טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך להדפסה

מה זה טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך?

שם הטופס: טופס הרשות לזכויות ניצולי שואה - תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ- 1.10.1953 ואילך

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת זכויות ופטורים לניצולי שואה שעלו לישראל מאחרי התאריך 1.10.1953. הזכויות כוללות תגמול חודשי או מענק שנתי, בהתאם לקריטריונים שונים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים
2. כתובת מגורים
3. פרטים הנוגעים לילדים (רק אם רלוונטי)
4. מקומות מגורים מהלידה ועד ספטמבר 1939
5. פרטים בתקופת מלחמת העולם השנייה (8.5.1945 – 1.9.1939)
6. האם נאלצת לעבוד עבודות כפיה על פי צו שלטוני
7. פרטים נוספים בקשר לעבודות כפיה או התלוויות להוריך בעבודות כפיה (רק אם רלוונטי)
8. מחלות וחבלות שנגרמו בתקופת הרדיפות (רק אם רלוונטי)
9. הכרה במסגרת קרנות חוץ
10. הצהרה בנוגע לפיצויים שקיבלת
11. האם היית מאושפז/ת בישראל או בחו"ל (רק אם רלוונטי)
12. מסמכים אשר יש לצרף לבקשה

סיכום:
הטופס הוא טופס המשמש לבקשת זכויות ופטורים של ניצולי שואה שעלו לישראל מאחרי 1.10.1953. הטופס מכיל מגוון פרטים אישיים ומידע נוסף שדרוש למילוי על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לניצולי השואה.

צילום מסך טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך טופס מקוון

טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
בקשה לקבלת זכויות עבור ניצולי שואה שעלו לאחר 1953.10.1
ניצולי שואה שעלו לאחר 1953.10.1 עשויים להיות זכאים לזכויות, בהתאם לחלוקה הבאה:
1 .ניצול שואה אשר היה במחנה או בגטו, או עבד בכפייה או ילד שהתלווה לעבודות כפייה, או ניצול
שמקבל קצבה תלת חודשית מוועידת התביעות )קרן סעיף 2 - )זכאי לתגמול חודשי.
2 .ניצול שואה שאינו כלול בסעיף 1 - זכאי למענק שנתי.
אני הח"מ מצהיר ומבקש )יש לסמן רק אחת משתי האפשרויות( כי:
]x ]אני שייך לקבוצה 1 ולכן מבקש תגמול חודשי.
] [ אני שייך לקבוצה 2 ולכן מבקש מענק שנתי.
אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1 .פרטים אישיים
שם משפחה בעברית: שם פרטי בעברית: מספר זהות:
שם משפחה בלועזית: שם פרטי בלועזית:
שם נעורים )פרטי
ומשפחה(:
תאריך לידה: ארץ לידה:
עיר לידה : שם האב: שם האם + שם משפחה מלפני הנישואין:
תאריך עלייה: מצב משפחתי:
חבר בקופת החולים: כללית / לאומית / מכבי / מאוחדת )סמן את הנכון(מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
2 .כתובת מגורים
רחוב: מס' בית: כניסה: מס' דירה: ישוב/עיר:
מיקוד: טלפון: מספר טלפון נוסף:
3 .פרטים הנוגעים לילדים
שם תאריך לידה מקום לידה
4 .מקומות מגורים מהלידה ועד ספטמבר 1939
מקום הארץ משנת עד שנת
5 .בתקופת מלחמת העולם השניה, 1939.9.1 – 1945.5.8 ,הייתי במקומות הבאים:
שם המקום משנת עד שנת עבדתי ב...
בגטו
במחנה ריכוז
במחנה לעבודת פרך
בחיי סתר
במקום אחרמדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
6 .האם נאלצת לעבוד עבודות כפיה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית
כך שהיית צפוי לעונש לולא בוצעו העבודות )למילוי אם הינך מבקש תגמול חודשי(?
] [ כן.
] [ לא, אבל התלוויתי לאחד מהוריי שביצע עבודות כפיה.
] [ לא וגם לא התלוויתי לאחד מהוריי ביצע עבודות כפיה.
7 .נא לפרט קורותיך בזמן הרדיפות, תוך התייחסות לאירועים ולנסיבות )אם עבדת עבודות כפיה או
התלווית להוריך בעבודות כפיה – אנא פרט את נסיבות ביצוע העבודות כגון: היכן בוצעו, כמה זמן, האם
היה איום בעונש, אל מי התלווית בביצוע העבודות(:
8 .בתקופה זו ועקב הרדיפות, נגרמו לי המחלות או החבלות הבאות - למילוי רק אם הנך מבקש תגמול
חודשי:
אנא זכור לצרף מסמכים רפואיים בנוגע למחלות ולחבלות אשר פירטת בתשובתך.
9 הכרה במסגרת קרנות חוץ:
אני הח"מ מצהיר כי:
אני מקבל קצבה תלת חודשית מוועידת התביעות )קרן סעיף 2 .)כן / לא
קבלתי תגמול חד פעמי ליוצאי מחנות וגטאות, לפי החוק הגרמני להקמת "קרן
זכרון, אחריות ועתיד".
כן / לא
קבלתי תגמול חד פעמי ליוצאי מחנות וגטאות לפי החוק האוסטרי להקמת
"הקרן לפיוס שלום ושיתוף פעולה".
כן / לאמדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
קבלתי תגמול חד פעמי ליוצאי מחנות וגטאות ששולם בידי ועידת התביעות,
במימון הקרן האוסטרית לניצולי שואה שעבדו בעבודת פרך.
כן / לא
10 .הצהרה בנוגע לפיצויים שקיבלת או שאת/ה מקבלת/ת בשל נרדפותך:
] [ אני מצהיר כי אינני מקבל תגמול חודשי בגין נרדפותי בשואה, מגרמניה או מכל מדינת חוץ אחרת.
] [ אני מצהיר כי אני מקבל תגמול חודשי בגין נרדפותי בשואה, ממדינה _________, בסכום ___________.
11 .הייתי מאושפז/ת בישראל או בחו"ל )למילוי אם הנך מבקש תגמול חודשי(:
שם המוסד בגלל מחלה משנת עד שנת
11 .מסמכים אשר יש לצרף לבקשה:
א. צילום מלא של תעודת הזהות כולל הספח.
ב. אם קיים אפוטרופוס – צו מינוי אפוטרופוס.
ג. עבור מבקשי תגמול חודשי: מסמכים רפואיים בנוגע למחלות או החבלות שצוינו על ידכם.
ד. אם הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד – יש לצרף ייפוי כוח.
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בבקשה זו הם נכונים ומלאים, ואני חותם/ת על הצהרתי זו מרצוני הטוב.
_________/__________/________ ____________________________
חתימת התובע תאריךמדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
נספח א – פרטי חשבון בנק
שם:
תאריך:
ת.ז:
לכבוד
הרשות לזכויות ניצולי השואה
המשרד לשוויון חברתי
מחלקת תשלומים

