טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) להדפסה

מה זה טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - פשיטות רגל - תביעה לתשלום חוב לקופת גמל 5310

מטרת הטופס: הטופס משמש לקופת גמל לבקש תשלום חוב ממעסיקים בפשיטות רגל או במקרים של פירוק תאגידים וזיכוי עובדיהם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התביעה לתשלום חוב לקופת הגמל.
2. פרטי המעסיק, כולל שם המעסיק, כתובתו, ומספר העובדים המבוטחים בקופה.
3. סכומי החוב לקופת הגמל בהתאם לעובדים המפורטים.
4. פרטים על המפרק או הנאמן לתשלום החוב, כולל שם, כתובת, ומספרי תעודת זהות.
5. אישור וחתימה מטעם המפרק/הנאמן והמעסיקים.

אופן ההגשה: הטופס יש להגיש בדואר למוסד לביטוח לאומי בכתובת שד' וויצמן 13 ירושלים. בנוסף, ניתן לפנות למוקד המוסד הביטוח הלאומי בטלפון 6050 או במספר טלפון 04-8812345 לשאלות ובירורים.

מועד ההסכמה: המעסיק מסכים להעביר סכומים מתוך חשבון הקופה לקופות גמל אחרות בהתאם להסכמי עובדיו.

חשיבות המילוי: נדרש מילוי תקין ומדויק של הפרטים כדי להבטיח את גביית החוב מהמעסיקים באופן חוקי ובהתאם לחוק. שינויים בפרטים יש להודיע למוסד לביטוח לאומי בתוך 30 יום.

הטופס מונחה בלשון זכר, אך מיועד גם לנשים וגברים כאחד.

טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 10.2019 5310 ) /בל

תביעה לתשלום חוב לקופת גמל

חובה לצרף לטופס זה
אישור הנאמן או המפרק - ראה סעיף 7-ו 6 בטופס התביעה.
כיצד יש להגיש את התביעה
יש להגיש את הטופס התביעה באמצעות שליחתו בדואר אל המוסד לביטוח לאומי בכתובת, שד' וויצמן
13 ירושלים.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המוסד הביטוח הלאומי 6050 * או במספר טל: 8812345-04 .
לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת il.gov.btl.www
תחת הכותרת "פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)".

חובה לחתום על טופס התביעה

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
ביטוח זכויות עובדים
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
בל/ 5310
( 10.2019 5310 ) /בל
פרטי התביעה לתשלום חוב לקופת הגמל
הצהרה

חלק זה ימולא ע"י קופת הגמל

פרטי הקופה
צורת ההתאגדות: (חברה,אגודה,שותפות)
כתובת הקופה מס' טלפון

שם הבנק שם הסניף מספר הסניף

מספר חשבון בנק

פרטי מעסיק
שם המעסיק

כתובת המעסיק
מספר העובדים המבוטחים בקופה באמצעות המעסיק ______________________

.א חוב המעסיק לקופה עבור העובדים המפורטים להלן (סכומי קרן בלבד) ______________ ₪
נא לצרף את הסכם ההתקשרות בין הקופה למעסיק
.ב האם ההסכם כולל את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לא כן
.ג לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה בסך _______________ ₪
(אין חובה לרשום את הסכום, המוסד ייחשב את הסכומים)
סה"כ החוב לקופה _______________ ₪

אני החתום מטה, מצהיר בזה, כי כל הפרטים שנמסרו על ידי הקופה בתביעה זו ובנספחיה, נכונים ומלאים.
ידוע לקופה, כי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי גרימה במרמה או ביודעין למתן גמלה,
לפי חוק זה, או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינה , קנס כספי או מאסר.
כל שינוי באחד מהפרטים שמסרה הקופה בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאות הקופה לגמלה , או על יצירת
חוב, ועל כן מתחייבת הקופה, להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי בתוך 30 יום.
אני נותן את הסכמתי בשם הקופה, כי הבנק הנ"ל יחזיר למוסד, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבון הקופה, אם יפקיד
המוסד לביטוח לאומי תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי
התשלומים.
שמו המלא של עובד הקופה__________________ חתימת העובד __________________
חותמת הקופה __________________ תאריך __________________

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

ח.פ/ת.ז המעסיק

ח.פ קופת גמל

0 2
דפים סוג מסמך

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
ביטוח זכויות עובדי ם

תביעה לתשלום חוב
לקופת גמל
2
1
4
3
( 10.2019 5310 ) /בל
פרטי הסכומים לעובדים
תאריך קבלת התביעה: _______________

פרטים על העובד התקופה מטרת הבטוח בקופה סכום החוב אישור המפרק
שם
העובד

מתאריך
_________

עד תאריך
_________
פנסיה מכוח הסכם קיבוצי/חוזה עבודה
קופת תגמולים
למטרה אחרת,פרט: ____________
סה"כ
₪ ________
₪ ________
₪ ________
₪ ________

הסכום המאושר
₪ _______
מס'
ת.ז.

