טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים להדפסה

מה זה טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים?

שם הטופס: טופס כוכב יאיר צור יגאל - חינוך - טופס 1 - בקשת הורים להנגשה

מטרת הטופס: בקשת הורים להנגשה לתלמיד עם מגבלויות במוסד החינוך, והצגת רשימת מסמכים קבילים הנדרשים למילוי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם התלמיד, תאריך לידה, ומספר זהות.
2. שם ההורים ומספרי זהות של ההורים.
3. כתובת מלאה.
4. פרטי המסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד, כולל שם המסגרת וסמל המוסד.
5. מספרי טלפון רגיל ונייד להתקשרות עם הגורם המגיש את הבקשה.
6. כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה.
7. הצגת אופי המגבלות הפרטיות של התלמיד ושל ההורים בתחומים שונים והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינוך.
8. צירוף מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המגבלות של המבקש והשפעתם על התפקוד במוסד החינוך.
9. הצגת סוג ההתאמות המבוקשות.
10. הצגת אם התלמיד או ההורה מקבלים התאמה בפועל או סיוע כספי מגורם אחר, והפרטים הרלוונטיים כולל מיו"ד או ארגון מסייע.
11. פרט אופי ההתאמה המבוקשת וסוג המגבלות.
12. הערות נוספות לשיקול דעת הגורם המבקש.

טבלה 1 – פירוט המסמכים המומלצים לצירוף לרשות המקומית:
- למגבלות בשמיעה: בדיקת שמיעה והמלצה מהמרכז הטיפולי–חינוכי מחוזי.
- למגבלות בראייה: בדיקת ראייה והמלצה ממומחי תחום ראייה.
- לקויות למידה: אבחון פסיכו-דידקטי או דידקטי על לקויות הלמידה, ומסמכים על-פי החוק.
- למוגבלות שכלית התפתחותית: דו"ח של ועדת האבחון של משרד הרווחה ודעת גורם מקצועי נוסף.
- למוגבלות פיזית ומחלות נדירות: חוות דעת של רופא ילדים בעל ניסיון עבודה במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד.
- להפרעות נפשיות, הפרעות התנהגותיות, הפרעות רגשיות: חוות דעת של פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג קליני, או מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער.
- לאוטיזם/ASD: חוות דעת של פסיכיאטר של ילדים ונוער או רופא ילדים במכון

טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך מיוחד
טופס 1
בקשת ההורים להנגשה - טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות התשע"ח 2018( התוספת הראשונה תקנה 4( א(
שם התלמיד: .........................................................................................................
תאריך לידה: .........................................................................................................
מספר זהות: ..........................................................................................................
שם ההורה: ...........................................................................................................
מספר זהות של ההורה: ...........................................................................................
שם ההורה: ...........................................................................................................
מספר זהות של ההורה: ...........................................................................................
כתובת מלאה:.........................................................................................................
לומד בגן/בית ספר, שם המסגרת: .........................................סמל מוסד: .....................
מספר טלפון, רגיל ונייד, להתקשרות עם הגורם המגיש את הבקשה )הורה/רושם אם אינו
הורה(: ............................................................................................................
כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה: ..................................................................
אני מבקש הנגשה פרטנית לתלמיד/לאביו של התלמיד/לאימו של התלמיד )מחק את המיותר(,
שלו מגבלות בתחומים האלה הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך )יש לפרט את אופי המגבלות
בכל תחום, והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינוך(:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
אני מצרף בזה מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המגבלות של מי שמתבקשת
בשבילו ההנגשה, הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך - פרט בתמצית את תוכנם של המסמכים
המצורפים*:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................2
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך מיוחד
המבקש רשאי לציין בתמצית את סוג ההתאמות המבוקשות:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
פרט אם התלמיד/ההורה המבקש את ההנגשה מקבל התאמה בפועל או סיוע כספי לשם ביצוע
התאמה מגורם אחר - יש לפרט את מהות הסיוע והיקפו, ולציין מיהו הגורם המסייע )משרד
הבריאות, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד החינוך - דרך מערך החינוך המיוחד, תמיכה
מסל שילוב או בדרך אחרת, הרשות המקומית, הביטוח הלאומי, עמותה פרטית או כל גוף
אחר(; אם כן - יש לצרף מסמכים המעידים על מהות הסיוע והיקפו:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
הערות נוספות, לשיקול דעתו של הגורם המבקש:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
................................ ..........................................
תאריך חתימת המבקש
* הבהרה - אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה
לרושם לצורך השלמת מסמכים לפי תקנה )4)ד )לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, התשע"ח 2018 ,)בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים
שמהם יש לקבל מסמכים אלה.3
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' לחינוך מיוחד
טבלה 1 – פירוט המסמכים המומלצים שעל ההורה/האפוטרופוס לצרף לרשות המקומית
יחד עם טופס הבקשה )טופס 1:)
סוג המוגבלות המסמכים הנדרשים לצירוף
מוגבלות בשמיעה בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי–חינוכי מחוזי
לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.
מוגבלות בראייה בדיקת ראייה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א
המתמחה בליקויי ראייה ועיוורים במחוז.
לקויות למידה עדויות התומכות בלקות למידה: אבחון פסיכו-דידקטי או דידקטי
המעיד על לקות הלמידה בהתאם להתאמה המבוקשת.
מסמכים נוספים על-פי החוזר העדכני של האגף ללקויות למידה.
מוגבלות שכלית
התפתחותית
דו"ח של ועדת האבחון של משרד הרווחה על-פי חוק, וגורם
מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה ללקויות הנוספות.
מוגבלות פיזית
ומחלות נדירות
חוות דעת של רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים
לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד / רופא מומחה בנוירולוגיה
של הילד ובהתפתחות הילד.
הפרעות נפשיות,
הפרעות התנהגותיות,
הפרעות רגשיות
חוות דעת של פסיכולוג חינוכי / פסיכולוג התפתחותי / פסיכולוג
קליני / מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער.
אוטיזם/ASD חוות דעת של פסיכיאטר של ילדים ונוער / רופא ילדים במכון
להתפתחות הילד / מומחה בנוירולוגיה ובהתפתחות הילד.
מוגבלות זמנית חוות דעת של רופא מומחה בתחום המוגבלות.
מעוכבי התפתחות
ומעוכבי שפה
רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד / פסיכולוג
חינוכי או התפתחותי / קלינאי תקשורת במכון להתפתחות
הילד.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » כוכב יאיר צור יגאל » חינוך » טופס 1 – בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 1 - בקשת הורים להנגשה כולל רשימת מסמכים קבילים להורדה

דילוג לתוכן