טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר לפי סעיף 7א1. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 להדפסה

מה זה טופס תצהיר לפי סעיף 7א1?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד

מטרת הטופס: רישום וסיווג קבלן יחיד לעבודות הנדסה בנייה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנייה (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת, כולל שם, תעודת זהות, כתובת, וטלפון.
2. הצהרה על ידי בעל השליטה במבקשת או במקרה בו בעל השליטה הוא תאגיד.
3. פרטים אודות בעל/ת השליטה במבקשת, כולל שם, תעודת זהות, כתובת, וטלפון.
4. התחייבות לדווח על שינויים בפרטים בעת קרותם.
5. התחייבות שלא לסדר הסכמים או הסדרים בין המבקשת לבין בעל/ת השליטה שאינם נביעים בטופס זה.
6. אישור עו"ד לבקשה לסיווג מיוחד.

 

טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתובת: קריית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
1
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
תצהיר והתחייבות של הבעל שליטה
בהתאם לתקנה 7) א)( )1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),
תשמ"ח – 1988
*(במקרה בו התצהיר ניתן ע"י בעל שליטה שהינו תאגיד, התצהיר ייחתם ע"י מנכ"ל התאגיד)
אני החתום מטה מר/גב ' _______________ ת.ז _________ כתובתי ___________________ _ טלפון _________ _
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת
כדלקמן:

