טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה להדפסה

מה זה טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה?

שם הטופס: תקנון מכינות קד"א, מכינת 30+ - המכללה האקדמית גליל מערבי

מטרת הטופס: הטופס מכיל כללי תנאי הרשמה ותנאי סיום לתלמידי מכינות קד"א ומכינת 30+ במכללה האקדמית גליל מערבי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הסכמה לתנאי הרשמה ותנאי סיום לימודים במכינה, כולל שינויים שיתרחשו במהלך הלימודים.
2. הסכמה לתנאי תשלומים, כולל דמי רישום, דמי שמירה, תוספת למכינת 30+, דמי בחינה או מבחן מימ"ד, ותשלומי קורס חוזר.
3. חיוב כלשהו בתשלום יתווסף לו דמי פיגורים וריבית במידת הצורך.
4. המכינה והמכללה רשאיות לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרבים המותרים על פי דין.
5. יש לפעול בהתאם לתקנון ולהתחייבויות הטופס.

נכון למהלך המידע המצוין בטקסט המסופק, הטופס מספק תנאים והסכמות מצד התלמידים במכינה ומכינת 30+ ומגדיר את החיובים והכללים הנדרשים בהם להם למילוי הטופס.

טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

המכללה האקדמית גליל מערבי )ע"ר 580362580 ,)מדור שכר לימוד, ת.ד.2125 עכו 24121 טל: 9015191 – 04
WESTERN GALILEE COLLEGE P.O.B 2125 ACRE 2412 ISRAEL Tel: 972-4-9015191, E.mailgalilpay@wgalil.ac.il W.site: www.wgalil.ac.il
תקנון שכר לימוד מכינת קד"א, מכינת 30 ,+הכנה למכינה
1 .אני מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים המידעיים
לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והמכללה לשנה"ל הקרובה. כמו כן ידועים לי כל הכללים
והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
2 .ידועים לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי של הנהלת המכינה והמכללה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת
הרשויות האקדמיות של המכללה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם
במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
3 .ידוע לי לגבי המימון של משרד הביטחון/ות"ת, דרישות נוכחות וכד'-בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון הלימודים.
4 .ידועים לי התשלומים בהם אחויב )במידה ואיני ממומן( או במקרה שהגורם המממן יפסיק את מימונו והם
כדלקמן:
סוג המכינה
מכינת
קד"א
מכינת
+30
קדם
מכינה
מכינת
קד"א
קצרה
דמי רישום -לא מוחזרים 200 200 200 200
דמי שמירה – תשלום חובה 330 - - 330
7,387 4,925 4,370 14,774 )לתשפג נכון )לימוד שכר
קורס תוספת למכינת 30 +ל מיועדים למסלול ניהול 000,1
מועד מבחן מ יוחד/ אי מימוש התאמה/אי הגעה
120 120 120 120 לבחינה או למועד מיוחד - ג', ללא הודעה מראש
מבחן מימ"ד 172 - 172 172
5 .ידוע לי כי תשלום שכר הלימוד הוא עבור כל קורסי המכי נה, כפי שרשומים במערכת השעות שלי. ידוע לי שבמידה
ואני לא אשלים קורס, מסיבה כל שהיא, או אכשל בקורס, אוכל לחזור על הקורס באישור הנהלת המכינות ובעלות
של 500 ₪ עבור כל קורס חוזר.
6 .מקדמה
1.6.לתלמידי מכינת 30 +בלבד:
ידוע לי כי לאחר קבלתי ללימודים הנני מחויב בתשלום מקדמה בגובה של 1500 .₪ במידה ואודיע על בטול
הרשמתי לפני תחילת המכינה ועד היום הראשו ן ללימודים – אקבל החזר של המקדמה בהתאם לטבלת
הביטולים שלהלן.
2.6.לתלמידי מכינות קד"א:
ידוע לי כי לאחר קבלתי ללימודים הנני מחויב בתשלום מקדמה/ערבון בגובה של 1500.₪
1.2.6.תלמידים המקבלים מימון – הערבון יוחזר עם סיום הלימודים ובתנאי שהסט' עמד בתנאים שלהלן:
1.1.2.6 .שולמו דמי רווחה/שמירה.
סטודנט הלומד במכינת קד"א ומועמד לקבלת מימון/מלגות, תיקו לא יועבר לוועדת המלגות
במידה ולא השלים את תשלומי הרווחה )דמי השמירה(.
2.1.2.6 .נוכחות מלאה בשיעורים ולא פחות מ %80 .
3.1.2.6 .הועברה למכללה מלגת שכ"ל במלואה מהמקור המ ממן ולא בוצעה הקפאת מלגה במהלך
המכינה עקב אי עמידה בתנאים.
4.1.2.6 .במידה ובוצעה לסטודנט הקפאת שכר לימוד, הוא י ידרש בתשלום בהתאם לזמן ההקפאה.
