טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) להדפסה

מה זה טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)?

שם הטופס: טופס 5023 - תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לבקשת קצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל. הטופס מכיל פרטי האב/המבקש, פרטי הילדים, פרטי המעסיק, והצהרות משולבות מצד המבקש והמעסיק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי האב/המבקש, כולל שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך עלייה לארץ, ופרטי כתובת והתקשרות.
2. פרטי ילדים שטרם מלאו 18 שנה ואינם מקבלים קצבת ילדים, כולל מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, מגדר, תאריך לידה, תאריך עלייה לארץ, ותאריך הצטרפות לתיק.
3. פרטי המעסיק, כולל שם, מספר תיק ניכויים, כתובת, פרטי התקשרות, והצהרת המעביד.

הטופס מכיל גם הצהרות של המבקש והמעסיק על נכונותם לספק פרטים נכונים ועדכניים, והתחייבות להודיע על שינויים בפרטים במהירות.

טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 5
( 09.2019 5023 ) /בל
לידיעתך:
1 .פרטי האב/ המבקש

חוק הביטוח הלאומי מאפשר לשלם קצבה עבור ילד השוהה בחו"ל על פי קריטריונים שנקבעו.
על מנת שנוכל לבדוק את זכאותך לקצבת הילדים בתקופת שהותך בחו"ל, עליך להוכיח כי אכן מתקיימים יחסי עובד
ומעביד בינך ובין החברה בה אתה בעל שליטה בה ו/או בעל מניות.
יודגש, כי גם אם אינך מחזיק בחברה או במניות, אולם אתה קרוב משפחה של בעל השליטה או אתה בעל השליטה
בעקיפין – עליך לעמוד בתנאי שצוין לעיל.
על מנת שנוכל לבדוק את זכאותך אתה מתבקש למלא את השאלון ולצרף אישורים מתאימים .

שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

מצב משפחתי
רווק אלמן נשוי
פרוד גרוש ידוע
בציבור
תאריך לידה

שנה חודש יום
תאריך עלייה

שנה חודש יום
כתובת (הרשומה במשרד הפנים) ופרטי התקשרות
רחוב/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

___________@________________

אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים (הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומים למעלה)
רחוב/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות / דרכון

דפים
סוג
המסמך

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים

תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או
בעל מניות המועסק בחו"ל

1
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
עמוד 2 מתוך 5
( 09.2019 5023 ) /בל
פרטי מקבל הקצבה
פרטי חשבון הבנק

מקבלת הקצבה הינה : האם
אפוטרופוס/ממונה - יש לצרף אישור מתאים - (מינוי מקבל הקצבה מותנה באישור פקיד השיקום של
המוסד לביטוח לאומי)
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

מצב משפחתי
רווקה אלמנה נשואה
פרודה גרושה ידועה בציבור
תאריך לידה

שנה חודש יום
תאריך עלייה

שנה חודש יום
כתובת (הרשומה במשרד הפנים)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים (הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

חשבון הבנק צריך להיות על שם מקבל הקצבה או חשבון בו שותף מקבל הקצבה:
שמות בעלי החשבון

שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון

לחבר קיבוץ או מושב שיתופי: אני מבקש להעביר את התשלום: לחשבון הקיבוץ / המושב לחשבוני הפרטי

2
3
עמוד 3 מתוך 5
( 09.2019 5023 ) /בל
פרטי הילדים שטרם מלאו להם 18 שנה ואינם מקבלים קצבת ילדים
הצהרה

. 1

מספר זהות
ס"ב

שם משפחה שם פרטי מין
זכר
נקבה
קרבה למבוטח
תאריך לידה

שנה חודש יום
תאריך עלייה

שנה חודש יום
תאריך כניסה לארץ

שנה חודש יום
תאריך הצטרפות הילד לתיק

שנה חודש יום

. 2
מספר זהות
ס"ב

שם משפחה שם פרטי מין
זכר
נקבה
קרבה למבוטח
תאריך לידה

שנה חודש יום
תאריך עלייה

שנה חודש יום
תאריך כניסה לארץ

שנה חודש יום
תאריך הצטרפות הילד לתיק

שנה חודש יום

. 3
מספר זהות
ס"ב

שם משפחה שם פרטי מין
זכר
נקבה
קרבה למבוטח
תאריך לידה

שנה חודש יום
תאריך עלייה

שנה חודש יום
תאריך כניסה לארץ

שנה חודש יום
תאריך הצטרפות הילד לתיק

שנה חודש יום
הערות: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי , שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי , כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
אני ,כן כמו מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי כל על יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה 3 על
חודשים .
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד לביטוח
לאומי יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד לביטוח
לאומי את פרטיהם של מושכי התשלומים .
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.

תאריך_________________ חתימת התובע ________________________________

5
4
עמוד 4 מתוך 5
( 09.2019 5023 ) /בל
פרטי המעסיק

הצהרת המעביד
אני החתום מטה, מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים. אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי מייד על כל
שינוי שיחול באחד הפרטים בעניין העסקתו של העובד, לרבות אם נותקו יחסי עובד ומעביד עם העובד.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות הן עבירה על החוק ודינו של אדם אשר מוסר
פרטים לא נכונים במרמה או ביודעין, קנס כספי או מאסר.
תאריך _________שם______________________ תפקיד _________ __ חתימה ________________

שם המעסיק

מספר תיק ניכויים

כתובת
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי של בעל העסק

טלפון נייד

דואר אלקטרוני
_________@______________
אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים (הודעות טקסט – SMS,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת
פירוט בעלי שליטה ובעלי מניות בחברה

8
6
עמוד 5 מתוך 5
( 09.2019 5023 ) /בל
פרטי העובד
שם משפחה

שם פרטי

מספר ת.ז.

כתובת מגורים בישראל ופרטי התקשרות
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני
אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים (הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת
פרט ככל הניתן אופי ומהות עבודתך המתבצעת בחו"ל. יש להתייחס למקומות בהם הינך שוהה, האנשים הקשורים לעבודה עמם הינך
נפגש לצרכי עבודה וכל מידע אחר שיש בו לתמוך בבקשתך.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

הצהרת העובד
אני החתום מטה , מבקש לאשר לי את הזכאות לקצבת ילדים.
אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים. אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי מיד על כל
שינוי שיחול באחד הפרטים בבקשה זו .
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות, הן עבירה על החוק, ואדם אשר
מוסר פרטים לא נכונים במרמה או ביודעין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.

תאריך _______________ שם ____________________________ חתימה __________________

10
9

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » ילדים » טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) להורדה

דילוג לתוכן