טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי להדפסה

מה זה טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי?

שם הטופס: בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי - טופס 311-17

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי בבנק לאומי ללקוחות עסקיים. אשראי דוקמנ

טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי
1.18 אוגדן _________ ___________ ת"ר 3 מתוך 1 עמוד 311-17
1+2 ישלח לסניף המבצע. 3 לגניזה בסניף היוזם 4 .העתק ללקוח
למילוי ע"י הבנק תאריך
א"ד מס' _______________________
שם הלקוח: _______________________________________________________________________________________ Applicant 50
Addresses ___________________________________________________________________________ Tel _________________
Fax _________________
Branch No. Account No.
Ref. no. __________________________
  לכבוד 40A Form of documentary Credit Transferable Stand by מ"בע לישראל לאומי בנק
סניף __________
בהתאם לתנאים הכלליים שחתמנו לטובתכם בקשר עם אשראים דוקומנטריים, נבקשכם לפתוח על חשבוננו בסוויפט או טלקס אשראי דוקומנטרי
בתנאים המפורטים להלן:
Curr Amount 31D D M Y Place of Expiry in 32B Credit Amount Expiry date ___________________
39B Amount Terms:  Fixed (without amount terms)  Amount (+_______/-_______%)  Up to
41A Available  Advising (Nominated) Bank  Issuing Bank (BLL)  Any Bank in ________(country)
with:
By :  Payment at sight /  Negotiation,_____________ Business days from date of adv. Bank swift. Advice
42P  Deferred Payment /  Negotiation /  Acceptance. Draft Drawn on _________
 at ______ days after date of _____/  On ______
 Mixed payment _________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Without interest  With interest, at the rate of __________% per annum/flat for above period Which is  included
 Not included in Credit amount. Income tax in Israel on  Applicant's  Beneficiary's account
44 Latest ___________
44E Port of Loading ________________________ 44F Port of discharge _________________
44A (optional) Place of taking in charge ______________________ 44B (optional) Place of final destination _____________
48 Period for presentation: within _______________________ days from date of _________________________
59 Beneficiary ____________________________________ Advising Bank
_________________________________________ _________________________________________
Address ____________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ ___________________________________________________
______________________________ 72 Phone No. _______________ Fax No. _________________
49 Confirmation Instruction:  Without  Confirm  May add
43P Partial Shipments:  Prohibited  Allowed  Required _________________
43T Transhipment:  Prohibited  Allowed (at_______________)
71B Bank Charges:  All Bank Charges outside Israel on benefs Acc.  All Bank charges on applicants Acc.
 All Bank Charges, including those in Israel on Benefs Acc  ______________________________
45A Description of goods _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Incoterms:  EX WORKS  FAS  FOB  FCA  CFR  CIF  CIP  DDU  DDP
Goods of ________________________ origin מסמכים DOCUMENTS
1.18 אוגדן _________ ___________ ת"ר 3 מתוך 2 עמוד 311-17
1+2 ישלח לסניף המבצע. 3 לגניזה בסניף היוזם 4 .העתק ללקוח
מסמך הובלה אווירית
 Air Transport Document showing  Bank Leumi Le-Israel B.M /  _____________ as consignee, marked airfreight
 Prepaid /  Payable at destination. Notify applicant. Bearing Arab unloading prohibition clause .
Issued by______________
שטר מטען ימי
 Bill of Lading  Full set /  2/3 originals plus 3 non-negotiable copies . On board. Marked freight  Prepaid /
Payable at destination. Made out to the order of  Bank Leumi le Israel B.M / _____________________________
Notify applicant. Bearing Arab unloading prohibition clause.
Issued by ______________
שטר מטען של צד חוכר
 Charter Party Bill of Lading  Full set /  2/3 Originals plus 3 non-negotiable copies. Marked freight
payable as per charter party , made out to the order of  Bank Leumi Le Israel B.M/ ______________________________
Notify applicant. Bearing Arab unloading prohibition clause.
Issued by ______________
מסמך הובלה משולבת
 Multimodal or Combined Transport Document  Full set  2/3 Originals plus 3 non-negotiable copies.
On board, marked freight  Prepaid  Payable at destination,. Made out to the order of  Bank Leumi Le Israel B.M/
 _____________________________Notify applicant. Bearing Arab unloading prohibition clause .
Issued by _____________
(FCR (מסמך קבלה של משלח
 Forwarder's certificate of receipt consigned to  Bank Leumi Le Israel B.M  ______________ and evidencing receipt
of goods for despatch to Israel
חשבון מסחרי
 Signed original invoice(s) in ____ copies mentioning as per proforma invoice/contract/fax/order no _______ dated ___________
מסמך ביטוח
 Insurance policy or certificate endorsed in Blank. As per institute cargo clauses "A".
מפרט תעודת אריזה
 Packing list in _________ copies  Specification(s) in _____________ copies
 מקור תעודת) Certificate of Origin) /  Eur 1 Certificate /  U.S Certificate of Origin
 Original  Photocopy
הצהרת מוטב
 Beneficiary's signed declaration stating that  Original  Photocopy of  Eur 1 Certificate  U.S Certificate of Origin
and one signed  Original  Copy of each other document presented at the bank were sent directly to applicant by
 Captain's mail  Reg. airmail  Courier  Were attached to air transport document accompanying the goods
Additional documents
  _________________________________________________ _________________________________________
 
