טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ להדפסה

מה זה טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ?

טופס: טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לתושבי ישראל שהם בעלי זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ או שיש להם שליטה עליו, וגם לתושבי ישראל שהם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ שנסחר בחו"ל. הטופס מאפשר למדווח לספק מידע חשוב לצורכי מיסוי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם חבר החוץ בעברית
2. שם חבר החוץ בלועזית
3. מספר רישום בחו"ל
4. כתובת משרדים וכתובת למשלוח דואר
5. כתובת דואר אלקטרוני
6. מועד רכישת הזכויות
7. סיווג לצורכי מס במדינת התושבות
8. הכנסה פסיבית
9. חברה נשלטת זרה
10. חברת משלח יד זרה
11. עיסוק במשלח יד מיוחד
12. נושאי משרה/חברי הנהלה/דירקטוריון כוללים תושב ישראל
13. פרטי החזקה בחבר בני אדם

טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ 150
(1)
המוחזק במישרין או בעקיפין
תאריך שם תפקיד חתימה
נספח לדו"ח השנתי לשנת המס
פרטים מזהים
מספר תיק שם
פרטים לגבי זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ (להלן ייקרא "חבר חוץ") (סמן/י √ במשבצת המתאימה)
שם חבר החוץ בלועזית(3(
מדינת ההתאגדות
מספר זיהוי לצורכי מס בחו״ל (TIN(
כתובת משרדי חבר החוץ(5(
כתובת למשלוח דואר
חבר החוץ ממוסה במדינת התושבות
על הכנסות שהפיק מחוצה לה
חבר חוץ א חבר חוץ ב
כתובת דואר אלקטרוני(8(
שם חבר החוץ(2(
מספר רישום בחו"ל(4(
סוג הזכויות המוחזקות
כמות החזקה בזכויות / מניות
שיעור הזכויות לריווחי חבר החוץ
שיעור הזכויות לנכסים בפירוק
שיעור הזכויות בהצבעה
מספר טלפון
(21)
פרטי החזקה
פרטי חבר החוץ המוחזק
סוג ישות
מספר מזהה ישראלי שניתן לחבר החוץ(9(
תחום עיסוק מרכזי(10(
אופי הפעילות העיקרית(11(
04 - חבר חוץ 04 - חבר חוץ
, פרט/י
זכויות נוספות(25(
מניות רגילות מניות רגילות
יש לצרף לדו"ח השנתי
שני עותקים של טופס זה
(22 , (פרט/י , פרט/י
זכות אחרות(22 (זכות אחרות
ר״י, אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2022.11(
מדינת התושבות
מועד רכישת הזכויות(6(
סיווג לצרכי מס
o כן שקוף o לא שקוף o כן שקוף o לא שקוף במדינת התושבות(7(
o עסקית o פסיבית o עסקית o פסיבית
o כן o לא o כן o לא
הגבוה בשנה(24 (בסוף שנה(23 (הגבוה בשנה(24 (בסוף שנה(23 (הגבוה בשנה(24 (בסוף שנה(23 (הגבוה בשנה(24 (בסוף שנה(23(
o כן o לא
o כן o לא
רוב ההכנסות פסיביות(13(
רוב הרווחים פסיביים(14(
o כן o לא
o כן o לא
o כן o לא o כן o לא
o כן o לא o כן o לא
חברת משלח יד זרה(17 (o כן o לא o כן o לא
עיסוק במשלח יד מיוחד(18 (o כן o לא
שיעור המס בפועל קטן מ- %15)15(
רוב אמצעי השליטה בידי ישראלים(16(
o כן o לא
o כן o לא o כן o לא
o כן o לא o כן o לא
חברה נשלטת זרה (12 (o כן o לא o כן o לא (CFC(
נושאי משרה/חברי דירקטוריון o כן o לא
o כן o לא כוללים תושבי ישראל(20(
