טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484) להדפסה

מה זה טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - אזרח ותיק זקנה - תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה 484 (02.2023)

מטרת הטופס: הטופס משמש לתושבים בגיל הזקנה המקבלים קצבה לביטוח לאומי ורוצים להגיש תביעה לקבלת תוספת לבן/בת הזוג במקרים מסוימים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התובע:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר זהות
- תאריך לידה
- כתובת
- פרטי קשר (טלפון קווי ונייד)
- פרטי איש קשר אם הטלפון או הדואר האלקטרוני אינם של התובע
- בחירת מצב משפחתי

2. פרטי הבן/הבת זוג:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר זהות

3. פרטי הכנסה של בן/בת הזוג, כולל:
- סוגי ההכנסה (שכר שנתי, עבודה עצמאית, פנסיה בישראל ובחו"ל, רנטה בחו"ל, דמי שכירות מנכסים, ריבית או דיווידנד, כתובת ומספרי סניפי בנק, מספרי חשבונות, וסכום ההכנסה).

4. פרטי חשבון הבנק של התובעה, אם יש לה.

5. הצהרה שכל המידע הנמסר נכון ומלא, והמתבקש מתחייב לעדכן על שינויים במידע במהירות.

מעבר ושליחת הטופס: הטופס ניתן למלא באופן ידני או באמצעות האינטרנט ולסרוק אותו, יחד עם המסמכים הנוספים הנדרשים, ולשלוח למוסד לביטוח לאומי באחת מהדרכים הבאות:
- דרך אתר האינטרנט של המוסד.
- בדואר.
- בפקס.
- בתיבת השירות של הסניף המקומי.

לכל שאלות ובירורים, ניתן לפנות למוקד 6050 או 04-8812345, או לפנות באמצעות האתר www.btl.gov.il.

הטופס מסייע לבני הזוג המקבלים קצבה לבטל סעיף תחילה ולמקבל תשלום תוספתי רטרואקטיבי של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.

נוסח הטופס פונה גם לנשים וגם לגברים כאחד.

טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)02.2023( 484 /בל
תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק
חובה לצרף לטופס זה
 במקרה של הפסקה או צמצום בהיקף עבודה - יש לצרף על כך אישור מעביד.
 אישורים על הכנסה מהשכרת נכס )חוזה שכירות( ועל הכנסות מריבית או דיווידנד )אם יש(.
 אם בן/בת הזוג עובד שכיר, יש לצרף: אישורים על הכנסות מעבודה )תלושי שכר( או אישורי מעביד
מכל תקופת עיסוק ובפרט מהשנתיים האחרונות.
לידיעתך
 בן/בת הזוג מקבל הקצבה – אתה רשאי לקבל את תשלום תוספת הקצבה במישרין לחשבונך. אנא מלא
סעיף 4 בטופס זה.
 הגמלה תשולם בעד תקופה רטרואקטיבית של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.
כיצד יש להגיש את התביעה
 עליך לצרף אישורים נוספים בהתאם לנדרש בטופס התביעה.
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר
. www.btl.gov.il.האינטרנט
ביטוח במדינות אחרות
 אם היית מבוטח בביטוח סוציאלי באחת מהמדינות הבאות: אוסטריה, אורוגוואי, אנגליה, בלגיה,
גרמניה, דנמרק , הולנד, נורבגיה, פינלנד, צרפת, צ'כיה, רומניה, רוסיה, שוויץ, שוודיה, באפשרותך
לבקש בחינת זכאותך לגמלה על פי אמנות לביטחון סוציאלי, עליהן חתמה מדינת ישראל.
לשם כך נא לפנות בכתב לאגף קשרי חוץ, המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,
רח' יפו 217 ירושלים 9199908 ,בציון שם המדינה בה היית מבוטח.
חובה לחתום על טופס התביעה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף קצבאות אזרחים ותיקים ושאירים
בל/ 484
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחדעמוד 1 מתוך 2
)02.2023( 484 /בל
פרטי התובע - מקבל קצבת אזרח ותיק
פרטי בן/בת הזוג
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
מצב משפחתי
 רווק/ה  אלמן/ה  פרוד/ה  נשוי/אה
 גרוש/ה  עגונה  ידוע/ה בציבור
מין
 זכר
 נקבה
תאריך לידה
שנה חודש יום
כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
______________ @_________________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
2
תביעה לתוספת עבור בן/בת
זוג בקצבת אזרח ותיק
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף קצבאות אזרחים
ותיקים ושאירים
1עמוד 2 מתוך 2
)02.2023( 484 /בל
הצהרה
פרטי חשבון הבנק של התובע
הכנסות בן/ת הזוג
יש למלא רק אם בן הזוג צעיר מגיל 70 או בת הזוג צעירה מגיל 67
מתן התוספת מותנה בכך שבן הזוג אינו מקבל קצבה לפי חוק הביטוח הלאומי והכנסותיו אינן עולות
על 5646₪ ברוטו )נכון לינואר 2018)
מקור הכנסה נא לסמן ליד כל אחד ממקורות ההכנסה המפורטים " יש" או "אין"
1.עבודה שכירה  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
2.עבודה עצמאית  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
3.פנסיה בישראל  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
4.פנסיה בחו"ל  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
5.רנטה בחו"ל  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
6.תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
7.דמי שכירות: מדירה, קרקע, חנות או מבנה  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
8.ריבית מחסכונות או דיבידנד ממניות  אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
)נא לפרט סוג הכנסה וגובהה(  9 .אחר: ____________________
אין  יש, סכום: ___________ ברוטו
 נא לצרף אישורים המעידים על הכנסותיך )כגון: תלושי שכר, פנסיה, חוזה שכירות וכד'(.
אני מבקש שהתוספת תשולם לי בחשבון:
שמות בעלי החשבון סוג קרבה לתובע
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן
קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת
חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון
תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים.
אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי
לעיל ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל.
לחילופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק
שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.
אני מתחייב להודיע על כל יציאה לחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
תאריך_________________ חתימת התובע ________________________________
4
3
5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אזרח ותיק (זקנה) » טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק – זקנה (484)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לתוספת עבור בן / בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484) להורדה

דילוג לתוכן