טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות להדפסה

מה זה טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות?

שם הטופס: טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות.

מטרת הטופס:
הטופס 151 הוא נספח לדוח השנתי לשנת המס, ומשמש להודעה על פרטי נאמנות לרשות המיסים. הטופס משמש לדיווח על מגוון פרטים כגון פרטי הנאמנים, מספרי תעודת זהות או מספרי רישום, סוגי הנאמנות, שינויים בנאמנות, פרטי מגן הנאמנות, ועוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנאמנות (שם, מספר תעודת זהות או מספר רישום, כתובת למשלוח דואר בישראל).
2. סוג הנאמנות (האם הנאמנות היא הדירה או בלתי הדירה).
3. תאריך יצירת הנאמנות ושני סוגי נאמנות נוספים (אם יש).
4. פרטי מגן הנאמנות (שם, מספר מזהה, סוג מספר מזהה, וכתובת למשלוח דואר).
5. פרטי הנהנים בנאמנות (שם, מספר מזהה, תושבות, וסוג מספר מזהה, ופרטים נוספים לפי המקרה).
6. פרטי המייצג במקרה של יוצר או נהנה בר שומה ובר חיוב (שם, מספר מזהה, תושבות, וסוג מספר מזהה).
7. פרטי המייצג במקרה של חבר בני אדם (שם, מספר מזהה, תושבות, וסוג מספר מזהה).
8. פרטים נוספים לפי המקרה, כגון פרטי רכישת נכסים או הקניית מזומן לנאמנות.

 

טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

(1)
נספח לדוח השנתי לשנת המס מספר תיק נאמנות
דף 1 מתוך 2 151 ח
❏ הורה/הורה הורה/בן זוג/ילד/נכד ❏ אח/אחות/צאצא וצאצא של בן הזוג/בן זוגו של כל אחד מאלה
❏ צאצא של אח או אחות/אח או אחות של הורה ❏ אחר , פרט/י
סוג קרבה ליוצר - יש למלא רק בעת נאמנות קרובים (כאמור בסעיף 75ח1 לפקודה)
(3)
❏ תושבי ישראל ❏ נהנה תושב ישראל ❏ נאמנות קרובים ❏ תושבי חוץ ❏ נהנה תושב חוץ
❏ לפי צוואה: ❏ שבה נהנה תושב ישראל אחד לפחות ❏ שבה אין נהנים תושבי ישראל תאריך פטירת היוצר
פרטי הנאמנות
(2)
❏ הדירה ❏ בלתי הדירה
שם הנאמנות (להלן: הנאמנות) תאריך יצירת הנאמנות מספר עוסק מורשה במע"מ
/ /
סוג הנאמנות (נכון לתום שנת המס)
נאמנות
שינוי סוג נאמנות/סיום נאמנות
❏ לא שונה סוג הנאמנות בשנת המס
❏ הנאמנות הסתיימה בתאריך:
❏ סוג הנאמנות שונה בשנת המס מנאמנות לנאמנות
סיבת השינוי:
מספר מזהה מדינת תושבות (5(
פרטי כל הנאמנים
(5)
שם סוג מספר מזהה
מדינת תושבות
פרטי מגן הנאמנות
(5 (שם
(5 (מספר מזהה
סוג מספר מזהה
(6)
כתובת למשלוח דואר בישראל
כתובת למשלוח דואר
(5 (שם
(5 (מספר מזהה
סוג מספר מזהה
(4 ❏ :(הנאמן המדווח ❏ היוצר המייצג ❏ הנהנה המייצג ❏ יוצר בר-שומה ובר-חיוב ❏ נהנה בר-שומה ובר-חיוב
פרטים של
(5 (מדינת תושבות
(5 (מספר מזהה
סוג מספר מזהה
כתובת למשלוח דואר
שם
הודעה על פרטי נאמנות
לפי סעיף 131)ג1 (לפקודת מס הכנסה
סמן/י √ במשבצת המתאימה
ר״י, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 2019.1(
(7)
פרטי כל הנהנים
מדינת קרבה ליוצר (בנאמנות קרובים) שם
תושבות
(5)
סוג מספר מספר מזהה
מזהה שם היוצר סוג הקרבה (5(
פרטי כל היוצרים/פרטי כל המצווים (בנאמנות לפי צוואה)
מדינת קרבה לנהנה (בנאמנות קרובים) שם
תושבות
(5)
סוג מספר מספר מזהה
מזהה שם הנהנה סוג הקרבה (5((1 (מספר רישום הנאמנות בפקיד שומה, אם קיים.
(2 (יש לצרף טופס 141) הצהרה על נאמנות בלתי הדירה).
(3 (יש לצרף טופס 143) הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ).
(4 - (אם נבחר יוצר או נהנה שהנו בר שומה ובר חיוב במס בשל הכנסת הנאמן לפי סעיף 75ז(ח) או 75יב(ה), יש למלא בשדה זה את פרטיו של היוצר או הנהנה לפי
העניין, בשנת המס הראשונה שלגביה מוגש דו"ח הנאמנות ובה נבחרה חלופה זו, יש לצרף טופס 148) הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או
על ייחוס לנהנה בנאמנות לפי צוואה), אלא אם צורף קודם לכן לטופס 147 שהוגש על-ידי היוצר או על-ידי הנאמן, לפי העניין.
- אם נבחר "יוצר מייצג" או "נהנה מייצג" לפי סעיף 75ו1 לפקודה, יש למלא בשדה זה את פרטיו של היוצר המייצג או הנהנה המייצג, לפי העניין, בשנת המס
הראשונה שלגביה נבחרה חלופה זו, יש לצרף טופס 144) הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג או נהנה מייצג), אלא אם צורף קודם לכן טופס 147
שהוגש על-ידי היוצר או על-ידי הנאמן, לפי העניין.
- אם בנאמנות קיים יותר מנאמן אחד ולא נבחר "יוצר מייצג" או "נהנה מייצג" או יוצר בר שומה ובר חיוב או נהנה בר שומה ובר חיוב, לפי העניין, יחול האמור להלן:
- הנאמן המדווח יהיה אחד מהנאמנים בנאמנות שמולו יתנהל פקיד השומה בכל הנוגע למשלוח הודעות, דרישות וכיו"ב.
- אם קיים בנאמנות נאמן אחד לפחות שהוא תושב ישראל, הנאמן המדווח יהיה תושב ישראל.
כל אחד מהיוצרים החייבים במתן הודעה זו, יציין את אותו נאמן מדווח.
(5 (המספר המזהה:
לאזרח ישראלי - מספר זהות.
לחבר בני אדם שהתאגד בישראל או שנרשם ברשם החברות בישראל - מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל.
ליחיד שאינו אזרח ישראלי - מספר יישות, כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה. אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה, יש לרשום מספר דרכון ולצרף
צילום דרכון.
לחבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל ולא נרשם ברשם החברות בישראל - מספר יישות, כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה.
אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה, יש לרשום את מספר היישות במדינת המושב של אותו חבר בני אדם ולצרף תעודת התאגדות שניתנה באותה מדינה.
(6 (יש למלא שדה זה רק במקרה שהנאמן המדווח הוא תושב חוץ ושלא נבחר "יוצר מייצג" או "נהנה מייצג". או יוצר בר שומה ובר חיוב או נהנה בר שומה ובר חיוב,
לפי העניין.
(7 (במקרה של נהנה שהוא חבר בני אדם (למעט מוסד ציבורי) יש לכלול את כל מי שמחזיק באחד או יותר, מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין,
באותו חבר בני אדם.
(8 (בחלוקת מזומן לנהנים, יפורטו שדות אלו בלבד: מספר מזהה של הנהנה, תאריך החלוקה, סכום החלוקה בש"ח, תיאור הנכס/ההכנסה.
(9 (בנאמנות תושבי חוץ לפי סעיף 75ט, בנאמנות נהנה תושב חוץ לפי סעיף 75 י(א) ובנאמנות לפי צוואה שאין בה נהנה ישראלי לפי75יב(ג)(2 - (יינתן פירוט
רק לגבי נכסים בישראל או הכנסה מנכסים בישראל.
(10 (בחלוקת נכס שאינו כסף או בהקניית נכס שאינו כסף - יצויין שווי השוק של הנכס שחולק או שהוקנה, לפי העניין.
(11 (במקרקעין בארץ - יש לציין גוש וחלקה בתיאור הנכס.
(12" (מחיר מקורי" ו"יתרת מחיר מקורי" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה. "שווי רכישה" ו"יתרת שווי רכישה" - כהגדרתם בסעיף 5)ב)(3 (לחוק מיסוי מקרקעין.
(13 (בהקניית מזומן לנאמנות, יפורטו שדות אלו בלבד: תאריך ההקנייה, תיאור הנכס/ההכנסה, סכום ההקנייה בש"ח.
(14 (יש למלא שדה זה רק אם התקבלה תמורה בגין העברת הנכסים לנאמן.
בשנת המס חולקו ו/או הועברו לנהנים בנאמנות שפרטיה מפורטים לעיל, נכסים ו/או הכנסות מנכסים(8)(9 (כמפורט להלן:
מספר מזהה
של הנהנה
מחיר מקורי/
שווי רכישה
(12)
בש"ח
(10 (סכום החלוקה תאריך החלוקה
בש"ח
יתרת מחיר מקורי/
יתרת שווי רכישה
(12)
בש"ח
תיאור תאריך הרכישה
(11)
הנכס/ההכנסה
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
הקניות לנאמנות החל ממועד הקמת הנאמנות הוקנו לנאמנות, שפרטיה מפורטים לעיל, נכסים ו/או הכנסות מנכסים(9)(13 (כמפורט להלן:
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
תיאור
(11)
הנכס/ההכנסה
תמורה
(14)
שהתקבלה
/(12)
מחיר מקורי
שווי רכישה בש"ח
בידי היוצר
יתרת מחיר מקורי/
(12)
יתרת שווי רכישה
בש"ח ביום הקנייה
(10 (סכום ההקנייה
תאריך רכישת תאריך ההקניה בש"ח
הנכס בידי היוצר
/ / / /
/ / / /
מספר מזהה חתימה (5(
פרטי המדווח וחתימתו
(5 (שם תאריך
סוג מספר מזהה
מספר תיק נאמנות דף 2 מתוך 2 151ח
שם המייצג מספר מייצג כתובת מייצג
/
מספר טלפון המייצג
פרטי המייצג: ❏ רו"ח ❏ עו"ד ❏ יועץ מס ❏ אחר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס 151 – הודעה על פרטי נאמנות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 151 - הודעה על פרטי נאמנות להורדה

דילוג לתוכן