טופס תנאים והתחייבות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תנאים והתחייבות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תנאים והתחייבות להדפסה

מה זה טופס תנאים והתחייבות?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית זבולון - מסמכים לאישור תחילת עבודות

מטרת הטופס: הטופס מכיל התחייבויות ותנאים שבעלי ההיתר לבנייה חייבים לעמוד בהם לצורך רישום ואישור תחילת עבודות במיזם בנייתי ביישוב זבולון. הטופס מגיע עם היתר הבנייה ונכלל בו תנאים והתחייבויות לאחר מילויו וחתימת בעל ההיתר.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם בעל ההיתר וכתובת מגוריו.
2. התחייבות לבצע את כל ההוראות והתנאים המפורטים בטופס.
3. הוסמך לאחראיות לבקרת הביצוע של השלד והשלד עצמו.
4. אין להרשות הנחת חומרי בנייה בלתי חוקיים.
5. אחריות לבקרת הציבות ותשתית מים וביוב.
6. אין להיכנס לאתר הבנייה בלתי מורשה.
7. יש להתקין מנורות ומחיצות להגנת הציבור.
8. גדירת הבניין בקרוב לגמרו כבלתי עבירה.
9. הקצאת מקומות חנייה לרכבים.
10. ערכת הבנייה מצייתת לתוקנים מאושרים.
11. חיבור לרשויות לצורך חשמל, מים, וטלפון.
12. סילוק פסולת הבנייה לאתר פינוי מאושר.
13. תוקף ההיתר הוא שלוש שנים.
14. הועדה רשאית לבטל את ההיתר אם העבודה הופסקה לתקופה יותר משנה.

מעבר לכך, הטופס מכיל הסכמה מבעל ההיתר על התנאים וההתחייבויות המפורטים בו, ובכך מאשר את הקיום והמילוי של התנאים הנלמדים בו.