%30 ויותר מזכויות חבר החוץ
רשומות למסחר בבורסה(19(
%75 ויותר מאמצעי השליטה
בידי ישראלים
%50 מבעלי המניות עוסקים
במשלח יד מיוחד
o כן o לא o כן o לאהנחיות למילוי הטופס
1 .כללי
v טופס זה מיועד לתושב ישראל שהוא בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ (שזכויותיו אינן נסחרות בבורסה) וכן, לתושב ישראל שהוא בעל שליטה כהגדרתו
בסעיף 32)9 (לפקודת מס הכנסה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו”ל וכן מי שפקיד השומה דרש ממנו לעשות כן. לגבי חבר בני אדם המוחזק בעקיפין -
ידווח בטופס תושב ישראל המחזיק באחד או ביותר מאמצעי השליטה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה בשיעור של %10 לפחות.
v לעניין בעל זכויות שהוא יחיד:
- יש למלא טופס זה לגבי זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזקות על ידי בן הזוג הרשום, בן/בת הזוג והילדים עד גיל 18 .
- יש למלא טופס זה גם אם אין לבן הזוג הרשום ו/או לבן/בת הזוג הכנסות בשנת המס.
v לעניין חבר בני האדם המוחזק, תושבותו תיחשב כזרה אם מדובר בחבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל והשליטה והניהול על פעילותו אינם נמצאים בישראל.
v עבור כל חבר בני אדם תושב חוץ בין שהוא מוחזק במישרין ובין שהוא מוחזק בעקיפין - יש למלא באופן מלא וברור את כל הפרטים.
2 .שם חבר החוץ - יש למלא את שם חבר החוץ בשפה העברית.
3 .שם חבר החוץ בלועזית - יש למלא את שם חבר החוץ כפי שהוא מופיע במסמכי ההתאגדות שלו.
4 .מספר רישום בחו"ל - יש למלא נתון זה כפי שהוא מופיע על גבי מסמכי ההתאגדות של חבר החוץ.
בעלי שליטה בחבר חוץ שזו הפעם הראשונה בה דווחה ההחזקה בו - יש לצרף את מסמך ההתאגדות של חבר החוץ וכן מסמך המבטא את מטרת חבר החוץ.
5 .כתובת משרדי חבר החוץ וכתובת למישלוח דואר - יש למלא כתובת מלאה.
6 .מועד רכישת הזכויות - אם הזכויות נרכשו במועדים שונים, יש לציין את מועד הרכישה המוקדם ביותר. לעניין זה, רכישה - לרבות השקעה בזכויות של חבר
בני אדם בהקמה.
7 .סיווג לצורכי מס של חבר בני אדם במדינת התושבות - אם הכנסות חבר בני האדם מיוחסות לצורך מס לבעלי הזכויות בו, יש לסמן "כן שקוף".
אם התאגיד עצמו חייב במס על הכנסותיו יש לסמן "לא שקוף".
8 .כתובת דואר אלקטרוני - יש לציין כתובת דואר אלקטרוני, אם יש.
9 .מספר מזהה שניתן לחבר החוץ - לחבר בני אדם שנרשם ברשם החברות בישראל, מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל. לחבר בני אדם שלא נרשם
ברשם החברות בישראל, מספר ישות שנקבע במרשמי מס הכנסה, ואם לא נקבע מספר ישות כאמור, מספר הישות במדינת המושב של אותו חבר בני אדם.
10 .תחום עיסוק מרכזי - יש לציין מהו תחום הפעילות המרכזי של חבר החוץ וכן יש לציין במפורש האם מדובר בפעילות של עסק בחו"ל.
11 .הכנסה פסיבית, כהגדרתה בסעיף 75ב(א)(5.(
12 .חברה נשלטת זרה, כהגדרתה בסעיף 75ב לפקודת מס הכנסה - יש לסמן במשבצת המתאימה אם חבר החוץ עונה להגדרת "חברה נשלטת זרה".
