טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר להדפסה

מה זה טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית קדימה צורן - רישוי עסקים - טופס 4

מטרת הטופס: הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר, הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים לרישיון עסק, והודעה על מסמכים שיש להגיש לצורך בחינת הבקשה לרישיון עסק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העסק: כתובת, מספר בית, קומה, מרכז מסחרי, מספר חנות, שם העסק/תאגיד, פרטי הבעלים והמנהלים, כתובת פרטית, טלפון, תיאור העסק המבוקש.
2. סיבת הבקשה: מספר תיק, רישוי/בקשה, מספר חשבון, הודעה על סירוב, נדרשים תנאים או מסמכים.
3. החלטה על סירוב לתת רישיון: פרטי הסירוב והנימוקים.
4. הודעה על תנאים הנדרשים לרישיון: פרטי התנאים והמקור.
5. הודעה על מסמכים שיש להגיש לצורך בחינת הבקשה: מקור הדרישה והמסמכים הנדרשים.

שימו לב: הטופס אינו מהווה רישיון ולמנהל עסק ללא רישיון יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 4( תקנות 3ב)ג(, 3ח)ג(, 3י2(א(, 8(א( ו-)ב(, 24(ה(, 28(א( ו -28א)א()4 ))
לכבוד שם הרשות:
____________
________________ תאריך: ______________
מס' רישום: ___________
_________________
מספר תיק

רישוי/בקשה

סיבת הבקשה

מספר חשבון
הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק / היתר זמני / היתר ארנונה
מזורז / רישיון על יסוד תצהיר/ חידוש רישיון/
הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
כתובת העסק
רחוב מספר בית כניסה קומה מרכז מסחרי מספר חנות שם העסק
פרטי הבעלים והמנהלים של העסק )כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם
החברה(
שם בעל העסק/תאגיד מספר
שם משפחה שם פרטי זהות/תאגיד כתובת פרטית טלפון הערות
תאור העסק המבוקש שניתן לגביו הסירוב / נדרשים תנאים או מסמכים
מספר סידורי לפי מספר סידורי בצו תיאור העיסוק
צו רישוי עסקים
)עסקים טעוני רישוי(,
התשע"ג-2013
❑ החלטה על סירוב לתת רישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז / חידוש רישיון
זאת להודיעך כי רשות הרישוי / נותן האישור _____________ החליט/ה לסרב לבקשתך לרישיון עסק /
היתר זמני / היתר מזורז / חידוש רישיון המפורט לעיל, בשל נימוקים אלה / מצ"ב בנספח__:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
❑ הודעה על תנאים הנדרשים לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז/ חידוש רישיון
❑ זאת להודיעך על תנאים מוקדמים שהינך נדרש למלא לצורך קבלת רישיון עסק / היתר זמני /
היתר מזורז/ חידוש רישיון:
הגורם הדורש
)רשות הרישוי /
נותן אישור
מקור התנאי )המפרט
האחיד / הוראות לצד
המפרט האחיד / אתר
התנאי הנדרשרשות הרישוי / אחר(
❑ זאת להודיעך על תנאים שייקבעו ברישיון עסק / בהיתר זמני / בהיתר מזורז/ חידוש רישיון:
הגורם הדורש
)רשות הרישוי /
נותן אישור
מקור התנאי )המפרט
האחיד / הוראות לצד
המפרט האחיד / אתר
רשות הרישוי / אחר(
התנאי הנדרש
אין באמור בהודעה זו כדי למנוע קביעת תנאים נוספים ברישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז/ חידוש
רישיון או למנוע הוספת תנאים לאחר מתן הרישיון / ההיתר, לפי הדין.
❑ הודעה על מסמכים שיש להגיש לצורך בחינת הבקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז
זאת להודיעך על מסמכים שהינך נדרש להמציא לרשות הרישוי לצורך בחינת בקשתך:
הגורם הדורש
)רשות הרישוי /
נותן אישור(
מקור הדרישה )המפרט
האחיד / הוראות לצד
המפרט האחיד / אתר
רשות הרישוי / אחר(
המסמך הנדרש
מבקש היתר מזורז א' או רישיון על יסוד תצהיר שקיבל הודעה על מסמכים שעליו להגיש, נדרש להגיש
לרשות הרישוי תצהיר לפי טופס 5 שלושה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה
רשות הרישוי בהודעתה.
מבקש היתר מזורז ב' –
❑ אם לא הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה – נדרש להגיש תצהיר לפי טופס 5 בשלושה עותקים
ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.
❑ אם הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה – יגיש לרשות הרישוי את המסמכים שדרשה בהודעתה.
השגה על סירוב / דרישת תנאי או מסמך
באפשרותך להגיש השגה על סירוב למתן רישיון / היתר או על דרישה של תנאי או מסמך לפי סעיף 7ג5
לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 .את ההשגה יש להגיש לפי טופס 9 בתוך 30 ימים מהיום שנודע לך על
ההחלטה / הדרישה, לגורם המוסמך לדון בהשגות בגוף המצוין לעיל לצד ההחלטה / הדרישה )הגורמים
המוסמכים מטעם נותני האישור לדון בהשגות והנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטים באינטרנט,
בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין"(. עותק של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי.
בעד כל השגה יש לשלם אגרה בסך ____ ₪.
יודגש, כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו
ההשגה.
מסמך זה אינו מהווה רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לניהול העסק. המנהל עסק ללא רישיון, היתר
זמני או היתר מזורז עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
_______________ ____________________
חתימת הפקיד/ה המטפל שם הפקיד/ה המטפל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » מועצה מקומית קדימה צורן » רישוי עסקים » טופס 4 – הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 4 - הודעת סירוב לבקשה לרישיון או היתר להורדה

דילוג לתוכן