טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר לפי סעיף 7א2. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 להדפסה

מה זה טופס תצהיר לפי סעיף 7א2?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת סיווג מיוחד בתחום עבודות הנדסה בנאיות על ידי קבלן בעל שליטה בחברה המבקשת הסיווג. על פי התקנה 7) א)(2) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. פרטי המבקש: שם, ת.ז., מספר קבלן, כתובת החברה, טלפון.
2. הצהרה כי יש שליטה בחברה המעבירה והפרטים הכרוכים בה (רוב הון מניות, רוב כוח ההצבעה, רוב הזכויות לקבלת רווחי החברה ורוב הזכויות למינוי מנהלים בחברה).
3. פרטים נוספים על המבקש: רישום בפנקס הקבלנים בתחומי עבודות הנדסה וסיווג.
4. התחייבות להודיע על שינויים במצהר בסעיף 2.
5. הודעה כי לא נעשו הסכמים או הסדרים מחוץ לטופס שלא באווירת הטופס.
6. אישור עורך דין בבקשה לסיווג מיוחד.

כדי לקבל את הסיווג המיוחד בתחום עבודות הנדסה בנאיות, המבקש יחובר את הטופס הזה ויבקש את הסיווג מהרשם הרלוונטי.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
1
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
תצהיר והתחייבות התאגיד הנשלט- עבירההמהחברה
בהתאם לתקנה 7) א)( )2 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988
אני החתום מטה מר/גב' __________________ ת.ז. _______________ מנכ"ל חברת ______________________ *(התצהיר ייחתם על ידי מנכ"ל התאגיד)
ח"פ _ __________________ קבלן מס' _________ כתובת החברה ________________________________ טלפון
כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן: _____________ _ (להלן – "החברה" או ה" חברה המעבירה"), המוסמך לתת תצהיר זה מטעם המבקשת, לאחר שהוזהרתי
.1 הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה שהגיש __________ קבלן מס' _______ (להלן: "המבקש"), לרשם הקבלנים
לקבלת סיווג מיוחד /יםבענף ___________ בסיווג _________, בהתאם לתקנה 7)א)(2 (לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן: "תקנות הסיווג"); (להלן: "הבקשה").
.2) 1 (הנני מצהיר כי למבקש יש והיתה במשך השנתיים שקדמו לבקשה שליטה בחברה, בהתאם להג שליטהמונח "דרת ה "
החברה רשומה בפנקס הקבלנים בענפים ___________ בסיווג _________. (2 (המבקש רשום בפנקס הקבלנים בענפים ___________ בסיווג ________ . בתקנות הסיווג;
(3 (המבקש בעל רוב הון מניות המוצא של החברה, רוב כוח ההצבעה בחברה, רוב הזכויות לקבלת רווחי החברה ובעל רוב
הזכויות למינוי מנהלים בחברה ("רוב" משמעותו - מעל %50;(
(4 (עסקי המבקש נמצאים תחת פיקוח מקצועי ומתמיד של החברה המעבירה ומתוקף מעמד זה החברה המעבירה
אחראית על הביצוע המקצועי, ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים וכו'.
.3 החברה מתחייבת בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
.4 ידוע לי כי, מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות
שהותקנו מכוחו:
)1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה לרבות במקרה בו לא יהיה עוד המבקש בעל השליטה בחברה
ו/או שהחברה לא תהיה רשומה עוד בפנקס הקבלנים ו/או שישונה סיווגה - תפקע זכאות המבקש לסיווג המיוחד.
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן למבקש יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
)3 )בכל מקרה בו ימנה בית המשפט לחברה מבקשו/או ל , כונס נכסים קבוע ו/או זמני מפרק או קבוע ו/או מנהל מיוחד
זכאות המבקש לסיווג המיוחד, אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשם הקבלנים. ו/או נאמן ו/או מנהל עסקים ו/או בכל מקרה, בו יינתן צו להקפאת הליכים כנגד המבקש ו/או כנגד החברה - תפקע
.5 הנני מצהיר, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בין המבקש לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) -
שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה - הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.
.6 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ _______________
אריךת חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום ____________ הופיע בפני עורך דין _____________ במשרדי ברחוב _____________________
מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן אישי),
ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני . הריני לאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של
החברה, המצהיר, המשמש כמנכ"ל החברה, מוסמך לחתום בשם החברה וחתימתו מחייבת אותה.
הנני מאשר קיומה של שליטה של המבקש בחברה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים), התשמ"ח-1988.
