טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת להדפסה

מה זה טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת

מטרת הטופס: הטופס משמש לעדכון פרטי השותפות בעסק או בתאגיד, כולל הוספה או הסרת שותפים, שינוי בסוג התחייבות שותף, שינוי במהות העסק, ושינוי בתקופת קיומה של השותפות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. עדכון רשימת המורשים לחתום בשם השותפות.
2. הוספה וגריעה של שותף, כולל פרטים של השותפים החדשים והסכום שהכניסו.
3. עדכון פרטי שותפים קיימים והסכום שהכניסו.
4. שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי למוגבל ולהיפך).
5. שינוי במהות העסק.
6. שינוי בתקופת קיומה של השותפות.

צילום מסך טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת טופס מקוון

טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם השותפויות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19

טופס 4
אל: רשם השותפויות
)סעיפים 9 ו-59 לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975( להלן-הפקודה((
יש להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור

שם השותפות מספר שותפות
ס"ב מס' סודר
נמסרת בזה הודעה כי ביום __ __ עודכנו פרטי השותפות כמפורט להלן )בחר את השינוי הרלוונטי(:
1 .עדכון רשימת המורשים לחתום בשם השותפות
להלן הרשימה המעודכנת של שמות המורשים לחתום בשם השותפות:
שם מלא מס' זיהוי* הערות
1
2
3
2 .הוספה וגריעה של שותף
יש לציין שינויים שחלו בזהות השותפים.
א. הוספת שותפים: יש למלא את כל הפרטים בטבלה להלן. לגבי שותף מוגבל- יש לציין, נוסף על
האמור, את הסכום שהכניס.
שם מלא מס' זיהוי* מען לשותף מוגבל-
הסכום שהכניס
תאריך
הצטרפות
1
2
3
4
5
ב. גריעת שותפים : אלה השותפים שנגרעו מן השותפות )לרבות בשל מוות או העברת טובת הנאה(:מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם השותפויות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19

שם מלא מס' זיהוי* הערות
1
2
3
4
5
3 .עדכון פרטי שותף קיים
להלן עדכון פרטיהם של השותפים הקיימים:
שם מלא מס' זיהוי* מען לשותף מוגבל-
הסכום שהכניס
תאריך
הצטרפות
1
2
3
4
5
4 .שינוי בסוג התחייבות שותף )משותף כללי למוגבל ולהיפך(
א. להלן עדכון על שינוי התחייבות שותף קיים, מחמת שנעשה לשותף מוגבל במקום שותף כללי:
שם מלא מס' זיהוי* הסכום הסופי שהכניס
1
2
3
4
5
ב. להלן עדכון על שינוי התחייבות שותף קיים, מחמת שנעשה לשותף כללי במקום שותף מוגבל:
שם מלא מס' זיהוי*
1
2
3
4מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם השותפויות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19

5
לתשומת הלב: לאחר עדכון השותפים לפי סוג התחייבותם: בשותפות מוגבלת יהיה לפחות שותף
מוגבל אחד ושותף כללי אחד.
5 .שינוי במהות העסק דרך כלל
מהות העסק דרך כלל, כפי שהיא עכשיו:
__ _______________________________________________________________ ___
________________________________________________________
6 .שינוי בתקופת קיומה של השותפות
המועד החדש )אם נקבע מועד( לגמר תקופת קיומה של השותפות/התנאים החדשים )אם לא נקבע מועד(
לגמר תקופת קיומה של השותפות/אם נתכוננה השותפות לשם עסק אקראי יחידי או קיבולת יחידה-
בהסתיים העסק או הקיבולת )מחק את המיותר(:
__ _____________________________________________________________ _____
_________________________________________________
חתימה
_____ __ _____ _________ ____ ___ __ ___
שם השותף/מורשה חתימה
)מגיש הבקשה(
מס' זיהוי* תאריך חתימה
אימות חתימה:
אני החתום מטה, עורך דין _ _, מאשר בזה כי ביום _ __ הופיע/ה לפניי _ המוכר/ת לי אישית/
שזיהה/תה את עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה _ ___ )מחק את המיותר( ואימתי את חתימתו דלעיל.
שם עורך הדין: ___ ____ מס' רישיון: ___ ___ חתימה: __ ___מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם השותפויות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19

פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה:
שם: ___ ______
טלפון: ___ _____
 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון; בדיווח הראשון לגביו יצורף
העתק כאמור בתקנה 4ג לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(; היה השותף תאגיד, יצוין מספר הרישום של התאגיד,
ואם מדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה
4ג האמורה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת להורדה

דילוג לתוכן