טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) להדפסה

מה זה טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42)?

שם הטופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד - תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א טופס מס' 42

מטרת הטופס: הטופס משמש לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) בהתאם לתקנה 10א.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אישי על המצהיר, כולל שם, מספר תעודת זהות, ושם החברה או השותפות או העוסק.
2. הצהרה בנוגע לעבודה/עבודות שבוצעו או נמצאות בהליכי ביצוע, כולל היקף כספי או מ"ר בנייה למגורים ומידע מסווג לפי סיווגים.
3. פרטים על קבלני משנה שעובדים בעבודות המפורטות בטבלת העבודות.

טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
רשם קבלנים
טופס מספר 42
תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג
קבלנים רשומים) התשמ"ח-1988
אני החתום מטה מר/גב'__________________ בעל/ת מספר זהות ______________
המשמש/ת כבעלים וכמנהל בפועל של חברת ________________בע"מ (לגבי תאגיד המנוהל ע"י
מנכ"ל בשכר - יש לצרף תצהיר מנכ"ל )(ח.פ______________ / ) שותפות
______________________________ שותפות מס' ______________________/עוסק
מורשה _______ _____ ________
.מ.ע ___________________(מחק את מיותר ) להלן:"החברה"/"שותפות"/"העוסק" בהתאמה )
(מחק את המיותר ,) לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:
[סעיפים 3-1 מתייחסים למצב בו קיימת עבודה אחת]
1 .במהלך שש השנים (72 חודשים) שקדמו למועד הגשת המסמכים כמבוקש על ידכם שהוגשו ביום
___________, סיים/ה החברה /השותפות/העוסק מורשה את(מחק המיותר) לבצע עבודה
השותפות/ העוסק (מחק את המיותר ) בהליכי ביצוע / באתר אחד או לחילופין נמצא/ת החברה
של עבודה באתר אחד (כאן יובא שם העבודה ומיקומה)( (להלן: "העבודה") שהיקפה הכספי1
(לא כולל מס ערך מוסף ) או היקפה במ"ר בבניה למגורים (מחק את המיותר) , אינו פחות מ- %30
מ- ____ ____ מיליוני ש"ח או _________ מ"ר מההיקף המרבי וב החברה/השותפות/העוסק
מסווג/ת (מחק את המיותר ) בהיקף כספי או במ"ר (מחק את המיותר) טבלת(ראה סיווגים
המצורפת כנספח 1.(

כאשר הנתון שניתן הינו נתון של היקף כספי יש לצרף חוות דעת רואה-חשבון אשר ביקר את הנתון החשבונאי/הכספי האמור לעיל (אם יש 1
עבודותמספר כי אז תתייחס חוות הדעת לנתונים החשבונאים/הכספיים בכל העבודות).2 .העבודה בוצעה או נמצאת בהליכי ביצוע (מחק את המיותר ) באופן עצמי/ באמצעות קבלני משנה
(אם העבודה כולה או חלקה בוצעה באמצעות קבלני משנה יש לפרט מהו החלק אשר בוצע
באמצעות קבלני משנה ולציין את פרטי קבלני המשנה (מצ"ב רשימת קבלני משנה כנספח 2.(
3 .העבודה הסתיימה ביום ____________. מצ"ב חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה.
לחלופין: העבודה נמצאת בהליכי ביצוע. מצ"ב צווי התחלת עבודה וחשבונות חלקיים נוכחיים
(מצ"ב נספח )3.
[סעיפים 5-4 מתייחסים למצב בו יש מספר עבודות]
4 .במהלך שש השנים (72 יםחודש ) שקדמו למועד הגשת המסמכים שהוגשו כמבוקש על ידכם ביום
__________ סיים/ה החברה/השותפות/ העוסק ( אתמחק המיותר) לבצע עבודות באתרים
שונים לפי פירוט המצ"ב בנספח מספר 3 (לעיל (להלן: "עבודות") שהיקפן הכספי (לא כולל מס
ערך מוסף) או היקפן הכולל במ"ר בנייה למגורים , אינו פחות מ- %80 מ- ______ ____מיליוני
ש"ח או __________מ"ר מההיקף המרבי בו החברה/השותפות/העוסק מסווג/ת (מחק את
המיותר)
5 .ותהעבוד הסתיימו בימים ______. מצ"ב נספח 3 לפירוט העבודות וחשב סופיונות ים מאושרים
נימזמיעל ידי ותהעבוד .
6 .בהתאם לחשבונות הסופיים או החלקיים ( אתמחק המיותר) וספרי הנהלת החשבונות הריני
לפרט כי אלו מרכיבי החשבונות(לא כולל מס ערך מוסף) בעבודה או בעבודותהמפורטות בסעיף
1 או 4 לעיל :ש"ח 2
א. סך ההכנסות מהעבודה או עבודות (מחק את המיותר) הוא: _____________
ב. סך ההוצאות בעבודה או בעבודות (מחק את המיותר)
והתפלגות ההוצאות הינה כדלקמן:
i .עלות החומרים _____________
ii .סך ההוצאות לקבלני משנה לפי פירוט מקצועות
ותחומים (כמצ"ב בנספח 2_____________ (
iii .סך ההוצאות בגין השכרת/קניית ציוד _____________
iv .סך ההוצאות בעבודה או בעבודות כפי שפורטו בסעיף זה ____________
ג. סך ההוצאות בגין תשלום שכר לעובדים הוא _______________
(מצ"ב נספח 4 הכולל רשימת עובדים שהועסקו בעבודה או בעבודות השונות
המפורטות בסעיף 1 או 5 לעיל).
ד. אחר (יש לפרט)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________
זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.
שם המצהיר:
חתימת המצהיר:
תאריך:

