טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) להדפסה

מה זה טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - שאירים - תביעה לדמי מחיה בעד יתום 2910

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת תביעה לקבלת דמי מחיה בעד יתום במקרה שהילד הוא תלמה עד גיל 20 או ילמד במוסד חינוכי (לא תיכון) או אם הילד מוחזק ע"י גוף ציבורי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי תובע: פרטי תושב, כתובת, פרטי התקשרות, פרטי איש קשר (אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך).
2. פרטי הילדים הלומדים בבית ספר תיכון או במוסד חינוכי (לא תיכון): מספר ת.ז., שם המוסד, כיתת לימוד, ומספר שעות לימוד שבועיות.
3. פירוט הכנסות: מספר ת.ז., שם המקור, סכום (אם יש) עבור כל מקור הכנסה (עבודה שכירה, עבודה עצמאית, פנסיה מעבודה, פנסיית שאירים מכוח המנוח/ה, פנסייה בחו"ל, רנטה בחו"ל, תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר, דמי שכרות עבורך ועבור הילדים מדירה/קרקע/חנות/מבנה, ריבית מחסכונות או דיווידנד ממניות, ומקורות אחרים).
4. הצהרה פירוט הכנסות: בפרטי הילדים הלומדים בבית ספר תיכון או במוסד חינוכי (לא תיכון), יש לסמן האם יש אישור מבית הספר ולרשום מספר שעות לימוד שבועיות.

מידע נוסף:
- ניתן להגיש את התביעה באמצעות מילוי ידני או דיגיטלי ולשלוח אותה באמצעות האינטרנט, דואר, או פקס.
- יש לחתום על הטופס.
- הטופס מכיל הסכמות להעברת מידע בנקאי ומידע נוסף.
- חשוב להודיע על כל שינוי בפרטים או התקשרות במידות וזמן.
- הגמלה תשולם רטרואקטיבית לעד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.

טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)07.2022( 2910 /בל
תביעה לדמי מחיה בעד יתום הזכאי לקצבת שאירים
חובה לצרף לטופס זה
 אישור מבית הספר התיכון או הכשרה מקצועית בהם לומד הילד. באישור תצוין הכיתה בה הוא לומד.
 ילד עד גיל 20 הלומד במוסד חינוכי )לא תיכון( – יש לצרף אישור בו יצוינו מספר שעות לימוד
שבועיות.
 אם הילד מוחזק ע"י גוף ציבורי, יש להמציא אישור מהגוף המחזיק בילד, בו יפורט סכום ההחזקה
החודשית ועבור מה היא ניתנת.
 אישורים על לימודים והכנסות שיצורפו יהיו מעודכנים לחודש ספטמבר של שנת הלימודים.
לידיעתך
 הגמלה תשולם בעד תקופה רטרואקטיבית של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.
כיצד יש להגיש את התביעה
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר או בפקס או להניח בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד 6050 ,*לפנות באמצעות אתר האינטרנט il.gov.btl.www או
להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בטלפון 9696 *או
.02-6709857
חובה לחתום על טופס התביעה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף קצבאות אזרחים ותיקים ושאירים
בל/ 2910
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחדעמוד 1 מתוך 2
)07.2022( 2910 /בל
פרטי תובע הגמלה
פרטי הילדים הלומדים בבית ספר תיכון או נמצאים בהכשרה מקצועית/
ילדים עד גיל 20 הלומדים במוסד חינוכי )לא תיכון(
מספר זהות המנוח
ילד ראשון ילד שני ילד שלישי
שם הילד
מס' זהות
תאריך לידה
שם המוסד החינוכי
כיתת לימוד
מס' שעות הלימוד
בשבוע
אם אינו גר בבית, נא
לפרט היכן גר וע"י מי
מוחזק
מין  זכר שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז
 נקבה
מצב משפחתי:  רווק  אלמן  נשוי  גרוש  ידוע בציבור
כתובת )הרשומה במשרד הפנים( ופרטי התקשרות
רחוב/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי/נייד טלפון פקס דואר אלקטרוני
_________@_____________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – אנא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה של איש קשר שם פרטי של איש קשר מס' זהות של איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט )SMS ,(דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה(
רחוב/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף קצבאות אזרחים
ותיקים ושאירים
תביעה לדמי מחיה בעד יתום
הזכאי לקצבת שאירים בשנת
הלימודים __________
2
1עמוד 2 מתוך 2
)07.2022( 2910 /בל
הצהרה
פירוט הכנסות
מקור הכנסה נא לסמן ליד כל אחד ממקורות ההכנסה המפורטים "יש" או "אין"
1 .עבודה שכירה  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
2 .עבודה עצמאית  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
3 .פנסיה מעבודה  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
4 .פנסיית שאירים מכוח המנוח/ה,
עבורך ועבור הילדים
 אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
5 .פנסיה בחו"ל  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
6 .רנטה בחו"ל  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
7 .תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
8 .דמי שכירות עבורך ועבור הילדים
מדירה/קרקע/חנות/מבנה
 אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
9 .ריבית מחסכונות או דיווידנד ממניות  אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
10 .אחר _______________
)נא לפרט סוג הכנסה וגובהה(
 אין  יש, סכום: ___________ ₪ ברוטו
 נא לצרף אישורים המעידים על הכנסותיך )כגון: תלושי שכר, פנסיה, חוזה שכירות וכד'(.
לצורך בדיקת זכאותך לקצבה, ייתכן שנפנה באופן יזום למעסיקיך ולמשלמי הפנסיה שלך, לרבות כאלו שהיו לך או
שיהיו לך בעתיד, כדי לקבל את נתוני הכנסותיך באופן דיגיטלי )ממוחשב(. אם אינך מסכים ציין זאת:
 אני התובע מסרב שהביטוח הלאומי יפנה למעסיקים ולמשלמי הפנסיה שלי לקבלת דיווח באופן דיגיטלי )ממוחשב(
של הכנסותיי.
ידוע לי כי בשל סירובי אצטרך להגיש לביטוח הלאומי בעצמי אישורים ותלושי שכר לצורך בירור זכאותי.
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת
חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון
תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.
אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי
שהצהרתי לעיל, ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק
שמסרתי לעיל. לחלופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי
חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עליי להמציאם לפי דרישה.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עליי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
כמו כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי במצב המשפחתי – נישואין/ידוע בציבור.
 אם אהיה זכאי להטבה, אני מסכים להעברת המידע אודותיי לגורמים נותני ההטבות.
תאריך ____________________ חתימת התובע _________________________________
4
3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » שאירים » טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) להורדה

דילוג לתוכן