טופס תנאים והתחייבות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תנאים והתחייבות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תנאים והתחייבות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תנאים והתחייבות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון
דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 טל. 8478105-04 ,פקס: 8478151-04
https://zvulun.bartech-net.co.il :האינטרנט אתר
טופס תנאים והתחייבויות של בעל ההיתר
נספח להיתר מס' ___________________________
בקשה מס' ______________________ יישוב _________________________
גוש ___________________________ חלקה ________________________
לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה
זבולון
אני הח"מ _______________________ בעל ההיתר הנ"ל הגר ברחוב ___________________________
ישוב __________________________ מתחייב בזה לבצע את כל ההוראות והתנאים המופיעים להלן:
1 .להעביר העתק מנספח זה לעורך הבקשה, למתכנן השלד, האחראי לביצוע השלד, האחראים לביקורת
והקבלן המבצע.
2 .יש לנקוט כל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הציבור ועל העובדים העוסקים בביצוע הבניה בפני נפילת
חומרים מכל נזק שיגרם או עלול להיגרם עקב ביצוע פעולה זו, ולהיות אחראי לביטחון העובדים העוסקים
כאמור, וכן לכל פגיעה שתגרם לכל אדם מן הציבור או לעובד מאי – מילוי אחר הוראה זו.
3 .אין להרשות הנחת חומרי בניה וחציבות קרקע, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל דרך, מדרכה
או מגרש שכן אלא על פי היתר מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
4 .יש למנוע נזקים לקוי מים ו/או הביוב ו/ או לכל תשתית אחרת. על הקבלן לבדוק באתר הבניה ולהודיע
למהנדס הרשות המקומית על כבישים, רשתות ביוב ומים וכל מתקנים תת קרקעיים, ניקוז ותיעול העלולים
להינזק ולהוות סכנה לציבור.
5 .אין להיכנס לאתר הבניה דרך שטח ציבורי אלא לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס הרשות ומתן הערבויות
הנדרשות ולפי התנאים שנקבעו על ידיו.
6 .יש להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כל רכב או הולכי רגל אלא אם הותר המעשה על ידי מהנדס
הרשות ולפי התנאים שנקבעו על ידיו.
7 .יש להתקין מנורות, פיגומים ומחיצות, לשם הגנה מספקת על הציבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו
מתנהלת העבודה ומסביב לה.
8 .לפני תחילת הבניה יש לגדר את בנין מכל צדדיו בגדר בלתי עבירה יש להחזיק הגדר שלמה ותקינה עד לגמר
הבניה. הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון
דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 טל. 8478105-04 ,פקס: 8478151-04
https://zvulun.bartech-net.co.il :האינטרנט אתר
9 .יש לדאוג ליציבותו של הבניין במהלך הבניה.
10 .יש להימנע מגרימת נזקים לרכוש ציבורי או לרכוש השכנים ולתקן מיד כל נזק אשר נגרם כתוצאה מפעולת
הבניה.
11 .יש לסלק מהנכסים שבהם בוצעה הפעולה או מסביבתם את הכלים, המכשירים או החפצים האחרים וכן
שיירי הבניין שנערמו עליהם מיד עם סיום הפעולה או תוך תקופת הביצוע או שלבים שלבים, הכל לפי
הוראות המהנדס.
12 .בבניה במדרון מעל %15 שיפוע יש לבנות תחילה קירות תמך בגבול החלקה למניעת סחף הדרדרות סלעים
וחציבת קרקע.
13 .בבניה במדרון מעל %15 שיפוע הגובל עם הכביש – יש להציב מחסום בטון או מחסום פלסטיק ממולא במים
]כדוגמת מע"צ(.
14 .הצבת מכולות באתר הבניה תהיה בתחום המגרש שלגביו ניתן היתר הבניה – וזאת לאחר קבלת אישור ו/
או היתר להצבתם תוך מתן התחייבות לפינויים בתום הבניה.
15 .יש להתקין מעקות בטיחות מעל קירות תמך כפי כשנדרש עפ"י תקן.
16 .אין לעקור עצים מתחום השטח המיועד לבניה אלא באישור המועצה המקומית, קק"ל ורשות שמורות
הטבע.
17 .יש להעסיק קבלן רשום בעל ניסיון בענף משנה לעבודות מסוג העבודה, נשוא בקשה זו, לביצועה של העבודה
הנדונה – אם ההיקף של העבודה כפי שנקבע בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות – התשכ"ט 1989
מחייב זאת.
18 .אין להתחיל בעבודות הבניה ואין להמשיך בה אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
א. על מבקש ההיתר להודיע לוועדה את שם הקבלן: את מספר הרישוי שלו ואת מען משרדו. )ע"ג טופס מס' 6
המצורף(.
ב. יש למנות אחראי לביקורת הביצוע. המינוי יעשה באופן הקבוע בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו
ואגרות )תיקון( התשמ"ד – 1964.)
ג. על התחלת הבניה ומועדה תינתן הודעה מראש לוועדה המקומית ולאחראי או לאחראים לביקורת, לפי