_______________________ ______________
חותמת חותמת עורך-דיןכתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
2
תצהיר והתחייבות המבקש
בהתאם לתקנה 7) א)( )2 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
אני החתום מטה מר/גב' ______________________________ ת.ז. __________________ קבלן מס' _________
טלפון _____________ _ (להלן – ה" מבקש"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:
.1 הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת ___________________ ת.ז./ח.פ. _____________ קבלן מס' _____ (בה הנני
בעל שליטה) (להלן – "המבקש"), לקבלת סיווג מיוחד, בהתאם לתקנה 7)א)(2 (לתקנות הסיווג (להלן - "הבקשה")
ובהתבסס על רישומה וסיווגה של חברת _________________ ח.פ. ___________ קבלן מס' _____ (להלן: "החברה
המעבירה" .)
.2) 1 (הנני מצהיר כי יש והיתה לי במשך השנתיים שקדמו לבקשה שליטה בחברה המעבירה בהתאם להגדרת המונח
(3 (הנני בעל רוב הון מניות המוצא של החברה, רוב כוח ההצבעה בחברה, רוב הזכויות לקבלת רווחי החברה ובעל רוב החברה המעבירה רשומה בפנקס הקבלנים בענפים ____________ בסיווג ____________ . (2 (המבקש רשום בפנקס הקבלנים בענפים ____________ בסיווג _________ . "שליטה" בתקנות הסיווג;
הזכויות למינוי מנהלים בחברה ("רוב" משמעותו - מעל %50;(
(4 (עסקי נמצאים תחת פיקוח מקצועי ומתמיד של החברה המעבירה ומתוקף מעמד זה החברה אחראית על הביצוע
המקצועי, ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים וכו'.
.3 הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
מכוחו, וכל דין : .4 ידוע לי כי, ומבלי לגרוע מהוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות שהותקנו
)1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו לא אהיה עוד בעל שליטה בחברה המעבירה
ו/או החברה המעבירה לא תהיה רשומה בפנקס הקבלנים ו/או ישתנה סיווגה, תפקע זכאותי לסיווג המיוחד.
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן לי יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם נכונים
או מלאים או שלמים או מדויקים.
)3 )בכל מקרה בו ימנה בית המשפט לי ו/או לחברה המעבירה, כונס נכסים קבוע ו/או בוע או קזמני מפרק ו/או מנהל
זכאותי לסיווג המיוחד, אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשם הקבלנים. מיוחד ו/או נאמן ו/או מנהל עסקים ו/או בכל מקרה, בו יינתן צו להקפאת הליכים כנגד החברה המעבירה - תפקע
.5 הנני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר ביני לבין החברה המעבירה במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב -
שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה והקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.
.6 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום _____________הופיע בפני, עורך דין _____________במשרדי ברחוב ________________ מר/גב'
_____________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' ________ (המוכר לי באופן אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן
ההצהרה הנ"ל ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר
את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.
חותמת חותמת עורך-דין _______________ _____________________כתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847143-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
3
אישור עורך דין בבקשה לסיווג מיוחד
האישור יצורף בבקשה לסיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7)א)(2 (לתקנות רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988
לאחר שבדקתי את כל מסמכי חברת _______________ ח.פ. ______________, הריני לאשר, כי
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 ועומד בתנאים הקבועים בתקנה ________________ ת.ז. ____________ ממלא אחר הגדרת המונח "שליטה", כהגדרתה בתקנות רישום
7)א)(2 (לתקנות אלו.
חתימה וחותמת עו"ד ______________
תאריך_________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר לפי סעיף 7א2?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א2, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר לפי סעיף 7א2. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א2.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר לפי סעיף 7א2

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס תצהיר לפי סעיף 7א2

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר לפי סעיף 7א2 להורדה

דילוג לתוכן