13 .לעניין זה, הכנסות פסיביות - הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מתמלוגים, מדמי שכירות ומתמורה ממכירת נכס. לעניין טופס זה, יש להצהיר "כן"
גם אם קיימת הכנסה מהמקורות לעיל המגיעה לכדי עסק. במניין ההכנסות הפסיביות יש לכלול גם הכנסות פטורות ממס במדינת התושבות של חבר בני אדם
והכנסות שהן מחוץ לבסיס המס במדינת התושבות של חבר בני אדם.
14 .לעניין זה, רווחים פסיביים - רווח מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מתמלוגים, מדמי שכירות ומתמורה ממכירת נכס. לעניין טופס זה, יש להצהיר ״כן״ גם
אם קיימים רווחים מהמקורות לעיל המגיעים לכדי עסק. במניין רווחים פסיביים יש לכלול גם רווחים פטורים ממס במדינת התושבות של חבר בן-אדם ורווחים
שהם מחוץ ובסיס המס במדינת התושבות של חבר בני האדם.
15 .סכום המס בפועל בשנת המס שחבר החוץ התחייב בו מסך רווחיו הפסיביים לא עולה על %15.
16 .למעלה מ-%50 באחד או יותר מאמצעי השליטה מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל. או שלמעלה מ-%40 מאמצעי השליטה מוחזקים בידי
תושבי ישראל ויחד עם קרוב תושב חוץ מחזקים למעלה מ-%50 מאמצעי השליטה.
17 .חברת משלח יד זרה - יש לסמן במשבצת המתאימה אם חבר החוץ עונה להגדרת "חברת משלח יד זרה", כהגדרתו בסעיף 75ב1)א) לפקודת מס הכנסה.
18 .לעניין זה, "עיסוק במשלח יד מיוחד" - יש לציין אם מרבית ההכנסות או מרבית הרווחים של חבר בני אדם נובע מ"משלח יד מיוחד". לעניין זה, "משלח יד
מיוחד" - משלח יד מיוחד כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד) התשס"ג - 2003.
19 .יש לסמן במשבצת המתאימה אם זכויות/מניות חבר החוץ רשומות למסחר בבורסה.
20 .נושאי משרה/חברי הנהלה/דירקטוריון כוללים תושב ישראל - לעניין זה יש לציין אם בין נושאי משרה/חברי הנהלה/חברי דירקטוריון בחבר בני האדם הזר,
נמנים תושבי ישראל. יש למלא כאשר שיעור ההחזקה הוא %5 ומעלה.
הדברים המובאים לעיל הנם דברי הסבר בלבד ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שנקבע.
לשימוש המשרד
כתובת
מספר טלפון
פקיד השומה
שם הפקיד
המספר המזהה המנוהל בשע"מ לחבר החוץ הוא
פרטי החזקה
21 .לעניין בעל זכויות שהוא חבר בני אדם - יש למלא את פרטי ההחזקה של ממלא ההצהרה בחבר החוץ.
לעניין בעל זכויות שהוא יחיד - יש למלא את פרטי ההחזקה בחבר החוץ לרבות אחזקה של בן הזוג הרשום, בן/בת הזוג ו/או מהילדים.
22 .יש למלא לגבי זכויות מוחזקות שאינן מניות רגילות.
23 .בעמודה זו יש למלא את השיעור או הכמות בסוף שנת המס.
24 .בעמודה זו יש למלא את השיעור או הכמות הגבוהים ביותר שהיו ביום כלשהוא במהלך שנת המס.
25 .יש למלא אם המניות הרגילות ו/או הזכויות האחרות מקנות זכויות נוספות בחבר החוץ (לדוגמא זכות למנות דירקטור), או זכות באחד מאמצעי השליטה
כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה.
פרטי חבר החוץ המוחזק

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ להורדה

דילוג לתוכן