טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) להדפסה

מה זה טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - שאירים - תביעה לקצבת שאירים (Claim for Survivors' Pension 487)

מטרת הטופס:
הטופס הנ"ל משמש להגשת תביעה לקצבת שאירים מצד בני/בנות המנוח/ה או עשוי לשמש לנציג חוקי שמיועד לקבלת קצבת שאירים לאחר הפטירה של המנוח/ה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
- סעיף A: פרטים על המנוח/ה, כולל פרטים אישיים כמו שם, תאריך לידה, מגורים נוכחיים ועוד.
- סעיף B: פרטים על הפטירה, כולל תאריך הפטירה ופרטים נוספים כגון סיבת הפטירה ומספר הביטוח הסוציאלי במדינת המגורים.
- סעיף C: פרטים על האלמן/נה שמגיש/ה את התביעה, כולל פרטים אישיים, מידע על הכנסות ומידע נוסף.
- סעיף D: רשומה על ילדים המזכים לקצבה, ומציינים את הקריטריונים להכללה שלהם.
- סעיף E: בחירה במקום תשלום של הקצבה.
- סעיף F: פרטים נוספים אודות המנוח/ה, כולל פרטים על עבודה ותעסוקה בישראל ובחו"ל.
- סעיף G: פרטים נוספים על המנוח/ה, כמו פרטים על ההכנסות של האלמן/נה.
- סעיף H: הצהרה בנוגע לקשר בין המגיש/ה לבין המנוח/ה.
- סעיף I: הצהרה בנוגע לנכונות להתעדכן על שינויים במידע.
- סעיף J: חתימה ותאריך חתימת המגיש/ה את הטופס.

טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 03.2017 487) /בל

Israeli ID Number זהות מספר First Name (Hebrew) (עברית (פרטי שם Last Name (Hebrew ) (עברית (משפחה שם
שם משפחה (לועזית)
Last Name (Latin letters)

שם פרטי (לועזית)
First Name (Latin Letters) Sex M זכר F נקבה מין
כתובת אחרונה address Last עבד/ה מחוץ לישראל
מדינה מס' בי ת Number רחוב Street מיקוד code Zip עיר Town
State The deceased worked
abroad (outside of Israel)
כן yes לא no

Israeli ID Number זהות מספר First Name פרטי שם Last Name משפחה שם
Date of immigration to Israel לישראל עלייה תאריך Date of birth לידה תאריך
כתובת נוכחית address Current
מס' בית
number state מדינה town עיר zip code מיקוד street רחוב
טלפון .Tel

כתובת דואר אלקטרוני Email

תאריך לידה
Date of birth
ארץ לידה
Country of birth
ארץ מגורים לפני העלייה
Immigrated to Israel from Marital status משפחתי מצב
רווק/ה Single
נשוי/אה Married
אלמן/נה Widowed
גרוש/ה Divorced
פרוד/ה Separated
מתאריך Since
תאריך עלייה לישראל
Date of immigration to Israel
תאריך יציאה מישראל
Date of leaving Israel
יצא/ה מישראל למטרת
Purpose of leaving Israel

עמוד 1 מתוך 4
המוסד לביטוח לאומי
אגף קצבאות אזרחים
ותיקים ושאירים
שדרות ויצמן 13
ירושלים 91909
National Insurance Institute
Department of Old-Age and Survivors
13 Weizmann Avenue
Jerusalem 91909, Israel
תביעה לקצבת שאירים - עברית / אנגלית
א. פרטים על המנוח/ה
Survivors Pension Claim - Hebrew / English
A. Particulars of deceased
ג. פרטים על האלמן/נה er/widow of Particulars. C
B. Particulars of decease

Date of decease

Cause of decease

Social security number of
deceased in the country of residence

Name of the insuring institution

ב. פרטים על הפטירה

תאריך הפטירה ____________________________________________

נסיבות הפטירה _____________________________________________

מספר הביטוח הסוציאלי של
המנוח/ה במדינת המגורים

שם המוסד המבטח
לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)
מס' זהות
סוג
דפים המסמך

0 1
( 03.2017 487) /בל

שם הסניף וכתובתו and name שם הבנק bank of name
address of branch
מספר חשבון number account מספר הסניף number branch
החשבון מתנהל על שמי בל בד
The account is held in my name alone
החשבון מתנהל על שמי ועל שם _____________________________ , סוג הקרבה ____________________________
(בן / בת, אח, וכו')
the account is held in my name and in the name of

הצהרות השותפים לחשבון
אנו מתחייבים להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפים
לחשבון, ולדאוג להחתימם על טופס עדכון החשבון.
אנו מסכימים שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי
השותפים לחשבון ומיופי הכוח מעת לעת, בין במהלך תקופת הזכאות
לגמלה ובין אחריה.
אנו מסכימים שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים
מתוך החשבון, אם המוסד יפקיד לחשבון כל תשלום בטעות, או שלא כדין,
וכן ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים כאמור. אנו השותפים
לחשבון, מתחייבים להשתמש בכספי הגמלה שיופקדו בחשבון, עבור מקבל
הגמלה.
Bank account member's declaration
We hereby undertake to inform the National Insurance Institute (NII) of
any change concerning partners in the bank account and/or bearers of
power of attorney in this account. We will indicate any such changes on
the relevant form to be signed by the persons concerned.
We hereby consent that, upon occasion, the bank may forward to the NII,
on request, particulars of said persons (partners or bearers of power of
attorney) whether during of entitlement or after it.
We hereby consent that the bank return to the NII, upon demand, any sum
entered mistakenly or unlawfully into the account by the NII, and that the
bank provide the NII with the particulars of the persons who withdraw
such sum from the account.
We, the partners of the account, undertake to use the pension money
deposited in the account, on the behalf of the pension recipient only.
תאריך Date חתימת מקבל הגמלה of Signature
pension recipient
חתימת / חתימות השותף/פים bearers account of Signature
Child 3 2 1 הילד
Number ID Israeli מספר זהות ישראלי
Name שם
לידה תאריך Date of birth
נקבה F זכר M נקבה F זכר M נקבה F זכר M Sex מין
status Marital מצב משפחתי
איתי גר Lives with me no לא yes כן no לא yes כן no לא yes כן
School מוסד לימודים
תקופת שרות ל"בצה
או בשרות לאומי
-מ from