_________________________________________ _________________________________________
Additional Conditions _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
78 Documents to be forwarded to Bank Leumi Le Israel B.M. By  Courier  Registered airmail. בטוח ימי/אוירי
1.18 אוגדן _________ ___________ ת"ר 3 מתוך 3 עמוד 311-17
1+2 ישלח לסניף המבצע. 3 לגניזה בסניף היוזם 4 .העתק ללקוח
 א. נמציא לכם פוליסה  ב. המצאנו לכם פוליסה
 א. אנו נמציא לכם, תוך 14 יום מתאריך חתימת כתב זה, פוליסת בטוח ימי/אוירי בגין הטובין, אשר החברה המוציאה אותה מורשית לפעול
בישראל ותנאיה הינם לשביעות רצונו המלאה של הבנק. במקרה שנמציא לכם פוליסה פתוחה, אנו נודיע למבטחים על כל משלוח שהאשראי
מתייחס אליו ונמציא לכם, תוך התקופה שתקבעו, את הפוליסה או תעודת הביטוח ביחד עם אישור המבטחים שהמשלוח מבוטח נגד כל
הסיכונים וכן הסבה לפקודתכם.
 הננו מאפשרים לנציגי סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ /__________ לקבל את פרטי הבקשה לפתיחת האשראי הדוקומנטרי.*
 ב. הומצאה לבנק על ידינו בתאריך _________ פוליסה פתוחה לביטוח ימי/אוירי של חברת ________________ לשביעות רצונו המלאה של
הבנק. אנו נודיע למבטחים על כל משלוח שהאשראי מתייחס אליו ונמציא לכם, תוך התקופה שתקבעו את הפוליסה או תעודת הביטוח ביחד
עם אישור המבטחים שהמשלוח מבוטח נגד כל הסיכונים וכן הסבה לפקודתכם.
ידוע לנו כי אם לא סומנה חלופה כלשהיא, או אם לא בוצע במועדו האמור בחלופה א' או ב' )במקרה שנבחרה אחת מחלופות אלו(, כי אז הבנק יהיה
רשאי, אך לא חייב, לבצע על חשבוננו את האמור בחלופה "א" ולמלא את הפרטים החסרים בחלופה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי, ואנו נהיה מחויבים
באמור בחלופה זו. ידוע לנו כי אין עליכם חובה לבצע את האמור לעיל וכי הבנק לא יהיה אחראי לכל פגם בקשר לביטוח הסחורה.
* אנו נותנים לכם הוראה והרשאה בלתי חוזרת בכל מקרה בו תבוטח הסחורה בפלתורס, לחייב כל חשבון מחשבונותינו בסכום הפרמיה ולשלמה לפלתורס.
ידוע לנו כי תעודת הביטוח הכוללת בין היתר פרוט תנאי הכיסוי הביטוחי תועבר אלינו ע"י פלתורס וכי הבנק לא יהיה אחראי לכל פגם בקשר לביטוח.
כמו כן ידוע לנו שאם יש לנו הערות או דרישות לשינויים בביטוח שיומצא לידינו, יהיה עלינו לדון על כך ישירות עם פלתורס, קודם ליציאת המטען.
הוראות מיוחדות
1 .רשמנו לפנינו שתחייבו אותנו בעמלה בשעור של % _______________________________.
2 .בעת התשלום נא לחייב את חשבוננו מס' ________________________________________ בש"ח/מט"ח _______________________
3 .מהות התשלום:  יבוא טובין מוחשיים  יבוא שירותים
4 .אשראי זה יהיה כפוף לכללים ולנהלים האחידים לאשראים דוקומנטריים של לשכת המסחר הבינלאומית )C.C.I )כפי שיהיו בתוקף בעת פתיחת
האשראי הדוקומנטרי על ידינו.
5 .ככל שהבקשה הינה של תאגיד - בהתאם להוראת בנק ישראל אנו מתחייבים למסור לכם את הדוח הכספי שלנו, במתכונת שנקבעה על פי דין או על
פי כללי חשבונאות מקובלים, וזאת מיד לאחר יום חתימתו.
