טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) להדפסה

מה זה טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13)?

שם הטופס: טופס מספר 13 - רשם קבלנים תצהיר והתחייבות הקבלן

מטרת הטופס: הטופס משמש להצהרת הנדסאים או המהנדסים המעסיקים אותם לקבלנים מסוג 2 ומעלה, על פי החוק והתקנות הרלוונטיים לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה והמנהל/בעלים.
2. פרטי המהנדס/הנדסאי שמתחייבים לסיווג והשירותים שהם מעניקים.
3. האחריות והתחייבויות המהנדס/הנדסאי בסיווג.
4. פרטי עורך הדין ואישורו לתוכן ההצהרה.

 

טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ww.moch.gov.il
משרד הבינוי והשיכון טופס מספר 13
רשם קבלנים
תצהיר והתחייבות מהנדס/הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969
ותקנות 5(א()3 )ו- 9 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
)סיווג קבלנים רשומים( תשמ"ח – 1988( להלן "התקנות"(
* התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור.
אנו החתומים מטה
א. שם החברה _-___________ ח.פ. _____________ מס' קבלן __________ )להלן – "הקבלן"(
כתובת __________________________________ טלפון __________________
שם המנהל/בעלים ________________________ ת.ז. ____________________
ב. שם מהנדס/הנדסאי לסיווג: _______________________________מס' זהות _________________
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
עושים תצהיר והתחייבות זו בתמיכה לבקשה להעלאת סיווג/המשך סיווג ובהתאם לתקנות 5 ו- 9 לתקנות.
* הנדסאי יכול לשמש כעובד לסיווג לסוג 2 בלבד, החל מסוג 3 ומעלה נדרש עובד לסיווג שהינו מהנדס בלבד.
I .תצהיר והתחייבות ה מהנדס/הנדסאי לסיווג
1 .הנני ________________ )להלן ולעיל- "נותן השירותים"( הרשום בפנקס המהנדסים/ההנדסאים/בוגר בית
ספר להנדסאים שמספרו _________ במקצוע:____________ משנת ________ )לוטה: תעודת רישום
מתאימה(, כתובת______________________________ טלפון _______________
2 .הנני מעניק לקבלן את שירותיי דרך קבע בכל עבודות ההנדסה הבנאיות שהקבלן
מבצע ו/או שיבצע.
3 .הנני מועסק ע"י הקבלן כשכיר/כנותן שירותים )מחק את המיותר( מיום ________________.
4 .הנני בעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ___________.
5 .הנני מתחייב להעניק לקבלן דרך קבע, שירותים הנדסיים בכל עבודתיו של הקבלן ולהיות האחראי להם.
6 .הנני נוטל על עצמי את האחריות המקצועית הנובעת מתפקידי המפורטים לעיל ובן היתר להיות אחראי על:
)1 )האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה.)בענפים ובענפי המשנה הרלוונטים(.
)2 )הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע הפרוייקט.
)3 )ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות, מפרטים, הוראות והנחיות המתכננים והיועצים השונים וכן המפקח באתר.
)4 )סימון הפרוייקט באתר, לרבות בשלושת מימדיו, כאשר נדרש.
)5 )מניעת פגיעות ברשתות תת-קרקעיות של שירותים ציבוריים כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, כבישים, מדרכות, נטיעות ועוד.
)6 )הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות.
)7 )שמירה על יציבות טפסות ו/או פיגומים ו/או מבנים זמניים אחרים.
)8 )הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט )פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה כגון: מעליות, מנופים
וכו'(.
)9 )התאמת כל החומרים המשמשים לביצוע הפרוייקט, לתקנים הישראליים או למפרטים שנקבעו: ובהעדרם למפרטים
הסטנדרטיים המקובלים.
)10 )אחראי לביצוע הפרוייקט על כל חלקיו באורח מקצועי – בהתאם למפרטים, לתקנים ולהוראות המתכננים והיועצים השונים
והמפקח באתר, ובהעדרם, בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
)11 )אמצא, כי כדי למלא את כל חובותי בהתאם לסעיפים הנ"ל, בנושאים שאינם במסגרת הכשרתי המקצועית, זקוק אני לשירותי
יועץ או מתכנן נוסף, אודיע על כך לקבלן, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, על חשבונו, לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן
הדרוש.
)12 )בעבודות מורכבות או בהיקף ניכר שבהן אמצא שאיני מסוגל להעניק את כל השירותים ההנדסיים באופן אישי, אודיע על כך
לקבלן ועל הקבלן מוטלת החובה לספק לי שירותי מהנדס נוסף שיהיה תחת פיקוחי ואחריותי המלאים
7 ] [ .אני מנהל או בעלים של משרד הנדסי בשם _________________________________________
טל' __________________ , _________________ )חובה לציין היקף העסקה במשרד ותחומי
העיסוק, בפירוט רב(.
עובד
אחראי
לסיווג
חברה ] [ איני מנהל או בעלים של משרד תכנון, ייעוץ ופיקוח הנדסי.
8 .הנני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהיר זה.
9 .ידוע לי כי תצהירי זה והתחייבות זו, ניתנים בתמיכה לבקשת הקבלן לסווג בענף __________ בסוג
_______ לפי רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969 ,ותקנותיו ואני מתחייב למלא אחר כל
ההתחייבויות שנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרשם הקבלנים לרבות במקרה של הפסקת
העסקתי ו/או מתן השירותים על ידי כאמור לעיל.
הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.
_______________________ ________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר )מהנדס/הנדסאי(