כתובת
שם
העובד

מתאריך
_________

עד תאריך
_________
פנסיה מכוח הסכם קיבוצי/חוזה עבודה
קופת תגמולים
למטרה אחרת,פרט: ____________
סה"כ
₪ ________
₪ ________
₪ ________
₪ ________

הסכום המאושר
₪ _______
מס'
ת.ז.

כתובת
שם
העובד

מתאריך
_________

עד תאריך
_________
פנסיה מכוח הסכם קיבוצי/חוזה עבודה
קופת תגמולים
למטרה אחרת,פרט: ____________
סה"כ
₪ ________
₪ ________
₪ ________
₪ ________

הסכום המאושר
₪ _______
מס'
ת.ז.

כתובת
שם
העובד

מתאריך
_________

עד תאריך
_________
פנסיה מכוח הסכם קיבוצי/חוזה עבודה
קופת תגמולים
למטרה אחרת,פרט: ____________
סה"כ
₪ ________
₪ ________
₪ ________
₪ ________

הסכום המאושר
₪ _______
מס'
ת.ז.

כתובת
שם
העובד

מתאריך
_________

עד תאריך
_________
פנסיה מכוח הסכם קיבוצי/חוזה עבודה
קופת תגמולים
למטרה אחרת,פרט: ____________
סה"כ
₪ ________
₪ ________
₪ ________
₪ ________

הסכום המאושר
₪ _______
מס'
ת.ז.

כתובת

5
( 10.2019 5310 ) /בל
דברי הסבר למפרק
אישור המפרק/הנאמן לתשלום חוב המעביד לקופת גמל
שם המפרק/הנאמן
כתובת
מס' בית/תא דואר מס' בית כניסה דירה יישו ב מיקוד

דואר אלקטרוני:
____________ @_____________
טלפון נייד

טלפון קווי

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים (הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאיי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
שם בית המשפט המחוזי/רשם באגודות השיתופיות על ידם שם התיק
מוניתי:
כמפרק/כנאמן של המעסיק (שם המעסיק)

ע"פ צו פש"ר/פירוק מיו ם:

מס' התיק במשרד כ.נ.ר. פר/פח:

צורת התאגדות: (חברה/אגודה/שותפות)

הצו פורסם בילקוט פרסומים מס':

מס' התיק ברשם החברות/האגודות השיתופיות:

שם קופת הגמל שהגישה את החוב:
לאחר שעיינתי בהוכחת החוב שהוגשה ע"י קופת הגמל, הריני לאשר שהוכחת החוב אושרה על ידי כדלהלן:
.א חוב המעסיק לקופת הגמל עבור העובדים המפורטים להלן: * __________________ ₪
.ב הפרשי הצמדה יתווספו לסכומי המגיעים לקופת הגמל בגין העובדים המפורטים להלן: * __________________ ₪
סה"כ __________________ ₪

פירוט קופות הגמל אליהן המעסיק צריך להעביר כספים
בהתאם להסכם קיבוצי/חוזה עבודה מיום ________________ על המעסיק להעביר כספים לקופות גמל אחרות כדלהלן:
שם הקופה המטרה **
א.
ב.
בהתאם להוכחת-החוב שאשרתי לאור האמור לעיל יש לשם לקופת גמל _________________________________________
שכתובתה __________________________ סך _____________________ ₪ ע"ח החוב המגיע לה מהמעסיק.

חלק זה ימולא ע"י המפרק/הנאמן

תב .1 יעת קופת גמל לגמלה בקשר לחוב מעסיק בפש"ר או בפירוק בגין עובדיו, מוגשת למפרק או לנאמן בהתאם לפרק ח' לחוק
הביטוח הלאומי, ובאמצעותו תועבר התביעה למוסד.
.2 בהתאם לחוק הביטוח הלאומי רק סכומים אשר אושרו ע"י המפרק או הנאמן לאחר בדיקת תביעת קופת הגמל ישולמו על ידי
המוסד.
.3 בסעיף 6 של הטופס עלייך לפרט את הסכום הכללי של תביעת קופת הגמל בגין העובדים בהתאם להוכחת החוב שהוגשה ע"י
הקופה. פירוט מלא זה דרשו לצורך מיצוי זכויות המוסד לגביית המגיע לו בהתאם לחוק.
.4 בחלק 7 של הטופס עליך לפרט הסכום הכללי המגיע לקופת הגמל מאת המוסד בגין כלל העובדים בהתאם לאמור בפרק ח'.
בטבלה המצורפת לטופס זה – עליך למלא הסכום הכולל אשר אושר על ידך לקופה, בגין חובה של המעסיק לגבי כל עובד ועובד.

שנה חודש יום
תאריך _________________ חתימת המפרק / הנאמן ________________________
* נא לאשר פרטי העובדים בטופס המתאים המצורף לטופס זה. ** ראה המטרות המפורטות בסעיף 187)ב) לחוק.

1
2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » פשיטות רגל » טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) להורדה

דילוג לתוכן