טופס תביעה למטען / כבודה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה למטען / כבודה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה למטען / כבודה להדפסה

מה זה טופס תביעה למטען / כבודה?

שם הטופס: טופס תביעה למטען כבודה

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת תביעה לביטוח חקלאי במקרים של נזק או אירוע שקשור למטען כבודה שנגרם במהלך נסיעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח, כולל שם, מספר זהות, כתובת, מספרי טלפון.
2. פרטי הפוליסה, כולל מספר פוליסה, סה"כ ימים בנסיעה, תאריך יציאה וחזרה לארץ, מדינת היעד.
3. בחירת סוג התביעה מתוך אופציות כמו אובדן וגניבה של מטען, איחור בכבודה, נזק מתאונה או גניבה לאופניים.
4. פרטי האירוע, כולל תיאור המקרה ומידע נוסף כמו שם המוביל או מספר טיסה (במקרה של טיסה).
5. אופן קבלת הודעות ומסמכים מהביטוח (דואר אלקטרוני או דואר ישראל).
6. אישור למשלוח מסמכים לסוכן הביטוח.
7. אפשרות לבחור אמצעי תשלום (העברה בנקאית או BIT) ופרטי החשבון במידת הצורך.
8. הצהרות של המבוטח והחתומים על הטופס.

מטרת הטופס היא לאפשר למבוטח להגיש תביעה לביטוח חקלאי במקרים של נזק למטען כבודה שנגרם במהלך נסיעה, ולספק לביטוח את המידע הדרוש כדי לבחון את התביעה ולספק פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