ידוע לנו ואנו מסכימים כי כל העברת מט"ח לחו"ל כפופה לדיני מדינית היעד או המדינה המנפיקה את המט"ח ואשר באמצעותה מתבצעת ההעברה.
הצהרת היבואן לצורכי מס הכנסה
הריני מצהיר בזה כי:
 1 .הסכום ______________ המועבר לתושב חוץ מהווה  ריבית  שירותים.
יש לנכות מס הכנסה במקור בשעור % __________  מהתשלום המגיע למוטב או  באמצעות גילום לחובת חשבוני בש"ח/מט"ח
 מסכום ההעברה לחו"ל בעבור יבוא ספרים/כתבי עת נא לחייב חשבוני בש"ח/מט"ח בסכום המע"מ לפי השיעור התקף.
 מצ"ל פטור חלקי/מלא מתשלום המס.
 2 . אני הח"מ מבקש כי על התשלום הנ"ל לא יחול נכוי מס הכנסה במקור בהתאם לרשימת הפטורים המופיעים בהוראת ביצוע של נמ"ה
התקפה היום.
 3 .מקבל התשלום או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים הנ"ל וסך התשלומים שהעברנו בגין שרותים בשנת המס אינו עולה
על סך $000,250 לשנה למשלם.
 4 .קיימים יחסים מיוחדים בין המשלם למקבל:  כן, פרט ____________________________  לא ________
 5 .בוצע תשלום למקבל בשנת המס:  לא  כן, )פרט(: תאריך תשלום _________ סכום )ברוטו לפני מס( _____________________
מהות _______________________________________________________ סוג מטבע _________ מס ששולם _____________
משרד השומה )בו מתנהל התיק( _____________________ מס תיק ניכויים ________________________
סמן X במשבצת המתאימה
תאריך ___________________________ חתימה וחותמת הלקוח X_________________
אישור הסניף לפתיחת האשראי הדוקומנטרי
1 .אם מבקש הלקוח לקבל לידיו נוסח של א"ד לפני שידורו למוטב בחו"ל, תירשם התחייבות ממוריאלית שתוקפה יהיה זהה לתוקף הא"ד שאושר.
2 .הסחורה מהווה/אינה מהווה גיבוי לבטחונות. שעור הגיבוי לבטחון: % ________
במקרה והסחורה מהווה גיבוי לבטחונות, נא למלא את הפרטים המפורטים מטה:
א. סוג הסחורה ___________________________
ב. האם הסחורה ברת מימוש _________________
ג. עונתיות _____________________________
ד. האם הסחורה המיובאת הינה ליבת העסק/קשורה למהלך עסקים שוטף של הלקוח ________________________________________
ה. יעד הסחורה לישראל ____________________
ו. נרכש ביטוח ימי ________________________
3 .עמלות והטבות מיוחדות שאושרו ללקוחותינו לאשראי זה בלבד: ______________________________________
4 .חתימה/ות הלקוח/ות על גבי טופס זה היא/הן חתימה/חתימות המורשים לחתום בחשבון.
5 .הוראות/הערות מיוחדות: _____________________________________________________________________
ערך ____________________________ סניף ___________________________ )חתימה+חותמת אישית(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי

פקס: 077-8084542
כתובת לשליחת מכתבים: הלשכה לפניות הציבור של לאומי ת.ד 88 לוד
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק לאומי, לקוחות עסקיים
טופס קל » בנקים » בנק לאומי » לקוחות עסקיים » טופס 311 – 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 311 - 17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי להורדה

דילוג לתוכן