העניין שיפעלו בהתאם לתקנות הנזכרות בסעיף א' לעיל.
ד. בידי מנהל העבודה באתר הבניה ימצאו תכניות עבודה מפורטות כנדרש בחוק אשר נערכו בידי מי שהוסמך
לכך לפי תקנון המהנדסים ונושאות עליהם את שם עורך הבקשה.
ה. בידי מנהל העבודה באתר הבניה יימצאו תכניות הקונסטרוקציה.
19 .א. לא תבוצע יציקת היסודות של הבניין שלבנייתו ניתן היתר אלא אם כן נמצאות בידי מנהל העבודה באתר
אישור בכתב של מודד מוסמך שמקום החפירות הנועדות ליציקת היסודות מתאים למיקום הבניין כפי שאושר
בהיתר.
ב. אין להמשיך בבניה אחרי הקמתם של קומת המסד, אלא אם כן נמצא בידי מנהל העבדה באתר אישור בכתב
של מודד מוסמך שקומת המסד אומנם תואמת את מיקום הבניין כפי שנקבע בהיתר.
ג. מהנדס הועדה ראשי לפטור מקיום האמור בסעיפים קטנים )א( ו- )ב( אם לדעתו נסיבות מיוחדות של העניין
והיקף הבניה מצדיקים זאת. הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון
דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 טל. 8478105-04 ,פקס: 8478151-04
https://zvulun.bartech-net.co.il :האינטרנט אתר
20 .האחראים לביקורת ימסרו דיווח, לוועדה המקומית – כל אחד בתחומו – הדיווח יימסר לוועדה לא
יאוחר מ-6 ימים לאחר מועד עריכתו ויערך בהתאם לתקנות התכנון והבניה.
21 .המקלט/ המדד יבנה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות
האזרחית ומפרטים לבניית מקלטים. )תשל"א – 1971 ,)כולל כל המערכות שנדרשו ע"י הרשות המוסמכת.
22 .יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב במספר מקומות ובאופן המפורט בתכניות הבניין.
23 .יש לבצע על פי דרישת מהנדס הוועדה את פתוח המגרש, חניונים, שבילים, ניקוז ותיעול, התאמת
מפלסים, גדרות, קירות, מדרגות, מספר מואר.
24 .אין לגור בבניין ולא להרשות לאחרים לגור בו, לא להשתמש בבניין ולא להרשות לאחרים להשתמש
בבניין לצורך כל שהוא אלא לאחר שנתקבל "טופס 4 "מאת הועדה המקומית.
25 .אין להשתמש בבניין אלא לצורך המטרות והשימושים אשר פורטו בהיתר הבניה ובהתאם לנספחים אשר
צורפו אליו.
26 .טיב החומרים וביצוע העבודה יהיו בהתאם לתקנים מאושרים.
יש להזמין נציגי המעבדה המוסמכת לבדיקת הבטונים, וכן לכל בדיקה אחרת שנדרשה ע"י הועדה
המקומית ולקבל תעודה מסכמת עם גמר העבודה.
27 .תותקן מערכת סולרית כמופיע בהיתר ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
28 .יש למלא אחר תנאי מכבי אש ו/או משרד הבריאות ו/או חברת בזק ו/או חברת חשמל ו/או משרד
החקלאות ו/או המשרד לאיכות הסביבה ו/או כל רשות אחרת אשר אישורה נדרש כתנאי לקבלת היתר
בניה.
29 .מתקן לסילוק אשפה יותקן על פי אישור מחלקת התברואה של הרשות המקומית.
30 .חיבור למערכת ביוב עירוני ו/או מים המקומית יבוצעו אך ורק באישור הרשות המקומית.
31 .מערכת הארקה תותקן בבניין בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א – 1981.
32 .תיבות המכתבים יותקנו על פי התקן ובמקום המוגן מפני גשם.
33 .פסולת הבניין תסולק לאתר פינוי מאושר.
34 .התחייבויות נוספות:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון
דואר כפר המכבי, מיקוד 30030 טל. 8478105-04 ,פקס: 8478151-04
https://zvulun.bartech-net.co.il :האינטרנט אתר
ידוע לי כי המפורט בנספח תנאים והתחייבויות זה, מהווה תנאי בהיתר הבניה, שניתן לי ואי מילוי תנאי
מתנאים אלה מהווה בניה בסטייה מההיתר המאפשרת נקיטת הליכים משפטיים ומנהליים נגדי לרבות
הפסקת העבודה לאלתר.
ידוע לי כי בסטייה מהיתר תגרור אי מתן אישור לחיבור חשמל, מים וטלפון כמפורט בסעיף א/167 לחוק
התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ידוע לי כי אי פירעון שיק שניתן לתשלום אגרות בניה במועדו יביא לבטלות ההיתר מעקרו.
תאריך_____________________________ חתימת בעל ההיתר _______________________
 תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים.
 תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.
 הוחל בעבודת הבניה אך היא לא הושלמה תוך תקופת תוקפו של ההיתר יש לפנות לוועדה בבקשה לחידוש
ההיתר.
 חידושו או אי חידושו של היתר הבניה מסור לשיקול דעתה של הועדה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תנאים והתחייבות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תנאים והתחייבות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תנאים והתחייבות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תנאים והתחייבות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תנאים והתחייבות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תנאים והתחייבות להורדה

דילוג לתוכן