טופס 5 (תקנה 10) – בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה?

שם הטופס: טופס 5 תקנה 10 - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016.

מטרת הטופס:
הטופס משמש לשופטים ומשפטנים בערכאה השיפוטית לקבל בקשות לסעד זמני במסגרת סכסוכי משפחה. סעד זמני ניתן לקבוע לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הצדדים המעורבים בסכסוך, כולל מידע אישי, כתובת, טלפונים, פקסימיליה, ודואר אלקטרוני.
2. מידע על הסעד הזמני המבוקש, כולל אם זהו צו לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ.
3. נימוקים לבקשה - תיאור קצר ותמציתי של העובדות הנדרשות לצורך הדיון בבקשה.
4. הרצאת פרטים, כולל פרטים אישיים על המבקש ופרטי הבן/בת הזוג אם רלוונטי, ופרטים נוספים אם יש ילדים שהם חלק מהסעד הדחוף.
5. מידע על בקשה פתוחה ליישוב סכסוך, כולל מספר התיק והחלטות שניתנו בו, אם יש כזה.

 

טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 5( תקנה 10 )

בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות
להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016

בערכאה השיפוטית _______________ב____________

בעניין שבין המבקש:_____________
תעודת זהות: _________________
מרחוב: __________________________
טלפון: ________________
פקסימיליה: _________________
דואר אלקטרוני: __________________________
אם המבקש מיוצג על ידי בא כוח:___________
מרחוב: _______ בעיר____________
טלפון: _________________ פקסימיליה: _________________
מספר רישיון: _________________
לבין המשיב: _________________
תעודת זהות: _________________
מרחוב: _________________
טלפון: _________________
פקסימיליה: ________________
דואר אלקטרוני: ________________
ואם המשיב מיוצג על ידי בא כוח: _________________
מרחוב _________________ בעיר____________
טלפון: ______________ פקסימיליה: _______________
מספר רישיון: _________________

סוגי הסעדים הזמניים המבוקשים )יש לסמן(:

 צו לשמירת המצב הקיים כדלקמן:_____________________________________)ציין את תוכן הצו
המבוקש(
 צו לעיכוב יציאה מן הארץ.
 צו עיקול
להלן הנימוקים לבקשה:
)לתשומת לבך, יש לנמק את הבקשה באופן קצר ותמציתי, ולכלול רק את עיקרי העובדות הנדרשות לצורך
הדיון בה; הערכאה השיפוטית רשאית למחוק או להורות על תיקון בקשה לסעד זמני שתוגש לה שלא נערכה
בצורה קצרה ותמציתית או שכללה עובדות שאינן דרושות לצורך הדיון בה ולחייב את מגישה בהוצאות
משפט(.
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
.__________________________
נא לצרף אסמכתאות לבקשה.
הרצאת פרטים:
1 .פרטים אישיים:
מספר זהות: _________________ תאריך לידה: _________ כתובת: _________________
טלפון בבית: ____________ נייד: _________________ טלפון בעבודה: ____________
מקום העבודה: ____________ כתובת העבודה: _________________ .
* פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג המשיב
*בתביעה בעניינו של קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של אותו הורה נוסף על פרטי הקטין
שהתביעה בעניינו.
*בתביעה עצמאית של קטין, באמצעות אפוטרופוס לדין או בא כוח, יש למלא את פרטי שני ההורים,
בנוסף לפרטי הקטין.בן/בת הזוג: ______________ מספר זהות: _____________
תאריך לידה: ________________ כתובת: _________________
טלפון בבית: ____________ נייד: ____________
טלפון בעבודה: ____________ מקום העבודה: ____________
כתובת העבודה: ____________

2 .ילדים אם הסעד הדחוף נוגע להם:
שם: ____________ תאריך לידה: ____________ מקום מגורי הילד: ____________
3 .מידע על בקשה פתוחה ליישוב סכסוך )אם הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בערכאה שיפוטית אחרת, יש
לציין אף זאת, ולשלוח עותק של טופס זה והחלטות שניתנו בו לערכאה האמורה(:
אין כרגע בקשה פתוחה ליישוב סכסוך בהסכמה.
בקשה ליישוב סכסוך בהסכמה פתוחה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה ב________
מספר התיק _________
הסעד מבוקש _______________
החלטות שניתנו בבקשה ____________
הצהרה:
אני החתום מטה _______________ מספר תעודת זהות _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה
לאמר:
אני המבקש__________
תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה לסעד ביניים בתיק ________
האמור ידוע לי בידיעה אישית/ לפי מיטב ידיעתי ואמונתי/ נסמך על אסמכתאות
אני מצהיר בזה כי תוכן תצהירי זה אמת,
חתימה____________
תאריך__________
אישור
אני החתום מטה _____________, מאשר בזה כי ביום ___________הופיע בפני _____________ המוכר לי
אישית/ שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר ___________________ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 5 (תקנה 10) – בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 5 (תקנה 10) – בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 5 (תקנה 10) – בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הרווחה והביטחון החברתי » משפחות בסכסוך משפטי (גירושין) » טופס 5 (תקנה 10) – בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 5 (תקנה 10) - בקשה לסעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב יציאה מן הארץ לפי תקנה 10 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה להורדה

דילוג לתוכן