טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) להדפסה

מה זה טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - אמהות - תביעה להארכה או פיצול דמי לידה או גמלת הורים מאמצים.

מטרת הטופס: הטופס משמש לתביעה להארכת דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד או לפיצול דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התובעת, כוללים:
- שם פרטי ושם משפחה.
- מספר זהות.
- כתובת מגורים ומידע נוסף ליצירת קשר (טלפון ודוא"ל).
- פרטי הבנק, כולל שם הבנק, מספר סניף, ומספר חשבון.

2. פרטי איש קשר אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שייכים לתובעת.

3. הצהרה אודות מצב משפחתי (רווקה, נשואה, גרושה, אלמנה, ידועה בציבור).

4. פרטי התינוק / הילד הנושאים את הטובעה, כוללים:
- תאריך הלידה / אימוץ.
- פרטי אשפוז הילד (אם יישום).

5. התראה על החיובים וההודעות הדיגיטליות בנוגע לביטוח.

6. הסכמה למיסירת פרטים בנקאיים ומידע נוסף למוסד לביטוח לאומי.

7. התחייבות לעדכון פרטים במקרה של שינוי.

טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)02.2023( 368 /בל
תביעה להארכה או פיצול
דמי לידה או גמלת הורים מאמצים
חובה לצרף לטופס זה
 בתביעה להארכה או פיצול עקב אשפוז ילד או יולדת - אישור מבית החולים על תקופות האשפוז.
 בתביעה לפיצול - אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה עקב הפיצול וחזרה לתקופת לידה והורות אחריה.
לידיעתך
 לידיעתך : טופס זה יש להגיש רק לאחר הגשת תביעה לדמי לידה.
 לפי החוק, יש להגיש את התביעה תוך שנה מיום הזכאות הראשון לגמלה.
 אם נולד ילד לפני שבוע 33 או במשקל לידה פחות מ- 1750 גרם מומלץ לבדוק זכאותך לתשלום גמלה
לילד/ה נכה על גבי טופס בל/7821.
 ניתן לקבל את המכתבים באינטרנט במקום בדואר. לשם כך, עליך למלא בטופס התביעה את פרטי
הדואר האלקטרוני שלך. במקום מכתב בדואר, יישלח אליך אי-מייל עם הפניה לצפייה במכתב באופן
בטוח באתר השירות האישי של הביטוח הלאומי.
כיצד יש להגיש את התביעה
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי il.gov.btl.www ,ולשלוח אונליין עם המסמכים
הנוספים לסניף המטפל.
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר
. www.btl.gov.il.האינטרנט
חובה לחתום על טופס התביעה
טופס זה מנוסח בלשון נקבה אך פונה לגברים ולנשים כאחד
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
בל/ 368נא למלא מספר זהות ___________________
עמוד 1 מתוך 2
)02.2023( 368 /בל
פרטי התובעת
פרטי חשבון הבנק של התובעת
תביעה בגין לידה / אימוץ מיום
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
מצב משפחתי  רווקה  נשואה  גרושה  אלמנה  ידועה בציבור
כתובת )הרשומה במשרד הפנים( ופרטי התקשרות
רחוב / תא דואר מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @________________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלימי את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרבת לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרבת", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
רחוב / תא דואר מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד
שמות בעלי החשבון
סוג חשבון:  פרטי  קיבוץ
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
אני מתחייבת להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפים לחשבון ו/או מיופי כוח בחשבון, ולוודא להחתימם
על טופס עדכון החשבון.
אני מסכימה שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפים לחשבון ומיופי הכוח מעת לעת, בין
במהלך תקופת הזכאות לגמלה ובין אחריה.
אני מסכימה שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון
תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים.
אני מסכימה כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי
הצהרתי לעיל ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי
לעיל. לחילופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק
שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.
תאריך ____________________________חתימת התובעת _______________________
שנה חודש יום
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
2
המוסד לביטוח לאומי
1
3
מינהל הגמלאות
תביעה להארכה או פיצול דמי
לידה או גמלת הורים מאמציםנא למלא מספר זהות ___________________
עמוד 2 מתוך 2
)02.2023( 368 /בל
תביעה להארכת דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד או התובעת - יש לצרף אישור מבית חולים
תביעה לפיצול דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד או התובעת
יש לצרף אישורים מביה"ח ומהמעסיק )ראה דברי הסבר בדף המקדים(
הצהרת התובעת
אשפוז הילד / התובעת
 הילד / התובעת שוחרר מביה"ח לאחר הלידה / האימוץ בתאריך ________________________________________
 הילד / התובעת נשאר בביה"ח לאחר הלידה / האימוץ עד _____________________________________________
 הילד / התובעת אושפז מחדש ביום ________________ שוחרר ביום __________________________________

אשפוז הילד / התובעת
 הילד / התובעת נשאר בביה"ח לאחר הלידה / האימוץ עד _____________________________________________
 הילד / התובעת אושפז מחדש ביום ______________________ ועדין שוהה בבית החולים
 הילד / התובעת אושפז מחדש ביום ______________________ ושוחרר ביום _____________________________
1 . טרם חזרתי לעבודה
2 . חזרתי לעבודה ביום _______________  חזרתי לתקופת לידה והורות או אימוץ ביום __________
3 .אני תובעת  הארכת דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד או התובעת.
 פיצול דמי לידה או גמלת הורים מאמצים עקב אשפוז הילד או התובעת.
4 .אני החתומה מטה מצהירה בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עבירה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או
ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או
מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
תאריך____________________ חתימת התובעת _______________________
4
5
6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אמהות » טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה להארכה או פיצול דמי לידה / גמלת הורים למאמצת (368) להורדה

דילוג לתוכן