)הפיקדון יכול לשמש כחלק מתשלום החוב ועל הסט' להשלים את ההפרש במידת הצורך(.
5.1.2.6 .עמידה בכל דרישות המרצים ובהתאם לסילבוס הקורס.
2.2.6.תלמיד שלא מקבל מימון – המקדמה מהווה חלק מתשלום שכר הלימוד.
התלמיד מצהיר בזה שיש בהסכמתו על נוהל זה משום הודעה שלו כי עיין, קרא והסכים לאמור בו, הסכמה זו
הינה הסכמ ה למשך כל תקו פת לימודי המכינה במכללה האקדמית גליל מערבי. הנהלת המכללה שומרת לעצמה
את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות. התקנון
המעודכן נמצא באתר האינטרנט של המכללה בכתובת : il.ac.wgalil.www המכללה האקדמית גליל מערבי )ע"ר 580362580 ,)מדור שכר לימוד, ת.ד.2125 עכו 24121 טל: 9015191 – 04
WESTERN GALILEE COLLEGE P.O.B 2125 ACRE 2412 ISRAEL Tel: 972-4-9015191, E.mailgalilpay@wgalil.ac.il W.site: www.wgalil.ac.il
7 .הפסקת לימודים
ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן:
סוג המכינה מכינת קד"א מכינת 30 +קדם מכינה מכינת קד"א קצרה
הודעה ביום תחילת הלימודים החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא
הודעה עד תום החודש הראשון %20 1500% ₪ 33% 33
הודעה עד תום 2 ח ודשים %40% 66% 66% 66
הודעה עד תום 3 ח ודשים %60% 100% 100% 100
הודעה עד תום 4 ח ודשים %80
הודעה עד תום 5 ח ודשים %100
1.7.הודעה על בטול לימודים תתבצע על ידי התלמיד בפורטל המכללה במידע האישי. תלמיד שלא הודיע למכללה
בפורטל מידע אישי על הפסקת לימודיו, יחויב, ככל שלא הופסקו לימודיו על ידי הנהלת המכללה, במלוא שכר
הלימוד בהתאם לאמור לעיל, אף אם לא הופיע כלל ללימודים.
2.7.דין נוהל זכאי למלגה - כדין תלמיד שמשלם את מלוא שכר הלימוד בעצמו, ונהלי תשלומי שכר לימוד והחזרי
שכ"ל למבטלי לימודים חלים עליו בהתאם.
3.7.המכללה, לפי שיקול דעתה, רשאית לבטל מלגות שהוענקו על ידי המכללה ו/או מטעמה ו/או כל גורם הפועל
בשיתוף פעולה עמה, לתלמיד שביטל ל ימודיו ולהיפרע מאותם תשלומים המגיעים לה עד מועד הביטול.
4.7.דמי השמירה יוחזרו לתלמיד אשר לא מימש את לימודיו בפועל והודיע על בטול לימודיו.
5.7 .ידוע לי כי לא יינתן החזר על דמי הרשמה.
6.7.הפסקת לימודים על ידי התל מיד:
מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי בפורטל התלמיד )תחת מידע אישי, בקשות
וערעורים(, או בהודעה בכתב למזכירות המכינה. תשובה תינתן בפורטל וזאת בהתאם לסכום החיוב כמפורט
בטבלת הביטולים שלעיל. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימ ודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.
7.7.הפסקת ל ימודים על ידי המכ ללה:
1.7.7.תלמיד שלימודיו במכללה הופסקו על ידי הנהלת המכללה מסיבות של או אי ביצוע תשלומים ו/או בעיות
משמעת )על -פי החלטת ועדת משמעת( או אי הופעה ללימודים, יחויב בתשלום שכר הלימוד עד ליום
הפסקת לימודיו. לעניין וע דת משמעת יראו את מועד התלונה כמועד בו הודיע התלמיד על הפסקת לימודיו
לעניין החזר שכר הלימוד, ויחול הקבוע בטבלה דלעיל על פי מועד זה.
2.7.7.תלמיד שלימו דיו במכללה הופסקו על ידי הנהלת המכללה מסיבות אקדמיות יחויב באופן יחסי לתקופת
הלימודים. תלמיד ממומן לא יהיה זכאי להחזר הערבון.
8 .אני מסכים בזה כי מבלי לפגוע באמור לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה והמכללה או
על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית
בשיעור שייקבע ע"י המכלל ה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותן את הסכמתי לכך שהמכינה
והמכלל ה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותר ים על פי דין.

אני מאשר כי קראתי והבנתי את הנוהל, ואני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
____________________ ____________________
שם ות.ז. חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית גליל מערבי » מדור שכר לימוד » טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תקנון מכינות קד”א, מכינת 30 + , תקנון הכנה למכינה להורדה

דילוג לתוכן