לוטה 1 .תעודה המעידה על הכשרה מקצועית
2 .רישיון מהנדס בתוקף
3 .תצהיר המעיד על תקופת ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות )טופס מספר 5)
4.דו"ח על תקופות הדיווח ושמות מעסיקיו הרשומים בביטוח הלאומי.
אישור עורך הדין
הנני מאשר כי ביום_____________________ הופיע בפני עורך דין ____________________ במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ______________________שזיהה עצמו
על ידי תעודת זהות מס' _______________ ולאחר שהסברתי לו את תוכן ההצהרה ואחרי שהזהרתי אותו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל
וחתם עליה בפני.
_____________________ ____________________
ח ו ת מ ת חתימת עורך-דין משרד הבינוי והשיכון טופס מספר 13
רשם קבלנים
תצהיר והתחייבות הקבלן המעסיק את המהנדס/הנדסאי לסיווג
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969
ותקנות 5(א()3 )ו- 9 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
)סיווג קבלנים רשומים( תשמ"ח – 1988( להלן "התקנות"(
* התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור.
1 .אני מעסיק את המהנדס/הנדסאי לסיווג, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מועסק ויועסק בכל עבודות
ההנדסה הבנאיות שאני מבצע ו/או אבצע.
ידוע לי כי תפקידיו של המהנדס/הנדסאי הם כמפורט לתצהירו בסעיפים 5-6 , ואני מתחייב לאפשר לו
למלא אחר מלוא תפקידיו ואחריותו.
2 .הנני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים באם ישתנה פרט מפרטי תצהיר זה ולרבות באם תפסק עבודתו
של המהנדס/ההנדסאי בחברה.
3 .ידוע לי, כי בנוסף לכל דין, אם ישתנה פרט מפרטי התצהיר שלעיל ו/או לא אמלא ההתחייבות כאמור,
יורד הסיווג של החברה באופן מיידי - לסוג 1.
4 .הנני מתחייב כי אני מקבל מנותן השירותים דרך קבע שירותים הנדסיים בכל העבודות המבוצעות על ידי
החברה שבבעלותי.
הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.
____________________ ________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר )הקבלן(
מנהל/בעלים
אישור עורך הדין
הנני מאשר כי ביום_____________________ הופיע בפני עורך דין ____________________ במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ______________________שזיהה עצמו
על ידי תעודת זהות מס' _______________ ולאחר שהסברתי לו את תוכן ההצהרה ואחרי שהזהרתי אותו כי
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל
וחתם עליה בפני.
_____________________ ____________________
ח ו ת מ ת חתימת עורך-דין
 הנדסאי לסוג 2 בלבד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13)

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לחברות קבלנים » טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר והתחייבות מהנדס / הנדסאי לסיווג קבלנים מסוג 2 ומעלה (טופס מס' 13) להורדה

דילוג לתוכן