לא כולל מס ערך מוסף 2אישור
1 .הנני מאשר כי ביום ____________ הופיע בפני, עורך דין ___________________, במשרדי
ברחוב _____________________מר/ גב'_______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
תעודת זהות מספר __________________ (המוכר לי באופן אישי), ואחרי שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות
ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.
2 .לגבי תאגיד - הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך
מר/גברת__________________ מספר תעודת זהות ___________________ לחתום
בשם החברה וחתימתו/ה מחייבת את החברה.
שם עורך הדין:
חתימת עורך הדין וחותמתו:
תאריך:נספח 1 :טבלת היקפים כספיים/מ"ר נדרשים לאישור 10א
קבוצה
סוג
קבוצה
א'
באלפי
ש"ח
30%
עבודה
אחת
80%
צבר
עבודות
קבוצה ב'
באלפי
ש"ח
30%
עבודה
אחת
80%
צבר
עבודות
קבוצה ג'
באלפי
ש"ח
30%
עבודה
אחת
80%
צבר
עבודות
ענף
בניה
למגורים
בלבד
במ"ר
30%
עבודה
אחת
80%
צבר
עבודות
8,000 3,000 10,000 28,390 10,646 35,487 19,266 7,225 24,082 11,762 4,411 14,703 4
16,000 6,000 20,000 56,779 21,292 70,974 38,531 14,449 48,164 23,525 8,822 29,406 5
עדכון הנתונים הבא: אוקטובר 2023נספח 2 :רשימת קבלני משנה
שם קבלן המשנה מס' קבלן מס' ת.ז./ מס' ח.פ. תחום ביצוע היקף הוצאה כולל של העבודה לא כולל מע"מנספח 3 :טבלת עבודות הנדסה בנאיות בענף ___________ מולא ביום ___________
פרטי ומהות העבודה היקף כספי (ללא מס
ערך מוסף)
תקופת הביצוע נתוני עלות
מס' חוזה /
הזמנה
שם מזמין העבודה וכתובתו שם המפקח
מטעם המזמין
כתובת האתר גוש/
חלקה
אם העבודה בוצעה
בשותפות עם אחרים
נא לציין חלוקה
באחוזים ופרטי
השותף/ים (לצרף
חוזה)
אם העבודה בוצעה
באמצעות קבלני
משנה ציין כאן
היקף כספי של
העבודה (ללא
מס ערך מוסף)
על פי
חוזה/ההזמנה
היקף
כספי של
העבודה
(ללא מס
ערך
מוסף)
כולל
תוספות
והגדלות
(לצרף
חשבון
סופי)
תאריך
התחלה
ביצוע
תאריך
סיום
עלות ללא מע"מ
(לפרויקט יזמי)
שם הקבלן: ______________________________________ מס' זיהוי ___________________ חתימה ____________________נספח 4 :רשימת עובדים
שם העובד מס' ת.ז. כתובת תפקיד היקף משרה משכורת ברוטו

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42)

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א (טופס מס' 42) להורדה

דילוג לתוכן