עד to
-מ from

עד to
-מ from

עד to
Duration of army
service or Sherut
Leumi
עמוד 2 מתוך 4
ד. פרטים על הילדים
רשום ילדים אלה בלבד:
א) לא מלאו לו/לה 18 שנים
ב) לא מלאו לו/לה 20 שנים ולומד/ת בתיכון
ג) לא מלאו לו/לה 24 שנים ומשרת/ת שרות חובה בצה"ל
או שרות לאומי
D. Particulars of children
List children only if:
a) under 18
b) under 20, if still in high school
c) under 24, if doing compulsory army service / or Sherut
Leumi in Israel
ה. מקום תשלום
אני מבקש/ת שהקצבה תשולם לי בחשבון:
E. Place of payment
Please pay the pension to the account
, kind of relation
(son / daughter, brother etc) ( 03.2017 487) /בל

המנוח/ה כן Yes לא No deceased The
קיבל/ה קצבה מביטוח לאומי
National Insurance Institute
Received a pension from the Israeli
the from allowance an Received קיבל/ה תגמולים ממשרד הביטחון
Ministry of Defense
decease her / his of time the At בעת הפטירה שירת/ה בצבא או במשטרה
served in the army or the police
תקופה התעסקות: -ציין "עובד שכיר",
"עצמאי", מחוסר עבודה" וכו'.
Occupation: specify -
"employee",
"self -imployed",
"unemployed" etc.
נא לציין: לגבי שכיר -
שם המעביד וכתובתו;
לגבי עצמאי - שם העסק
וכתובתו;
לגבי אחרים - מקורות מחייה
Please specify - for employee:
name and address of employer;
for self-employed; name and
address of business; others:
source of income
period
החל ב- עד to from
עבודה
work
פנסיה בישראל
pension from
Israel
פנסיה רנטה מחו"ל
pension
reparations from
abroad
שכר דירה,
דיווידנדים, ריבית,
הכנסות מרכוש
rentals, dividends,
interest, income from
property
הכנסות אחרות
other income
הסכום Sum
המועד
(חודש ושנה)
Date
(month
and year)
עמוד 3 מתוך 4
ו. פרטים על עבודה ועל תעסוקות של המנוח/ה
בישראל ובחו"ל
F. Particulars of employment of deceased
in Israel and abroad (outside of Israel)
ז. פרטים אחרים על המנוח/ה

G. Other particulars concerning deceased
ח. פרטים על ההכנסות של האלמן
נא לציין את סוג המטבע, כגון שקל חדש, דולר,אירו וכדומה.
אם אין הכנסה יש לרשום "אין"
H. Particulars concerning widower's income
Please specify currency in each case (NIS, $, Euro etc.)
If you have no income please specify "none" ( 03.2017 487) /בל

הייתי בן/בת הזוג של האלמן/נה
כן yes לא no
עד to￾מ from
I was the spouse or common-law
spouse of the deceased
חייתי בנפרד מהמנוח/ה
כן yes לא no
עד to￾מ from
I lived separately from the deceased
קצבת המנוח/ה נגבתה לאחר הפטירה
כן yes לא no
על ידי by
the pension of the deceased was
withdrawn from the bank after his /
her decease
משתלמת לי קצבה מביטוח לאומי
כן yes לא no
I receive a pension from the National
Insurance Institute
I receive an allowance from the no לא yes כן הביטחון ממשרד תגמול לי משתלם
Ministry of Defense
סוג
התגמול
kind of
allowance
מס' תיק number file
עמוד 4 מתוך 4
ט. פרטים נוספים על האלמן/נה er/widow on particulars Further. I
י. הצהרה Declaration. J
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה זו הם נכונים ומלאים. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת פרטים מהווה
עבירה על החוק, וכי המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע החזר כל סכום ששולם בטעות או שלא כדין. אם יחול שינוי בפרטים כגון
בהכנסה, במצב משפחתי, בכתובת, אודיע על כך מיד למוסד לביטוח לאומי.
I hereby declare that particulars contained in my claim are accurate and complete. I am aware that withholding
information or submission of false information constitutes an unlawful act, and that the National Insurance Institute
may claim return of all sums paid by mistake or unlawfully.
If any change should occur regarding information given herein, such as details of income, family status or address,
I shall inform immediately the National Insurance Institute of such change.
שם החותם חתימה Signature

Date תאריך Name of signatory

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » שאירים » טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לקצבת שאירים Claim for Survivors' Pension (487) להורדה

דילוג לתוכן