טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לתשלום הפרשים (363). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) להדפסה

מה זה טופס תביעה לתשלום הפרשים (363)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - אמהות - תביעה לתשלום הפרשים 363: )01.2021(

מטרת הטופס: הטופס מיועד לעובדות שכירות שקיבלו תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות אמהות, והן מבקשות לתבוע את הפרשי השכר ששולמו להן בשנה קודמת לתקופת הלידה והורות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העובדה:
- שם מעסיק
- מספר תיק ביטוח לאומי
- פרטי עיסוק/תפקיד
- תעודת זהות/דרכון
- תאריכי התחלת וסיום תקופת העבודה
- סיווג ימי העבודה בשבוע

2. פרוט שכרה ב-10 חודשים הקודמים להפסקת העבודה:
- השכר החייב במסה
- השכר החייב בדמי ביטוח
- דמי ביטוח שנוכו מהשכר
- בסיס השכר
- אחוז משרה
- מספר ימי עבודה בשכר
- ימים שלא שולמו שכר עליהם

3. פרוט ההפרשים והתשלומים הנוספים ב-6 החודשים הקודמים להפסקת העבודה.

4. פרטי חשבון בנק של העובדה, לצורך העברת התשלומים.

כיצד להגיש את התביעה:
- ניתן למלא את הטופס מקוון באתר הביטוח הלאומי.
- ניתן למלא את הטופס ידנית, לסרוק אותו, ולשלוח באמצעות אתר האינטרנט/שליחת מסמכים.
- ניתן לשלוח את הטופס בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.

הטופס מנוסח בלשון נקבה, אך פונה גם לגברים ומיועד לנשים שהיו עובדות שכירות. הטופס יש לחתום עליו ולצרף לו את המסמכים הנדרשים.

מטרת התביעה היא לבקש את הפרשי השכר ששולמו לעובדה בתקופה הקודמת להפסקת העבודה, כחלק מתשלומי הגמלאות אמהות.

צילום מסך טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) טופס מקוון

טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)01.2021( 363/בל
לידיעתך
 תביעה זו לתשלום הפרשים, מיועדת לעובדת שכירה שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי תשלום עבור גמלה
מחליפת שכר מכוח ביטוח אמהות: שמירת הריון, דמי לידה, גמלה למאמצים, גמלה להורים מיועדים, תגמול
מיוחד ודמי אומנה:
 המעסיק שילם לך במהלך-11 החודשים שלאחר הפסקת עבודתך לצורך היציאה לתקופת לידה והורות
תשלום נוסף, שאינו מהווה חלק משכרך הרגיל, כגון: דמי הבראה, ביגוד, בונוס. זאת בתנאי שסכום
התשלום הנוסף ששולם ע"י המעסיק שווה או עולה על רבע משכר המינימום.
 המעסיק שילם לך הפרשי שכר, בגין החודשים שקדמו למועד היציאה לתקופת לידה והורות ועל פיהם
חושבה הגמלה.
 אם עבדת אצל יותר ממעסיק אחד, יש להגיש תביעה להפרשים מכל מעסיק בנפרד.
 לפי החוק את התביעה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום קבלת התשלום ע"י המעסיק.
 ניתן לקבל את המכתבים באינטרנט במקום בדואר. לשם כך, עליך למלא בטופס התביעה את פרטי הדואר
האלקטרוני שלך. במקום מכתב בדואר, יישלח אליך אי- מייל עם הפניה לצפייה במכתב באופן בטוח באתר
השירות האישי של הביטוח הלאומי.
חובה לצרף לטופס זה
 פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.
כיצד יש להגיש את התביעה
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי il.gov.btl.www ,ולשלוח אונליין עם המסמכים
הנוספים לסניף המטפל.
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר
. www.btl.gov.il.האינטרנט
טופס זה מנוסח בלשון נקבה אך פונה לנשים ולגברים כאחד
חובה לחתום על טופס התביעה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תביעה לתשלום הפרשים בגמלאות אמהות עמוד 1 מתוך 2
)01.2021(363/בל
למילוי ע"י המעסיק –
תנאי העבודה והשכר
שם המעסיק מספר תיק ב.לאומי טלפון קווי מספר פקס
רחוב מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
הנני מאשר כי גברת/מר
שם משפחה פרטי עיסוק/תפקיד ת. זהות ס"ב
החל/ה לעבוד אצלי ביום
שנה חודש יום
עבד/ה עד יום כולל יום זה
שנה חודש יום
ילדה בתאריך __________
חזרה לעבוד בתאריך ________
1 .בשנתיים שקדמו להפסקת העבודה עבדה:  ברציפות  שלא ברציפות, פרט:
 שנת שבתון/השתלמות מתאריך ___________________________ עד _________________________
 חופשה ללא תשלום מתאריך ___________________________ עד _________________________
 אחר, פרט: ____________________________ מ _________________ עד _________________
2 .מס' ימי עבודה בשבוע _______________________
3 .פרוט שכרה )בש"ח( ב-10 חודשים שקדמו להפסקת עבודתה )אף אם אינם רצופים(.
יש לרשום הסכומים כולל הפרשים ותשלומים בנוסף לשכר הרגיל )כגון הבראה, ביגוד, מענק חד-פעמי וכד'(.
שנה/
חודש
השכר
החייב במס
השכר החייב
בדמי ביטוח
דמי ביטוח
שנוכו מהשכר
בסיס השכר
)חודשי,יומי,
שכר לשעה(
אחוז
משרה
מס' ימי
עבודה
בשכר
שעות
עבודה
מס' ימים עבורם לא שולם
שכר
מס'
ימים
סיבה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 .פרוט ההפרשים והתשלומים הנוספים שנכללו בסעיף 3 ב- 6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה:
בחודש שולם )₪(
מהות התשלום עבור תקופה
מתאריך עד תאריך
1
2
סיבה אחרת לשינויים בשכר __________________________________________________________________
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
2
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תביעה לתשלום
הפרשים בגמלאות
אמהות
1עמוד 2 מתוך 2
)01.2021(363/בל
הצהרת מעסיק
פרטי חשבון בנק
סוג חשבון: שמות בעלי החשבון
 פרטי  אחר ______
שם הבנק שם סניף/כתובת מס' סניף מספר חשבון
אני מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודה ובשכר של העובד כנדרש בחלק זה.
תאריך_________ שם החותם ותפקידו_____________________________________
חתימת וחותמת העסק/המפעל  ____________________________
3
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לתשלום הפרשים (363)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לתשלום הפרשים (363), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לתשלום הפרשים (363). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לתשלום הפרשים (363).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לתשלום הפרשים (363)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אמהות » טופס תביעה לתשלום הפרשים (363)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לתשלום הפרשים (363) להורדה

דילוג לתוכן