טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות להדפסה

מה זה טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות?

שם הטופס: טופס כוכב יאיר צור יגאל - עסקים - כללי - תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור

מטרת הטופס:
הטופס הנדון משמש לבקשת רישון עסק במסלול אישור על יסוד התצהיר שבו המצהיר מספק מידע והצהרות בנוגע לעסק ולדרישות המפרט לרישון העסק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המצהיר, כולל שם, מספר תעודת זהות, והתראה לענשים במילוי שקר.
2. פרטי העסק, כולל שם העסק וכתובתו.
3. אישור חתימת המצהיר, ובמקרה של הגשה מטעם תאגיד, אישור חתימת מורשי החתימה של התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו.
4. מידע על העסק, כולל שטחו המבונה הכולל, תוכנית העסק, ועיסוק העסק.
5. פרטי הרישוי שנדרשים לעסק, כולל מספר רישוי ושם הרישוי.
6. הבנת הוראות ותנאי המפרט בדרישות סידורי הבטיחות האש לצורך קיום הדינים הנוגעים לכבאות והבנת הוראות המפרט.
7. ציות לביצוע דרישות המפרט בעסק.
8. קבלת אישורים הנדרשים לעסק לפי המפרט.
9. התחייבות להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת.
10. הצהרה בנוגע למגבלות העסק שמאותחלו בדרישות המפרט.
11. ציון שבשלוש השנים האחרונות לא בוטל רשיון או היתר לעסק, ומגבלות לביטול רשיון במילוי שקר.

תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור מטרתו לאפשר למבקש לקבל אישור לרישון העסק, ולספק מידע והצהרות חיוניות לרשות הרישוי.

טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תצהיר בבקשה לרשיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות
לפי סעיף 6(ג( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 8661( בתצהיר זה: חוק רישוי עסקים(
ולפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג- 3182( בתצהיר זה: צו רישוי עסקים(
אני הח"מ, ____________, בעל/ת תעודת זהות מספר ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי
שם המצהיר
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
1 .אני בעליו / מורשה/י חתימה בתאגיד )סמן/י את הנכון(, של עסק ששמו ________________
_______________ מכתובת __________________________ )בתצהיר זה: העסק(.
 אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד: ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת
התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו. לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 11 להלן, יצורף מסמך המעיד על סמכות
החתימה של מורשי החתימה.
2 .הנני עושה תצהירי זה, לביסוס הבקשה לקבלת רשיון עסק לעסק האמור, במסלול אישור
על יסוד תצהיר- לעניין כבאות, בהתאם לסעיף 6(ג( לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג
העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים.
3 .שטחו המבונה הכולל של העסק הוא ______ מ"ר, בהתאם לתוכנית העסק
1
. תוכנית העסק
מצורפת לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 11 להלן.
4 .עיסוקו של העסק ____________________________________________________.
5 .ידוע לי שמחייב את העסק פריט/י רישוי שמספרו/ם _________________________
ושמו _________________________________________ )בתצהיר זה: פריט הרישוי(,
אשר בהתייחס אליו פורסם המפרט שלהלן )סמן/י את הנכון(:
מפרט אחיד, לרבות מסמכים לצד המפרט
מפרט תנאים באתר האינטרנט של רשות הכבאות וההצלה )בהעדר מפרט אחיד(
6 .קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך
קיום הדינים הנוגעים לכבאות, וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט )בתצהיר זה: דרישות
המפרט(.
7 .ביצעתי בעסק את כל דרישות המפרט
2
.
8 .קיבלתי את כל האישורים הנדרשים בהתאם לדרישות המפרט.
9 .ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת.

1
תוכנית העסק – כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א-2111.
2
בהתאם לסעיף 6(ג()2()ב( לחוק רישוי עסקים, באפשרות מצהיר, אם רצונו בכך, להסתייע באיש מקצוע, כאמור
באותו סעיף. אם בחר המצהיר להיעזר בגורם מקצועי כאמור- יש לצרף את אישור הגורם המקצועי לתצהיר. אישור
זה יכלול את כל הפרטים האישיים והמקצועיים של גורם המקצוע. 11 .ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים
הנדרשים בהתאם למפרט, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה )בתצהיר זה: תיק
המסמכים(. ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג רשות
הכבאות וההצלה.
11 .העדר מגבלות כלליות לאישור העסק על יסוד תצהיר כמפורט להלן )סמן/י את הנכון(:
העסק או חלק ממנו: אינו מתחת לקרקע, אינו חלק מקניון, אינו חלק ממרכז מסחרי
ששטחו המבונה עולה על 111,2 מ"ר, ואינו חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד )כגון
מסחר ומשרדים, מסחר ומגורים וכדו'(.
העסק הוא חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד, אך מצוי בקומת הכניסה של
המבנה, הוא אינו מכבסה, הוא עומד במגבלות הקבועות בצו רישוי עסקים בנוגע לסוג העסק,
שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו, ובכל מקרה שטחו המבונה אינו עולה על 311 מ"ר.
12 .העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר – בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי, במסגרתה
3 מוגש תצהירי זה – לא בוטל רשיון או היתר שניתן לעסק
, בשל אחת או יותר מהנסיבות
הבאות:
א. הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים;
ב. הופר או חדל להתקיים תנאי, מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות
וההצלה;
ג. חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו על ידי לרשות הרישוי.
13 .ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו -
מאסר שלוש שנים.
14 .ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין, מסירת תצהיר שקרי או אי קיום דרישות המפרט
בעסק בכל עת, תביא לביטול רשיון העסק, בכפוף לשימוע, ויפגעו ביכולתי להגיש תצהיר
דומה בעתיד.
15 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימת המצהיר/ה
__________________
שם המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ, עו"ד_______________, שכתובתי_________________________________,
מאשר/ת כי בתאריך____________ הופיע/ה בפני גב'/מר _________________________,
מספר ת.ז. _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / אשר הזדהה/תה בפני באמצעות תעודת
זהות, ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי ת/יהיה
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתה/ו דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.
___________________
__________, עו"ד

3
למבקש, למי ששולט בעסק או במבקש או למי שנשלט על ידי מי מהם

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » כוכב יאיר צור יגאל » טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר בבקשה לרשיון עסק מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות להורדה

דילוג לתוכן