טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) להדפסה

מה זה טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22)?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לחברות קבלנים - תצהיר מהנדס הנדסאי טופס מס' 22

מטרת הטופס: רישום הנדסאים המועסקים בחברות קבלני הנדסה בנאיות והפרטים המקצועיים שלהם, והצהרתם על התחייבות לפעול בהתאם לחוק רישוי קבלני לעבודות הנדסה בנאיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מילוי פרטים אישיים כמו שם, מספר זהות, כתובת, וטלפון.
2. הצהרה בקשר להכשרת המגיש את הטופס והרשיונות שיש לו בתחום ההנדסי.
3. מילוי פרטי המשרה והשכר.
4. התחייבות להודיע על שינויים בפרטים בעת התרחשותם.
5. פרטים נוספים בנושאים המקשרים את המועסק לעבודות הנדסה בנאיות.

 

טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.moch.gov.il
משרד הבינוי והשיכו
רש קבלני טופס מספר 22
לפי חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969
סעי א(4 ( 6 ) (לחוק ותקנותיו
תצהיר והתחייבות של המועסק כעובד שכיר לעבודות הנדסה בנאיות
* התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור .
אני החתו מטה _____________________________________ מס' זהות ______________________
כתובתי ____________________________________________ טלפו ______________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי א לא אעשה כ אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק, מצהיר
כדלקמ :
.1 אני רשו בפנקס המהנדסי והאדריכלי או

אני רשו בפנקס ההנדסאי והטכנאי או

אני בוגר בי"ס להנדסאי/טכנאי או

אני מהנדס שאינו מהנדס אזרחי ( "מצ ב גליו ציוני המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי )
לוטה בזה תצלו התעודה שלי שהיא חלק בלתי נפרד מהתצהיר .
.2 אני בעל רישיו שמספרו ______________________ במקצוע___________________________
משנת ________________________ ( "מצ ב צילו ).
3 .אני מועסק כעובד שכיר ע :י" ______________________________________________________
כתובת:_____________________________________________________________________
4 .תפקידי הינו פקוח צמוד ומתמיד על כל עבודות ההנדסה הבנאיות שמעסיקי מבצע כקבל רשו מתחילת ועד
סיומ, ובי היתר :
)1 )האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנו והבניה (. בענפי ובענפי המשנה הרלוונטי ).
)2 )הקשר בי הקבל והרשויות השונות בכל הנושאי הטכניי הקשורי לביצוע הפרוייקט .
)3 )ביצוע הפרוייקט בהתא לתוכניות, מפרטי, הוראות והנחיות המתכנני והיועצי השוני וכ המפקח
באתר .
)4 )סימו הפרוייקט באתר, לרבות בשלושת מימדיו, כאשר נדרש .
)5 )מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות של שירותי ציבוריי כגו: חשמל, טלפו, מי, ביוב, כבישי,
מדרכות, נטיעות ועוד .
)6 )הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות .
)7 )שמירה על יציבות טפסות / ו או פיגומי ו/או מבני זמניי אחרי .
)8 )הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט (פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה
כגו: מעליות, מנופי וכו ).'
)9 )התאמת כל החומרי המשמשי לביצוע הפרוייקט, לתקני הישראליי או למפרטי שנקבעו: ובהעדר
למפרטי הסטנדרטיי המקובלי .
( )10 אחראי לביצוע הפרוייקט על כל חלקיו באורח מקצועי – בהתא למפרטי, לתקני ולהוראות
המתכנני והיועצי השוני והמפקח באתר, ובהעדר, בהתא למפרטי הסטנדרטיי המקובלי .
( )11 אמצא, כי כדי למלא את כל חובותי בהתא לסעיפי הנ ל" , בנושאי שאינ במסגרת הכשרתי
המקצועית, זקוק אני לשירותי יוע2 או מתכנ נוס, אודיע על כ# לקבל, ועל הקבל תהיה מוטלת החובה,
על חשבונו, לדאוג לכ# שאקבל שירותי אלה בזמ הדרוש .
( )12 בעבודות מורכבות או בהיק ניכר שבה אמצא שאיני מסוגל להעניק את כל השירותי ההנדסיי באופ
אישי, אודיע על כ# לקבל ועל הקבל מוטלת החובה לספק לי שירותי מהנדס נוס שיהיה תחת פיקוחי
ואחריותי המלאי.
.5 אני נוטל על עצמי אחריות מקצועית מהנובע מתפקידי המפורטי לעיל.
.6 תנאי העסקתי ה לפי הסכ בכתב מיו ___________ וכוללי, בי היתר את התנאי הבאי :
ביני ובי הקבל מתקיימי יחסי עובד ומעביד. הנני מועסק במשרה מלאה בהיק של 40 שעות שבועיות לפחות
ושכרי הינו ____________ ש"ח ברוטו לחודש.
.7 הנני מצהיר כי לא נער# הסכ בכתב או בע"פ במישרי או בעקיפי ביני לבי הקבל ו/או ביני לבי אד ו/או גו
קשור במישרי או בעקיפי לקבל פרט להסכ .ל"הנ
תצהיר עובד שכיר – 1
מהנדס /
הנדסאיטופס מספר 22
8 .הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה שהיא "עוו" "או פשע" כהגדרת מונחי אלה בחוק העונשי תשל" –ז 1977
(וא הורשע ונדו לעונש של: לפחות שלושה חודשי מאסר בפועל או על תנאי או עבודות שירות או שנדו לקנס
של 400,6 3 ומעלה ולא חלפו שלוש שני מתו מועד ריצוי העונש חובה לציי כא את מספר התיק, בית המשפט,

