טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר לפי סעיף 7א7. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 להדפסה

מה זה טופס תצהיר לפי סעיף 7א7?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת סיווג מיוחד בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) לחברה המבקשת, כלומר החברה היא קבלן בתחום הבנייה ומבקשת לשדרג את הסיווג שלה לרשומ עם התקנה 7(א)(7) לתקנות הרלוונטיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע כללי על החברה, כולל שם, כתובת, מספר טלפון, ופקס.
2. מידע אישי על החותם המוסמך בשם החברה, כולל שם, תעודת זהות, תפקיד, ופרטי התקשרות.
3. הצהרה כי החברה עמדה בתנאים המוקנים על ידי התקנות לקבל סיווג מיוחד.
4. הצהרה כי אם ישנם שינויים בפרטים שהוזנו, יש להודיע עליהם לרשם הקבלנים.
5. אישור עורך דין לסיום הערך ולהתאגדות החברה לתנאי התקנה.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
1
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
תצהיר החברה המבקשת סיווג מיוחד
בהתאם לתקנה 7)א)(7 (לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בשם החברה כדלקמן: "החברה") והמוסמך לחתום מטעמה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי _____________ קבלן מס' ___________ כתובת החברה __________________ טלפון _____________ (להלן – אני החתום מטה מר/גב' _______________ ת.ז ___________ מנכ"ל חברת ___________________ ח.פ.
1 .הנני עורך תצהיר זה, בתמיכה לבקשת החברה לקבלת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7) א) (7 (לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן – "תקנות הסיווג"); (להלן- "הבקשה")
ובהתבסס על רישומה וסיווגה של חברת _______________________ ח.פ _________________ קבלן מס' ______
(להלן- "התאגיד"), לפי תקנה 7)א)(7 (לתקנות הסיווג.
2) .1 (הנני מצהיר, כי אני מחזיק ב-%20 לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות
למנות את מנהליו, והחזקתי כך ב-4 שנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה לשינוי הסיווג ונתקיימו כל אלה:
(א) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות.
(ב) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של _________ (המבקש);
(ג) ____________ (המבקש) היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום
הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר;
(2 (הנני מצהיר כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ____________ בסיווג ____________;
(3 (הנני מצהיר, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר המבקש/ת לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) -
שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה- הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.
3 .הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
4 .ידוע לי כי, מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969
והתקנות שהותקנו מכוחו:
(1 (בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו ישתנה פרט מהפרטים המפורטים בסעיף 2
שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 2)1 (שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס
הקבלנים ו/או שישונה סיווגו - תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד.
(2 (כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
5 .זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
1 .הנני מאשר כי ביום _____________________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב
מס' _____________________ (המוכר לי באופן אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל _____________________________ מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות
2 .כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך מר/גב' ______________________ את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני. ______ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר
ת.ז ___________________ לחתום בשם החברה וחתימתו/ם מחייבת את החברה.
_____________________ _______________
ח ו ת מ ת חותמת עורך-דיןכתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
2
תצהיר לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש
בהתאם לתקנה 7)א)(7 (לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
אני החתום מטה מר/גב' _______________________ ת.ז ____________ מנכ"ל חברת _____________________
מס' החברה __________________ קבלן מס' ___________ כתובת החברה _________________________ טלפון
בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן: _____________________ (להלן – "התאגיד") והמוסמך לחתום מטעמה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
1 .הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה שהגישה חברת _______________________ ח.פ. _____________ (להלן-
"החברה") לרשם הקבלנים לקבלת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7)א)(7 (לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
(סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988) להלן – "תקנות הסיווג"); (להלן- "הבקשה").
2) .1 (הנני מצהיר, ____________ (המבקש) מחזיק ב-%20 לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות
ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את מנהליו, והחזיק כך ב-4 שנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה לשינוי הסיווג
ונתקיימו כל אלה:
(א) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות.
(ב) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של _________ (המבקש);
(ג) ____________ (המבקש) היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום
הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר;
(2 (הנני מצהיר, כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ____________ בסיווג ____________.
(3 (הנני מצהיר, כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר המבקש/ת לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב )
- שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה- הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.
3 .הנני מתחייב בזאת, להודיע לרשם הקבלנים, על כל שינוי שיחול במוצהר בסעיף 2 דלעיל, מיד עם קרות השינוי.
לגרוע מהוראות כל דין : 4 .ידוע לי כי, בנוסף לקבוע בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות שהותקנו מכוחו, ומבלי
(1 (בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה, לרבות במקרה בו ישתנה פרט מהפרטים המפורטים בסעיף 2
שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 2)1 (שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס
הקבלנים ו/או שישונה סיווגו - תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד.
(2 (כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם
נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
5 .זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________ __________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר
אישור עו"ד
1 .הנני מאשר כי ביום _________________________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב
מס' _____________________ (המוכר לי באופן אישי), ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל _____________________________ מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות
ת.ז ___________________ לחתום בשם הקבלן וחתימתו/ם מחייבת את הקבלן. 2 .כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של הקבלן, מוסמך מר/גב' ____________________ את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני. __________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר
ח ו ת מ ת חותמת עורך-דין _______________ _____________________כתובת: קרית הממשלה מזרח ירושלים 9118002 טל': 5847211-02 / 5847847-02
מען למכתבים: ת.ד. 18110 ,ירושלים פקס: 5847148-02
www.moch.gov.il :באינטרנט האתר כתובת
3
אישור עורך דין
לחברה המבקשת סיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7)א)(7 (לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988
לאחר שבדקתי את מסמכי חברות הבאות
_______________ ח.פ __________________ (להלן – "החברה")
_______________ ח.פ.____________________________ (להלן – "התאגיד")
הנני לאשר כי :
1988 .קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח- החברה עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנה 7)א)(7 (לתקנות רישום
חתימה וחותמת עו"ד _______________
תאריך_________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר לפי סעיף 7א7?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א7, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר לפי סעיף 7א7. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר לפי סעיף 7א7.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר לפי סעיף 7א7

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס תצהיר לפי סעיף 7א7

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר לפי סעיף 7א7 להורדה

דילוג לתוכן