טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) להדפסה

מה זה טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)?

שם הטופס:
טופס המוסד לביטוח לאומי - מילואים - תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים 501 (04.2023)

מטרת הטופס:
הטופס מיועד למעסיקים שרוצים לבקש החזרת תגמולי מילואים ששולמו לעובדים בשירות מילואים בצה"ל. הטופס מכיל פרטים אישיים של העובד, פרטי המעסיק, פרטי החשבון הבנקאי החדש, ופרטים על העבודה שבוצעה במהלך תקופת השירות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המעסיק, כולל שם, מספר תיק ניכויים, כתובת, טלפון, ופרטי חשבון הבנק החדש.
2. פרטי העובד, כולל שם, מספר תעודת זהות, פרטי העבודה שבוצעה במהלך תקופת השירות.
3. סעיפים נוספים הקשורים לתשלומים שנשלמו לעובד בזמן שירותו.

מטרה נוספת של הטופס היא לקשר את חשבון הבנק החדש של המעסיק להחזרת תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)04.2023.(501/בל
פרטים אישיים של העובד
פרטי תקופת השירות
תקופות שירות נוספות )אם חלו באותו חודש בלבד(
פרטי חשבון הבנק של המעסיק – ברישום פרטי בנק חדשים – חובה לצרף נספח 1 בטופס
פרטי המעסיק

שם מעסיק/מפעל/קיבוץ מספר תיק ניכויים
כתובת המעסיק – חובה לציין טלפון זמין של איש קשר לצורך בירורים
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד
 אני מאשר קבלת הודעות SMS
טלפון פקס
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
מספר זהות
ס"ב
שם משפחה שם פרטי
תאריך התחלה
שנה חודש יום
תאריך סיום
שנה חודש יום
מספר ימים
חובה לצרף טופס 3010 - אישור צה"ל או לחילופין טופס 3021( העובד יכול לקבלו אצל קצין העיר(.
כאשר מצורף טופס שמ"פ חד-יומי מרוכז - יש לרשום את ימי השרות כאילו בוצעו בחודש האחרון של הרבעון.
תאריך התחלה
שנה חודש יום
תאריך סיום
שנה חודש יום
מספר ימים
תאריך התחלה
שנה חודש יום
תאריך סיום
שנה חודש יום
מספר ימים
תאריך התחלה
שנה חודש יום
תאריך סיום
שנה חודש יום
מספר ימים
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' תיק מעסיק
דפים
סוג
3 1 המסמך
3
2
4
5
תביעת מעסיק להחזרת
תגמולי מילואים
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
מספר תביעה __________________
1
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)04.2023.(501/בל
הצהרה
פרטים על עבודה ושכר
פירוט שכר ל- 6 החודשים שקדמו לחודש השירות
לטיפול המוסד בלבד – בקרת תקינות
הצהרה למילוי ע"י בעל שליטה או קרוב משפחה לבעל שליטה או לבעל מניות בחברה בלבד
שם העובד ____________________________ מס' ת"ז _______________________________
תאריך תחילת העבודה מעמד עובד סוג תביעה
שנה חודש יום
 חודשי
 יומי או שעתי
 רגילה
 הפרש לזכות
 הפרש לחובה
קיימת קרבת משפחה בין המעסיק לעובד  לא  כן, סוג הקרבה _____________
1 .חובה לפרט את השכר ב- 6 החודשים האחרונים.
2 .כל תיקון ברישום השכר מחייב חתימה וחותמת.
3 .שולמו תשלומים כגון: דמי מחלה, תמורת חופשה, דמי פגיעה, תגמולי מילואים - יש לכלול אותם בעמודת 3 ו 4.
4 .אין לכלול הפרשים בעבור חודשים שאינם )מהווים( בסיס לחישוב התגמול.
5 .שולם תשלום חד-פעמי )תשלום נוסף( - יש לרשום את סוג התשלום )משכורת י"ג, בונוס תקופתי, הפרשים( ויש לציין את
התקופה שבעבורה שולם.
מס' חודש
מס' ימי עבודה
בעבורם שולם
שכר )כולל ימי חג
חופשה, מחלה,
מילואים וכו'(
שכר ברוטו החייב בדמי
ביטוח בש"ח )כולל
הפרשים ותשלומים
נוספים
פירוט תשלומים חד-פעמיים והפרשי שכר
סכום סוג התשלום התקופה שבעדה שולם
.1
.2
.3
.4
.5
.6
אני החתום מטה תובע החזר תגמולי מילואים ומצהיר, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
אני מצהיר שסכומי השכר שנרשמו בטבלת השכר, הם שכר העובד החייב בדמי ביטוח כפי שנרשם בתלושי השכר, לחודשים
המשמשים בסיס לחישוב תגמולי המילואים.
אני מצהיר כי, בתביעה כלולים הפרשי שכר ששולמו בפועל בעבור אותם חודשים המשמשים בסיס לחישוב התגמול.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים, או העלמת נתונים, היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן גמלה
לפי חוק זה או להגדלתה ע"י העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס או מאסר.
אם יתברר כתוצאה מהחישוב שיעשה הביטוח לאומי, כי לעובד מגיעים הפרשי תגמולים, אני מתחייב לשלם לעובד את סכום
ההפרש מיד עם קבלת התשלום מהמוסד.
אני מסכים, שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר
כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.
אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי לעיל
ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל. לחילופין, ידוע לי כי
המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם
לפי דרישה.
תאריך __________ שם החותם ותפקידו ______________ חתימה וחותמת המעסיק ______________
חובה להמציא הוכחת תשלום ל-12 חודשים אחרונים )הפקדות בנק, צילומי המחאות ועוד(
מהו היה תפקידך בעבודה במועד הזכאות? )פירוט העבודה שבצעת בפועל( ____________________________
היכן בוצעה עבודתך בפועל? )יש לציין כתובת( ________________________________________________
מהו היקף עבודתך? )יש לפרט ימים ושעות( __________________________________________________
אני מצהיר, כי הנתונים שלהלן נכונים: שם _______________________ חתימה ________________________
 התביעה הוחזרה לפקיד תביעות מהסיבות הבאות: ____________________חותמת בקרת תקינות _______________
6
7
8)04.2023.(501/בל
פרטי המעסיק
שם מעסיק/מפעל/קיבוץ מספר תיק ניכויים
כתובת חדשה
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
פרטי חשבון הבנק החדש ואישור מורשה חתימה )נדרש אישור אחד בלבד(
מבקש בזאת שהכספים המגיעים לנו מהמוסד לביטוח לאומי עבור תביעות לתגמולי מילואים, יועברו ישירות
לחשבוננו החדש, לפי הפרטים הרשומים מטה:
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
 אישור הבנק  אישור רו"ח
 אישור יועץ מס  אישור עו"ד
אני הח"מ מאשר בזאת כי הנ"ל מוסמך לחתום בשם החברה/המעסיק, שחשבון הבנק שייך לחברה/מעסיק
_______________ ________________ ________________________ _________
תאריך שם המאשר חתימה חותמת
________________ ________________ _________________________ ________
תאריך שם המורשה מטעם המעסיק תפקיד חתימה וחותמת
נספח 1
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
סניף___________
מחלקת מילואים
הנדון: בקשה לשינוי חשבון בנק/כתובת – להחזר תגמולי מילואים למעסיק
אני הח"מ מבקש לשנות את  חשבון הבנק,  את הכתובת למשלוח דואר בנושא החזר תגמולי
מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מילואים » טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) להורדה

דילוג לתוכן