הר ודהמ ( 920303294 ט ''קמ
2291
i@k
עמוד 3 מתוך 3 דפים 0100630820303050422
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח למקרה מוות (ריסק) » טופס שינוי בפוליסה / ות קשת – טופס 3082

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שינוי בפוליסה / ות קשת - טופס 3082 להורדה

דילוג לתוכן