הנדון: פרטי חשבון בנק
אני ________________ בעל/ת תעודת זהות מספר _____________ מבקש/ת לשלם לי את התשלומים
המגיעים לי לפי דין, לזכות חשבוני בבנק הבא:
שם הסניף:_____________ חשבון מספר:___________ סמל בנק:____ סניף:_______
אם קיים שותף/ים לחשבון נא למלא פרטיהם:
שם השותף_________________ ת.ז.:__________________
שם השותף_________________ ת.ז.:__________________
אני מאשר/ת את הפרטים דלעיל ומורה לכם בזאת לפעול על פיהם.
_______________ _________
תאריך חתימת הפונה
נא לצרף לטופס זה:
1 .המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
2 .אם קיים אפוטרופוס כללי/רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
_________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
נספח ב – בקשה לקיום ועדה רפואית ללא נוכחות )למילוי אם הנך מבקש תגמול חודשי(
לתשומת לבך, ניתן לזרז את הטיפול בתביעתך וזאת אם הנך מאשר/ת את הסכמתך לכך כי הוועדה
הרפואית תקבע את דרגת נכותך על פי המסמכים הרפואיים שהמצאת וללא נוכחותך. הכול בכפוף לכך
שהרשות תכיר בך כנכה על פי החוק שבנדון ובמחלתך כקשורה ברדיפות.
אם הנך מסכים/ה לאמור לעיל, נבקשך לחתום על בקשה זו ולהמציאה יחד עם מסמכי התביעה.
_____________ _____________ _____________ _____/____/____
תאריך מס' תעודת זהות שם פרטי ומשפחה חתימה
------------------------------------------------------------------------------------
מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
הרשות לזכויות ניצולי השואה
נספח ג – כתב ויתור על סודיות
אני הח"מ _________________, ת"ז ________________, נותן בזאת רשות לכל רופא או עובד רפואי או
מוסד רפואי או כול גורם אחר, לרבות אך מבלי למעט, למוסד לביטוח לאומי, למשרד הביטחון, לשלטונות צה"ל,
לוועידת התביעות, למוסדות הפיצויים הגרמניים )להלן: "נותני השירות"( למסור לרשות לזכויות ניצולי השואה
)להלן: "הרשות"( או לכל מי מטעמה, את כל המידע עלי המצוי בידי נותני השירות הנ"ל.
הנני משחרר את נותני השירות הנ"ל מחובת שמירה על סודיות ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מכל
סוג שהוא בקשר לאמור בכתב ויתור סודיות זה.
בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והיא חלה על כל מידע רפואי או אחר המצוי במאגרי
המידע שברשותכם וברשות נותני השירות.
כמו כן, אני מסכים, כי הרשות לזכויות ניצולי השואה תעביר לקופת החולים בה אני חבר, את פרטי הכוללים:
שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות, וזאת על מנת לקבל פטור מדמי ההשתתפות העצמית בגין תרופות
בסל הבריאות וכל הטבה אחרת מתוקף הכרה בזכאותי לפי תביעה זו.
)לתשומת לבך, ככל שברצונך שהמידע האמור לא יועבר לקופת החולים, אתה רשאי להודיע על כך בכתב לרשות
או לפנות למרכז המידע, וזאת לא תהנה מהפטור האמור(
כמו כן, אני מסכים, כי הרשות לזכויות ניצולי השואה תעביר את פרטיי לכל גורם אחר רלוונטי לצורך קבלת הטבות
וזכויות מתוקף היותי ניצול שואה.
________________ _____/___/_______
תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הרשות לזכויות ניצולי שואה » טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ – 1101953 ואילך

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תגמול חודשי או מענק שנתי לניצולי שואה שעלו לישראל החל מ - 1101953 ואילך להורדה

דילוג לתוכן