טופס תביעה למטען / כבודה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה למטען / כבודה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה למטען / כבודה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה למטען / כבודה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מבוטח/ת יקר/ה,
צר לנ ו על הנזק שנגר ם במהלך נסיעתך. נשמח לעז ור בכ ל מה שנית ן ולכוון אותך לה גשת תביעה בצ ורה מלאה.
אנא קראי/י את ההנחיות הבאות בעיון .
במקרה של הגשת תביעה בגין כבודה, עליך למלא את כ ל הפרטי ם המבוקשי ם ולהע ביר אלינו טופס תביעה לכבו דה )מצ"ב(.
בנוסף אנא צרף את המסמכים הבאים :
1 .תצלו ם כר טיס ט יסה ו/או איש ור מעבר גבולות ו/א ו איש ור מאתר משרד הפני ם על שה יה בח ו" ל באזור ה אישי
2 .דו"ח מש טרה ממקו ם ומזמ ן האירוע .
3 .במקרה ש ל איחור בהגעת כבודה, אישור חברת התעו פה בד בר האיח ור, ו במידה ונרכשו פריטי ם חיוניי ם נ א לצרף קבל ות
רכישה .
4 .חשבו ן מפור ט והעתקי קבל ות על התשלו ם אנא התייחסותך בסעיף ד'
5 .במקרה של אובד ן כבודה / נז ק לכבודה יש ל צרף איש ור ש ל המובי ל האו וירי או הימי . יש להגיש למוביל תב יעה ובהתקב ל
תגובת ו – יש להעבירה ל ביטוח חקלאי .
במקרה של תביעה בגין החזר השתתפות עצמית לרכב שכור :
1 .תצלו ם כר טיס ט יסה ו/או איש ור מעבר גבולות ו/א ו איש ור מאתר משרד הפני ם על שה יה בחו ל מהאזור האישי
2 .חשבו ן מפור ט ו העתק קב לה על תשלו ם ההשתתפות עצמית.
3 .דו"ח מש טרה ממקו ם ומזמ ן האירוע )במידה וקיים(.
4 .העתק הסכ ם מול חברת ההשכרה.
5 .תצלו ם רי שיון נהיגה בתו קף ש ל הנהג.
אופן הגשת התביעה :
באפשרותך לה גיש את תביעת ך באמצע ות האזור האישי באתר הח ברה בכתובת: il.co.bth.www.
שיר ות זה מאפשר לך לערוך טופס תביעה באופ ן דיגיטלי, להגיש תביע ה, להעל ות מסמכי ם חסרי ם ולצפות בסטט וס הטיפו ל
בתביעה, בכ ל זמן ובכ ל מקו ם, ג ם מהטלפון הני יד .
דרכי ם נוספ ות להגשת התב יעה והמסמכים:
1 .באמצעות סוכן הביטוח שלך.
2 .באמצעות דו אר ישרא ל לכתובת: החשמונאי ם 93 ,תל אב יב 6713310 ,עבור: תביעות נסיע ות לחו"ל.
073-7151318 :פקס ב. 3
travelClaims@bth.co.il :אלקטרוני אר דו לתיבת. 4
בכל עת נית ן ליצ ור קשר ע ם מחלקת תביעות חו" ל פלוס במייל: il.co.bth@travelClaims
שלחת את המסמכים , עכשיו מה התהליך ?
לאחר שנקב ל את הט ופס והמסמכי ם שציינו מעלה, תיבחן ע ל ידנו זכאותך לכיס וי ביטוח י, בכפוף לתנאי הפ וליסה והגדרותיה .
אם הכול ברור ותקין - נבח ן זכאותך לכיסוי ולפיצוי בגין התביעה בכפוף לתנ אי הפוליסה .
השלמת מסמכים והבהרות - לאחר ה גשת המסמכי ם שצוינ ו לעיל, אנ ו עשויי ם לדרוש פרטי ם נוספים , מסמכי ם רפואיי ם
ומסמכי ם אחרים, לפי הצורך.
במקרה של אי זכאות לתשלו ם תגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה, ת ישלח אליך ה ודעה ע ם פירו ט הסי בה בג ינה אינך זכאי/ ת
לתגמולי ביטו ח, וזאת לאחר שהיו בידינ ו מלוא המסמכי ם והפרטי ם הנדרשי ם לבירור החבות . לידיעתך, טו פס זה אינו מהווה התחייב ות לתשלו ם ו/או הכרה בזכאות המבו טח לתשלו ם כלשהו ואי ן בהגשת טופס הת ביעה
כדי להאריך את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק, הע ומדת על 3 שני ם ממ ועד האירוע.
אנו מודי ם לך ע ל שיתוף הפעולה
בברכ ה,
מחלקת תביע ות חו"ל פל וס טופס הגשת תביעה
א. פרטי המבוטח :
ב. פרטי הפוליסה :
ג. פרטי התביעה: סמן/י בעיגול מהי התביעה הרלוונטית ומלא/י את הפרטי ם
▪ אבד ן גניבה למטען/ מחשב נייד/מחשב לוח/מכשיר סלולארי/ GPS/ מצלמה
▪ נזק למטע ן
▪ שחזור מסמכים
▪ איחור כבודה
▪ נזק מתאונה/גניבה לאופניים
▪ ביטול דמי השתתפות לרכב שכור
תאריך האירוע: האם האירוע קרה במסגרת טיסה או שייט כשהמטען
באחריות חברת תעופה/ספנ ות?
כן לא
חברת התעופה: מספר טיסה:
תיאור המקרה )נשמח לקבלת פרטים על האירוע ככל שניתן(
שם פרטי שם משפחה מספר זהות כתובת המבוטח מספר טלפון מספר טלפון נייד
אני מבקש/ת לעדכן כתובת דואר אלקטרוני להתקשרות עימי לצרכי תביעה זו :
האם הינך אזרח ותיק )מעל גיל 67? )
לא כן במידה וצוין כן , אנא ציין תאריך לידה מלא : ___________________________
מספר פוליסה סה"כ ימים
תאריך יציאה מה ארץ תאריך חזרה לארץ
יעד מדינה ד. פירוט מרכיבי התב יעה
ה. אופן קבלת הודעות ומסמכי ם
באיזה אופן תע דיף/י לקבל הודעות ומסמכים מאיתנו? )סמ ן/י בעיגול את בחירתך(
▪ דואר אלקטרוני )במ ייל(
▪ דואר ישראל
בהעדר תשובה, הודעות החברה ישלחו אליך באמצעות דואר ישראל לכתובת המופיעה בטופס זה .
ו. אישור למשלוח מסמכים ומידע לסוכן הביטוח בדבר תביעה זו