תארי# ותוכ גזר הדי_______________________________________________________________

______________________________________________________________ ולצר את פסק הדי )
מצ"ב טופס הסכמה .
9 . אני מנהל או בעלי של משרד תכנו ייעו2 ופיקוח הנדסי בש ________________________________
טל' _________________, _____________________ (. יש לציי היק העסקה במשרד ותחומי
העיסוק, בפירוט רב).
איני מנהל או בעלי של משרד תכנו, ייעו2 ופיקוח הנדסי.
10 .איני מועסק במקומות עבודה נוספי .
11 .לא רשומי על סמ# הצהרתי קבלני נוספי .
12 .הנני מתחייב להודיע מייד לרש הקבלני על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהיר זה .
13 .הנני מתחייב להודיע מיד לרש הקבלני בכל מקרה בו מעסיקי לא יספק לי שירותי כמפורט בסעיפי
.זה לתצהיר 12 ( 11( ,4) 4)
14 .ידוע לי כי תצהירי זה נית לתמיכה בבקשת מעסיקי להירש בפנקס הקבלני בהתא לסעי א(4 ( 6 )(לחוק
רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 ,ותקנותיו, ואני מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות
שנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרש הקבלני לרבות במקרה של הפסקת העסקתי כאמור לעיל.
אני מצהיר כי שמי____________________ , כי זו חתימתי וכי כל הכתוב לעיל נכו, של ואמת .
____________________ _____________________
תארי# חתימת המצהיר
לוטה . 1 :תעודה המעידה על הכשרה מקצועית
מהנדס שאינו מהנדס אזרחי תעודה + גליו ציוני
2 .רשיו מהנדס בתוק .
.3 תצהיר המעיד על תקופת נסיו בביצוע עבודות הנדסה בנאיות (בהתא לדוגמא)
.4 טופס הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות .
הנני מאשר כי ביו ______________________ הופיע בפני עור# די ________________________ במשרדי
ברחוב ___________________________________________ /מר גב' ______________________שזיהה
עצמו ע"י תעודת זהות מס' ___________________________________ (המוכר לי באופ אישי , ) ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק, א לא יעשה כ, אישר את נכונות
ההצהרה הנ"ל וחת עליה בפני .
_____________________ ____________________
חותמת חתימת עור# די
תצהיר עובד שכיר – 2
מהנדס/
הנדסאי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22)

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לחברות קבלנים » טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר מהנדס / הנדסאי (טופס מס' 22) להורדה

דילוג לתוכן