טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) להדפסה

מה זה טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23)?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לחברות קבלנים - תצהיר מנהל עבודה טופס מס' 23

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לרשות מנהלי עבודה המפקחים על חברות קבלנים בתחום ההנדסה הבנאית. הטופס מאפשר למנהלי העבודה לרשום את הפרטים המרכזיים של המנהל עבודה ולהצהיר על תחומי האחריות והפעילות שלו במסגרת התפקיד שלו. כמו כן, הטופס מכיל התחייבויות של המנהל עבודה להודיע על שינויים בפרטים ולאחריות מקצועית על פעילותו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המנהל עבודה, כולל שם, מספר תעודת זהות, כתובת, ומספר טלפון.
2. הצהרה שהמנהל עבודה מממש את התפקיד המקוצרף לתפקידו בחברת הקבלן.
3. תיאור תפקידי המנהל עבודה, כולל האחריותות שלו בתחום ההנדסה הבנאית.
4. התחייבות לדיווח על צורך בשירותי מנהל עבודה או מהנדס נוסף במקרים מסוימים.
5. התחייבות למתן שירות באופן מקצועי ועם התאם לתקנים והוראות מתכנני הפרויקט.
6. פרטי העסקה, כולל שעות העבודה ושכר המנהל עבודה.
7. הצהרה שאין עסקה נוספת עם קבלן אחר.
8. התחייבות להודיע על שינויים בפרטים ובאחריות המקצועית.
9. אישור שהמנהל עבודה אינו רשום על סמך הצהרת רשעות פלילית.
10. הצהרה מרו"ח על נסיוני.
11. אישורי מפקח העבודה האזורי ואישור העסקה.
12. החתימה של המנהל עבודה ועורך הטופס.

הטופס מיועד לשמש כדי לרשום את המנהל עבודה, את פרטיו, ואת ההתחייבויותיו בפני רשות הקבלנים.

טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.moch.gov.il
משרד הבינוי והשיכו
רש קבלני טופס מספר 23
לפי חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969
סעי א(4 ( 6 ) (לחוק ותקנותיו
תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות
התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור .
אני החתו מטה _____________________________________ מס' זהות _____________________________
כתובתי ____________________________________________ טלפו_________________________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי א לא אעשה כ אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק, מצהיר
כדלקמ:
.1 אני מנהל עבודה כמשמעותו בסעי א(4 ( 3 )(לחוק רישו הקבלני .
לוטה אסמכתאות שה חלק בלתי נפרד מתצהירי זה .
2 .אני מועסק כעובד שכיר ע :י" ______________________________________________________
כתובת:_____________________________________________________________________
3 .תפקידי הינו פקוח צמוד ומתמיד על כל עבודות ההנדסה הבנאיות שמעסיקי מבצע כקבל רשו מתחילת ועד
סיומ, ובי היתר:
)1 )האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנו והבניה (. בענפי ובענפי המשנה הרלוונטי ).
)2 )הקשר בי הקבל והרשויות השונות בכל הנושאי הטכניי הקשורי לביצוע הפרוייקט .
)3 )ביצוע הפרוייקט בהתא לתוכניות, מפרטי, הוראות והנחיות המתכנני והיועצי השוני וכ המפקח
באתר .
)4 )סימו הפרוייקט באתר, לרבות בשלושת מימדיו, כאשר נדרש .
)5 )מניעת פגיעות ברשתות תת קרקעיות של שירותי ציבוריי כגו: חשמל, טלפו, מי, ביוב, כבישי,
מדרכות, נטיעות ועוד .
)6 )הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות .
)7 )שמירה על יציבות טפסות / ו או פיגומי ו/או מבני זמניי אחרי .
)8 )הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט (פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה
כגו: מעליות, מנופי וכו ).'
)9 )התאמת כל החומרי המשמשי לביצוע הפרוייקט, לתקני הישראליי או למפרטי שנקבעו: ובהעדר
למפרטי הסטנדרטיי המקובלי .
( )10 אחראי לביצוע הפרוייקט על כל חלקיו באורח מקצועי – בהתא למפרטי, לתקני ולהוראות
המתכנני והיועצי השוני והמפקח באתר, ובהעדר, בהתא למפרטי הסטנדרטיי המקובלי .
( )11 אמצא, כי כדי למלא את כל חובותי בהתא לסעיפי הנ ל" , בנושאי שאינ במסגרת הכשרתי
המקצועית, זקוק אני לשירותי יוע2 או מתכנ נוס, אודיע על כ# לקבל, ועל הקבל תהיה מוטלת החובה,
על חשבונו, לדאוג לכ# שאקבל שירותי אלה בזמ הדרוש .
( )12 בעבודות מורכבות או בהיק ניכר שבה אמצא שאיני מסוגל להעניק את כל השירותי ההנדסיי באופ
אישי, אודיע על כ# לקבל ועל הקבל מוטלת החובה לספק לי שירותי מנהל עבודה ו/או מהנדס נוס
שיהיה תחת פיקוחי ואחריותי המלאי.
4 .אני נוטל על עצמי אחריות מקצועית מהנובע מתפקידי המפורטי לעיל .
5 .תנאי העסקתי ה לפי הסכ העסקה בכתב מיו __________ וכוללי בי היתר את התנאי הבאי: ביני
לבי הקבל מתקיימי יחסי עובד ומעביד; הנני מועסק במשרה מלאה בהיק של 40 שעות שבועיות ושכרי
הינו _ ____________ ש" ח ברוטו לחודש.
. 6 הנני מצהיר כי לא נער# הסכ בכתב או בע"פ במישרי או בעקיפי ביני לבי הקבל ו/או ביני לבי אד ו/או גו
הקשור במישרי או בעקיפי לקבל, פרט להסכ הנ .ל"
7 .איני מועסק במקומות עבודה נוספי .
8 .הנני מתחייב להודיע לרש הקבלני על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי התצהיר .
(תצהיר מנהל עבודה )1
מנהל
עבודה טופס מספר 23
. 9 הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה שהיא "עוו" "או פשע" כהגדרת מונחי אלה בחוק העונשי תשל" –ז 1977
(א הורשע ונדו לעונש של לפחות שלושה חודשי מאסר בפועל או על תנאי או עבודות שירות או שנדו לקנס של
400,6 3 ומעלה ולא חלפו שלוש שני מתו מועד ריצוי העונש חובה לציי כא את מספר התיק, בית המשפט,
תארי# ותוכ גזר הדי _____________________________________________________________
______________________________________________________________ ולצר את פסק הדי ).
מצ"ב טופס הסכמה .
10 .לא רשומי על סמ# הצהרתי קבלני נוספי .
11 .הנני מתחייב להודיע מיד לרש הקבלני על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהירי זה .
12 .אני מתחייב להודיע מיד לרש הקבלני בכל מקרה בו מעסיקי לא יספק לי שירותי כמפורט בסעיפי (4( , 11
(4 ( 12 לתצהירי זה .
13 .ידוע לי כי תצהירי זה נית לתמיכה בבקשת מעסיקי להירש בפנקס הקבלני בהתא לסעי א(4 ( 6 )(לחוק
רישו קבלני לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 ותקנותיו, ואני מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות
שנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרש הקבלני א תפסק העסקתי כמפורט בתצהירי זה, וא
לא אעשה כ אהיה צפוי להתבע לדי .
אני מצהיר כי שמי____________________ , כי זו חתימתי וכי כל הכתוב לעיל נכו של ואמת .
____________________ _____________________
תארי# חתימת המצהיר
לוטה 1 . :אישור מפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווחה על מינויי באתרי בנייה .
2 .אישורי ותצהיר על נסיוני .
3 .אישור מרו"ח על תנאי העסקה .
4 .טופס הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות .
הנני מאשר כי ביו ______________________ הופיע בפני עור# די __________________________
במשרדי ברחוב ___________________________________________ /מר גב' ____________________
שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס' ___________________________________ (המוכר לי באופ איש , )י ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ, אישר את נכונות
ההצהרה הנ"ל וחת עליה בפני .
_____________________ ____________________
חותמת חתימת עור# די
(תצהיר מנהל עבודה )2
מנהל
עבודה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23)

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לחברות קבלנים » טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר מנהל עבודה (טופס מס' 23) להורדה

דילוג לתוכן