שם הסוכן _______________________________________________ מס סוכן ___________________________________
הריני מאשר בזאת ל ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן: "ביטוח חקלאי"( לשלוח ו/או להעביר לידי
סוכן ה ביטוח, ששמו רשום מעלה, את כל התכתובות ו/או המסמכים הקשורים לתביעה זו, לרבות מידע רפואי בקשר עם
תביעה זו ו/או מידע רפואי שנודע לביטוח חקלאי אגב תביעה זו, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי ביטוח חקלאי
בכל הנוגע להעברת המיידעים ו/או המסמכים, לרבות המידע הרפואי לסוכן הביטוח ו/או באמצעותו. ידוע לי, כי ככל
שלא מיניתי את סוכן ה ביטוח שלי לטפל בשמי בתביעה, לפי סעיף זה, הוא לא יוכל לקבל מידע הקשור בתביעה זו .
כבודה
שם הפריט )נא ציין במלל( מחיר הפריט )₪( תאריך הרכישה האם צורפה קבלה?
שחזור מסמכים
סוג מסמך עלות שחזור סוג מטבע תאריך שחזורז. אופן תשלום התב יעה
במידה והתביעה תאושר, התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית או באמצע ות אמצעי דיגיטלי ) BIT (לבחירתך.
במידה והתשלום יבוצע בהעברה בנקאית, יש לצרף צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך.
לתשומת ליבך, במידה והמבוטח הינו קטין, יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש
בצירוף תצלום תעודת זהות.
לצורך בחירת אמצעי תשלום, נא להקיף בעיגול את בחירתך :
BIT ▪
▪ העברה בנק אית
פרטי בעל החשבון: מספר נייד____________________________ _ מספר תעודת זהות ______________________________
במידה והתשלום באמצעי דיגיטלי )BIT )לא יעבור מכל סיבה שהיא, הסכום יופקד לחשבון בנק על שמך.
אנא מלא/י את פרטי חשבונך מטה .
תשלום לחשבון הבנק:
שם בעל החשבון שם
הבנק
שם הסניף מספר
הסניף
מספר
החשבון
יש לצרף צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך .
אני מאשר/ת מצהיר/ ה ומתחייב/ת כדלקמן :
1 .כל הנתונים שמסרתי לכם לגבי העברה הבנקאית הנ"ל נכונים, מדויקים ונבדקו על ידי.
2 .אני מ צהיר/ה בזאת שהחשבון הוא על שמי ו/או משותף לי ולבן/בת זוגי.
3 .ההעברה הבנקאית הנ"ל מבוצעת בהתאם לבקשתי ועל אחריותי בלבד.
4 .אני מוותר/ת על כל טענה / דרישה / תביעה בקשר להעברה הבנקאית הנ"ל.
5 .ידוע לי שאין בהסכמתי זו משום התחייבות כלשהי של ביטוח חקלאי להכיר בכיסוי הביטוחי או בגובה תגמולי הביטוח.
6 .אני מאשר/ת העברת פרטים אלו וגובה תגמולי הביטוח לבנק המפעיל את האפליקציה לצורך התשלום.
7 .משלוח הודעה מטעם הבנק בדבר התשלו ם.
8 .העברת הכספים באופן דיגיטלי מחייבת התקנת האמצעי הדיגיטלי הנבחר )BIT )בנייד שברשותי, ורישום לשירות.
חתימת המבוטח _____________ ח. הצהרה לעניין קבלה/ות
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי ידוע לי כי הפוליסה בגינה הוגשה התביעה הינה פוליסת שיפוי, במסגרתה הנני זכ אי/ת
להחזר מלא ו/או חלקי, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה, בגין הוצאות שהוצאתי ו/או תשלומים ששילמתי בפועל, על פי
הקבלות אשר העתקן מצורף לתביעה זו )להלן: "הקבל ות"(.
ידוע לי כי איני זכ אי/ת לקבל החזר כפול בגין ההוצאות ו/או התשלומים האמורים ועל כן הנני מתחייב/ ת ומצהיר/ה בזאת
כי לא הגשתי ואף לא אגיש בעתיד כל תביעה ו/או דרישה לקבלת תשלום ו/או החזר, מלא ו/או חלקי, בגין הקבלות, מכל
גורם ו/או מקור אחר מלבד ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן: "ביטוח חקלאי"( .
כן הנני מתחייב/ת לשפות ו/או לפצות את ביטוח חקלאי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה, ולהחזיר לה כל סכום ששולם
על ידה בגין הקבלות, אם אקבל תשלום מגורם ו/או מקור אחר בגין ו/או בקשר עם הקבלות .
תאריך _________ _ ______________ שם __________________________ מספר זהות ________________ _________ חתימה __________
ט. הצהרת מבוט ח
אני החתו ם/ה מט ה, מ צהיר/ה בזאת כי כל הפרטי ם שצוינו בט ופס זה ה ם למיטב ידיעת י, נכוני ם מלאי ם ומדויקי ם.
תאריך _________ _ ______________ שם __________________________ מספר זהות ________________ _________ חתימה __________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה למטען / כבודה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה למטען / כבודה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה למטען / כבודה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה למטען / כבודה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה למטען / כבודה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » תביעות ביטוח חו''ל » טופס תביעה למטען / כבודה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה למטען / כבודה להורדה

דילוג לתוכן