.1) במקרה בו בעל השליטה הינו תאגיד ) הנני חברת ______________________ ח.פ. _______________________
(להלן – "בעלת השליטה")
(במקרה בו בעל השליטה יחיד) הנני מר __________________ ת.ז _________________________ (להלן "בעל
השליטה") מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה שהג השי חברת ____________________ ח.פ _________________
(להלן- ה" מבקשת") לרשם הקבלנים לקבלת/להשארת (יש למחוק את המיותר) סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א) (1 (
לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן: "תקנות הסיווג");
(להלן: "הבקשה").
.2) 1 (ה /הננונני בעל/י השליטה במבקשת בהתאם להגדרת השליטה בתקנות הסיווג;
(3 (ה /הננונני בעל רוב הון מניות המוצא של המבקשת, רוב כוח ההצבעה במבקשת, רוב הזכויות לקבלת רווחי המבקשת (2 (ה /הננונני רשום/ים בפנקס הקבלנים בענף ________________________________ בסיווג _____________ ;
ובעל רוב הזכויות למינוי מנהלים במבקשת ("רוב" משמעותו - מעל ;) %50
(4 (עסקי המבקשת נמצאים תחת פיקוחי/נו המקצועי ומתוקף מעמד זה, הנני/הננו /יםאחראי על הביצוע המקצועי,
ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים ומינוי המנהלים;
הקבועים בה. .3/ הננוהנני מצהיר/ים כי ידועה לי/לנו הגדרת השליטה הקבועה בתקנות הסיווג ו /והננוהנני /יםממלא אחר התנאים
.4/ הננוהנני /יםמתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
שהותקנו מכוחו: .5 ידוע לי, כי מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות
)1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה לרבות במקרה בו לא אהיה/נהיה עוד בעל/י השליטה במבקשת
ו/או שלא אהיה/נהיה רשום/ים עוד בפנקס הקבלנים ו/או שישונה סיווגי - תפקע זכאות המבקשת לסיווג המיוחד.
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן למבקשת יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
.6/ הננוניהנ מצהיר/ים, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בי /ביננוני לבין המבקשת (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או
בכתב ) - שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה - הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי/להצהרותינו הנ"ל.
.7 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ _________________
אריךת חתימת המצהיר
אישור עו"ד
.1 הנני מאשר כי ביום ___________ הופיע בפני עורך דין _____________ במשרדי ברחוב _____________________
מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן
אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.
.2 במקרה בו בעל השליטה הינו תאגיד: הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד מוסמך מר/גב' _______ _
מס' ת.ז ___________________ המשמש כמנכ"ל המבקשת, לחתום בשם המבקשת וחתימתו/ם מחייבת אותה.
_____________________ _______________
ח ו ת מ ת חותמת עורך-דיןכתובת: קריית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
2
צהיר ת והתחייבות של המבקשת
סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א)( )1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
אני החתום מטה 'מר/גב ______________________________ ת.ז . __________________ מנכ"ל חברת
________________________________ טלפון __________________________________ (להלן – ה" מבקשת"), ___________________________________ מס' החברה _ ________________________כתובת החברה
המוסמך לתת תצהיר זה מטעם החברה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר - בשם המבקשת - כדלקמן:
.1 הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת המבקשת לקבלת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א) (1 (לתקנות רישום קבלנים
ובהתבסס על רישומו וסיווגו של מר/חב' ___________ _________ __ ת.ז/ח.פ ___________________________ לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן: "תקנות הסיווג"); (להלן: "הבקשה"),
בפנקס הקבלנים (להלן - "בעל/ת השליטה").
.2) 1 (לבעל/ת השליטה, 'שליטה' במבקשת בהתאם להגדרת המנוח 'שליטה' בתקנות הסיווג;
(2 (בעל/ת השליטה רשום/ה בפנקס הקבלנים בענף _____________________________ בסיווג ____________.
(3 (בעל/ת השליטה הינו/ה: בעל/ת רוב הון מניות במבקשת, רוב כוח ההצבעה במבקשת, רוב הזכויות לקבלת הרווחים
ב רובמבקשת ו הזכויות למינוי מנהלים במבקשת. ("רוב" משמעותו - מעל %50 ;(
(4 (מבלי לגרוע מאחריות המבקשת, עסקי המבקשת נמצאים תחת פיקוחו המקצועי של בעל/ת השליטה;
.3 הנני מצהיר כי ידועה לי הגדרת 'השליטה' הקבועה בתקנות הסיווג ובעל/ת השליטה /תהשולט /תממלא אחר התנאים
הקבועים בה.
.4 הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
.5 ידוע לי, כי מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות
שהותקנו מכוחו:
במבקשת ו/או שלא יהיה עוד רשום בפנקס הקבלנים ו/או ישתנה סיווגו – יבוטל סיווגה המיוחד של המבקשת . )1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו לא יהיה עוד בעל/ת השליטה בעל שליטה
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן למבקשת יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
.6 הנני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בין ה לבין מבקשת בעל/ת השליטה /אובמישרין ו ו/או בעקיפין בע"פ ו/או
בכתב - שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה - והקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.
.7 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
.1 הנני מאשר כי ביום הופיע בפני עורך דין ________ ________ במשרדי ברחוב _____________________
מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי
באופן אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.
.2 הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המבקשת מוסמך מר/גב' ______________________
מס' ת.ז ___________________ לחתום בשם המבקשת וחתימתו/ם מחייבת את המבקשת .
חותמת חותמת עורך-דין _______________ _____________________כתובת: קריית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
3
אישור עורך דין לבקשה לסיווג מיוחד
האישור יצורף לבקשה לסיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988
לאחר שבדקתי את כל מסמכי המבקשת :
_______________ ח.פ _________________(להלן – "המבקשת")
הנני לאשר כי:
בעל ה"שליטה" במבקשת (כהגדרת המונח "שליטה" בסעיף 1 לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים
רשומים) התשמ"ח-1988 (הינו/הינה מר/חב'______________________ ת.ז/ח.פ _______________,
אשר מחזיק/ה במישרין ב הון רוב המניות שהוצא, רוב כוח ההצבעה, הזכות לקבלת רוב הרווחים ובזכות
למנות את רוב המנהלים במבקשת.
חתימה וחותמת עו"ד _______________
תאריך_________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר לפי סעיף 7א1?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א1, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר לפי סעיף 7א1. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א1.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר לפי סעיף 7א1

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס תצהיר לפי סעיף 7א1

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר לפי סעיף 7א1 להורדה

דילוג לתוכן