טופס 16 א' למתנדבת להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 16 א' למתנדבת. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 16 א' למתנדבת להדפסה

מה זה טופס 16 א' למתנדבת?

טופס: טופס 16 א' למתנדבת - חוזה התנדבות לשירות בתפקיד "דין אישה כדין גבר" לצה"ל

מטרת הטופס:
הטופס מתייעד למתנדבות המתנדבת לשרת בצה"ל בתפקיד "דין אישה כדין גבר" ומתחייבת לסמוך על החוק המתייחס לשירות ביטחון ולתפקיד זה על פי החוק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אישי כולל שם, מספר זהות, ופרטים אחרים.
2. הצהרת התנדבות לשירות בתפקיד "דין אישה כדין גבר" והסכמתה להיכנס תחת החוק המתייחס לשירות ביטחון כגבר.
3. תיאור תנאי השירות, כולל משך השירות, שירות מילואים והזכויות הקשורות לשירות ביטחון.
4. פרטים אופציונליים להתנדבות תוך התייחסות להשפעות עתידיות על זכויות ואזרחות זרה.
5. הסכמה לשרת בכל מקום ובכל תפקיד שיוטל על המתנדבת.

שם הטופס: טופס 16 א' למתנדבת - חוזה התנדבות לשירות בתפקיד "דין אישה כדין גבר" לצה"ל.

טופס 16 א' למתנדבת חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 16 א' למתנדבת מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 16 א' למתנדבת הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 16 א' למתנדבת להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח א' – חוזה התנדבות לשירות בתפקיד "דין אישה כדין גבר" למתנדבות
הצהרת התנדבות לשירות בתפקיד "דין אישה כדין גבר"
לפי סעיף 61א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו – 6891
אני הח"מ :

מס' זהות / מספר אישי שם משפחה שם פרטי
מצהירה בזה כדלקמן :
הנני מתנדבת בזה לשרת בתפקיד .
6 .ידוע לי כי לפי סעיף 61א)ג( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו – 6891 ,דין יוצא צבא אישה, המשרתת על פי
התנדבותה, באחד התפקידים שקבע שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יהא כדין יוצא צבא גבר.
2 .כמו כן, ידוע לי כי שר הביטחון קבע בתקנות כי אישה אשר תתנדב לשרת בתפקיד המצוין לעיל, דינה לעניין חוק שירות
ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו – 6891 ,יהא כדין יוצא צבא גבר. על כן, ידוע לי כי הוראת סעיף 61א)ג( לחוק האמור
חלה עליי, ובשל כך אני מסכימה כי במשך הכשרתי, ובעת שירותי דיני, לעניין החוק האמור, יהא כדין יוצא צבא גבר,
לרבות לעניין משך שירותי הצבאי.
3 .מאחר שהדין החל עליי הוא הדין החל על יוצא צבא גבר המחויב בשירות, אני יודעת ומסכימה כי אהיה חייבת בשירות
כמפורט להלן:
א. שירות חובה בהתאם לקבוע בחוק, ביחס לגברים חייבי שירות בתפקידי ובמעמדי. ידוע לי כי משך השירות
יקוצר מיום 6 ביולי 2222 מ-32 חודשים ל-32 חודשים. כן ידוע לי, כי קיימת אפשרות שלאחר גיוסי החוק
יתוקן, ובמקרה כזה ייתכן ותיקון החקיקה יחול גם עלי.
ב. שירות מילואים עד גיל הפטור משירות מילואים הקבוע ליוצא צבא, לפי הוראות חוק שירות ביטחון ]נוסח
משולב[ התשמ"ו -6891 .
ג. כמו כן ידוע לי כי אם אנשא, אהרה או אלד – לא אהיה זכאית, כתוצאה מכך, לפטור משירות בטחון על פי
דין. עם זאת, אין באמור בהתחייבותי זו כדי למנוע ממני את הזכויות המוקנות לי לפי החוק ולפי פקודות
הצבא, להגיש בקשות הקשורות לתנאי שירותי מטעמי פרט )ובין היתר בקשה לשינוי שיבוץ, בקשה לקיצור
שירות, בקשה לפטור משירות מילואים וכיו"ב(.
4 .ידוע לי ואני מסכימה שככלל אין באפשרותי להתיר את ההתנדבות. יחד עם זאת, ידוע לי כי באפשרותי להתיר את
ההתנדבות, אך ורק במהלך השבועיים הראשונים ממועד פתיחת ההכשרה המקצועית או המכינה - במועד המוקדם מבין
השניים. עם זאת, אם לא אשהה סוף שבוע בביתי במהלך השבועיים הראשונים להכשרה, יידחה המועד בו אהיה רשאית
להתיר את התנדבותי זו , עד לאחר יום חזרתי מסוף השבוע הראשון בו שהיתי בביתי.
התרת ההתנדבות תעשה באמצעות הודעה על כך לגורמים המוסמכים או הפיקודיים בהכשרה.
5 .ידוע לי כי אם תופסק הכשרתי, או אם ישונה תפקידי לאחר סיום הכשרתי או הסמכתי לתפקיד לו התנדבתי, והכול בין
אם לבקשתי ובין אם לאו, אהיה חייבת במשך שירות כולל כפי שנקבע במדיניות הצבא לעניין דין יוצא צבא אישה כדין
יוצא צבא גבר; ידוע לי כי לעניין מדיניות זו, אין הבדל ביני, כמתנדבת לשירות ביטחון, ובין חיילת המתגייסת מתוקף
חוק שירות חובה.
מדיניות זו הובאה לידיעתי, והיא ברורה לי.
1 .ידוע לי, כי בהצבה לשירות בכלל התפקידים והמערכים, לרבות בתפקידי לחימה, הקבועים בתקנות לפי סעיף 61א יינתנו
לי תנאי השירות אשר זהים לאלו הניתנים לחיילים בתפקידים שאליהם אשובץ.
מדיניות זו הובאה לידיעתי, והיא ברורה לי.
7 .ידוע לי, כי להתנדבותי לשירות חובה נוסף עלולה להיות השפעה על זכויות שונות אליהן אהיה זכאית אלמלא אחתום על
התנדבות זו, לרבות קבלה או החזקה של אזרחות זרה. בתוך כך, ידוע לי, כי בכל מקרה הדבר לא יהווה עילה להתרת
התחייבותי זו.
9 .הנני מסכימה לשרת בכל מקום שאשלח אליו ובכל תפקיד שיוטל עלי. הנני מקבלת עלי את מרותו של צבא-הגנה לישראל,
משטרו והוראותיו והישמעות למוסדותיו המוסמכים, והנני מצהירה כי ידוע לי שמתחילת שירותי אהיה כפופה להוראות
חוק השיפוט הצבאי ופקודות הצבא. תאריך חתימה
ההתחייבות נחתמה ביום
בפני :

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 16 א' למתנדבת?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 16 א' למתנדבת, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 16 א' למתנדבת. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 16 א' למתנדבת.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 16 א' למתנדבת

פקס: 03-5699400
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 16 א' למתנדבת להורדה

דילוג לתוכן