טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר לפי סעיף 7א4. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 להדפסה

מה זה טופס תצהיר לפי סעיף 7א4?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת סיווג מיוחד לחברה כקבלן רשום על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) לפי תקנה 7(א)(4) משנת 1988.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה, כולל שם החברה, מספר ח.פ, כתובת, וטלפון.
2. פרטי החתום המוסמך לחתום בשם החברה, כולל שם, תעודת זהות, ותאריך חתימת המצהיר.
3. פרטי הקבלן, כולל שם הקבלן, מספר קבלן, סיווג הקבלן, וכתובת החברה של הקבלן.
4. הצהרת החתום המוסמך והקבלן בקשר לסיווג המיוחד שנבקש.
5. הצהרת החתום המוסמך והקבלן בקשר לשינויים אפשריים בפרטים בעת קרות שינוי.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

קרייכתובת: ת הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
1
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
תצהיר החברה המבקשת סיווג מיוחד
בהתאם לתקנה 7) א)( )4 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בשם החברה כדלקמן: "החברה" ) והמוסמך לחתום מטעמה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי _____________ קבלן מס' ___________ כתובת החברה __________________ טלפון _____________ (להלן – אני החתום מטה מר/גב' _______________ ת.ז ___________ מנכ"ל חברת ___________________ ח.פ.
.1 הנני עורך תצהיר זה, בתמיכה לבקשת החברה לקבלת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א) (4 (לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן – "תקנות הסיווג"); (להלן - "הבקשה")
ובהתבסס על רישומה וסיווגה של חברת _______________________ ח.פ _________________ קבלן מס' ______
(להלן - "הקבלן" ), לפי תקנה 7) א)(4 (לתקנות הסיווג.
.2) 1 (הנני מצהיר, כי בעלי המניות בקבלן וחלוקת המניות ביניהם, זהים לבעלי המניות וחלוקת המניות בחברה;
(2 (הנני מצהיר כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ____________ בסיווג ____________;
(3 (הנני מצהיר, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר המבקש/ת לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) -
שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה - הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל .
.3 הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
.4 ידוע לי כי, מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות
שהותקנו מכוחו:
)1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו שי תנה פרט מהפרטים המפורטים בסעיף 2
שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 2)1 (שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס
הקבלנים ו/או שישונה סיווגו - תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד.
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
.5 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
תאריך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
.1 הנני מאשר כי ביום _________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב ___________________
אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל. מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן
ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות
2 .כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך מר/גב' ______________________ ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.
מס' ת.ז ___________________ לחתום בשם החברה וחתימתו/ם מחייבת את החברה.
ח ו ת מ ת חותמת עורך-דין _______________ _____________________קרייכתובת: ת הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
2
תצהיר לקבלן הרשום בסוג המיוחד המבוקש
בהתאם לתקנה 7) א)( )4 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988
אני החתום מטה מר/גב ' _______________________ ת.ז ____________ מנכ"ל חברת _____________________
מס' החברה __________________ קבלן מס' ___________ כתובת החברה ___________________ ______ טלפון
בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן: _____________________ (להלן – "קבלןה" ) והמוסמך לחתום מטעמה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
.1 הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה שהגישה חברת _______________________ ח.פ. _____________ (להלן -
ה" חברה") לרשם הקבלנים לקבלת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א)(4 (לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן – "תקנות הסיווג"); (להלן - "הבקשה" .)
.2) 1 (הנני מצהיר, כי בעלי המניות בחברה וחלוקת המניות ביניהם, זהים לבעלי המניות וחלוקת המניות בקבלן;
(2 (הנני מצהיר, כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ____________ בסיווג ____________.
(3 (הנני מצהיר, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר המבקש/ת לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב )
- שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה - הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל .
.3 הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
לגרוע מהוראות כל דין : .4 ידוע לי כי, בנוסף לקבוע בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט– 1969 והתקנות שהותקנו מכוחו, ומבלי
)1 )בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו ישתנה פרט מהפרטים המפורטים בסעיף 2
שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 2)1 (שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס
הקבלנים ו/או שישונה סיווגו - תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד.
)2 )כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
.5 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
תאריך חתימת המצהיר
.1 הנני מאשר כי ביום__________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב ______________________ אישור עו"ד
מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני. אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
מס' ת.ז ___________________ לחתום בשם הקבלן וחתימתו/ם מחייבת את הקבלן . .2 כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של הקבלן, מוסמך מר/גב' ____________________
_____________________ _______________
ח ו ת מ ת חותמת עורך-דיןקרייכתובת: ת הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
3

אישור עורך דין
לחברה המבקשת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א)( )4 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988
לאחר שבדקתי את מסמכי החברות הבאות :
_______________ ח.פ ___________________(להלן – "החברה")
_______________ ח.פ.____________________________ (להלן – "הקבלן")
הנני לאשר כי :
החברה הינה תאגיד שבעלי המניות בה וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים ב , זהים לה קבלן הרשום בסוג
הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 . המיוחד המבוקש והחברה עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנה 7) א)( )4 לתקנות רישום קבלנים לעבודות
חתימה וחותמת עו"ד _______________
תאריך_________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר לפי סעיף 7א4?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א4, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר לפי סעיף 7א4. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א4.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר לפי סעיף 7א4

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס תצהיר לפי סעיף 7א4

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר לפי סעיף 7א4 להורדה

דילוג לתוכן