טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל?

שם הטופס: טופס עיכוב הליכים חדלות פירעון 1

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון, על פי סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מילוי פרטי המבקש, כולל שם, מספר זהות, טלפון, כתובת, ודואר אלקטרוני.
2. בקשה לעיכוב הליכים: ציון תאריך תחילת העיכוב ותאריך פקיעת העיכוב (אם רלוונטי).
3. סמוכות: בחלק זה, יש לסמן את ההליכים הרלוונטיים לעיכוב מתוך האפשרויות המפורטות.
4. פרטי הבקשה: הסבר מפורט על מהות הבקשה ומילוי פרטי הליך החדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א.
5. צרופות: צריך לצרף תצהיר לאימות העובדות בבקשה וכל אסמכתה אחרת התומכת בבקשה.

מטרת הטופס היא לאפשר לחייב להגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון על פי החוק. הטופס דורש מילוי פרטים אישיים ומסייע לסדר הגבייה להבין את מהות הבקשה ולתת תשובה בהתאם לחוק.

טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3
טופס עיכוב הליכים חדלות פירעון
1הנחיות עדכון 03.2022 705
www.eca.gov.il :האינטרנט אתר 073-2055000 / *35592 טלפוני שירות מוקד
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים
א. הסבר מהות הבקשה
בטופס זה ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, בכלל תיקי החייב )למעט מזונות, משכון ופינוי(, בעקבות פניה
להליכי חדלות פירעון )דיון מאוחד בבקשת החייב(.
עיכוב הליכים – בקשה לעצירת הליכים כנגד החייב או בקשה שלא לנקוט בהליכים עתידיים כנגדו.
ב. כיצד יש להגיש את הבקשה
 לפני מילוי הטופס יש לשמור אותו על גבי המחשב.
 מלא את הפרטים במלואם, לרבות מס' טלפון של החייב ובעניין מי מוגשת הבקשה )סעיפים 2-1 בטופס(.
 בקשה לעיכוב הליכים- מלא סעיף 3 בטופס ופרט את תאריכי העיכוב המבוקשים אם רלוונטי.
 הליכים: יש לסמן את ההליכים לעיכוב מתוך האפשרויות המפורטות בסעיף 4 בטופס.
א. כל ההליכים וההגבלות בתיק - כנגד כל החייבים בתיק.
ב. כל ההליכים וההגבלות – כנגד חייב ספציפי בתיק.
ג. כל ההליכים מסוג מסוים - יש לסמן את סוג ההליך המבוקש לבטל.
ד. הליך מסוים בודד - יש לציין את מספר ההליך בטופס.
 פרט את הנימוקים לבקשתך )סעיף 6 בטופס(
 חתום בתחתית הטופס )סעיף 7 בטופס(
 אופן הגשה:
- אזור אישי: ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האזור האישי בקוד בקשה 61 ולסמן את תת הבקשה:
"דיון מאוחד בבקשה לעיכוב הליכים ע"פ סעיף 77א לאור פנייה להליך חדלות פירעון אצל הממונה".
אין חובה לצרף טופס זה, אך חובה להזין נימוקים לבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים כמפורט
בסעיף ג'.
- דואר אלקטרוני / פקס: חייב יכול לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה מתנהל התיק.
- שליחה בדואר: חייב יכול לשלוח את הבקשה ללשכה בה מתנהל התיק.
- הגשה בלשכה: ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכת הוצאה לפועל.
ג. צרופות )מסמכי חובה שעל החייב לצרף לבקשה(
 בבקשה לעיכוב הליכים: צרף תצהיר לאימות העובדות בבקשה בצירוף מסמכים רלבנטיים )תצהיר
שנחתם לפני עורך דין או בפני עובד לשכת הוצאה לפועל שהוסמך לכך(. טופס תצהיר מפורסם באתר
האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.
 כל אסמכתה אחרת התומכת בבקשתך.
ד. מה הלאה?
 בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל.
 ניתן להירשם לשירות קבלת החלטות רשם בדואר אלקטרוני או במסרון לנייד. רישום לשירות זה
באמצעות האזור האישי או באמצעות נציג שירות. אחרת, ההחלטה תשלח אליך בדואר תוך 45 ימים
ממועד הגשת הבקשה.
 באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"אזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות המענה
הממוחשב 35592 *או 2055000-073 ,יש להזין מספר תעודת זהות ומספר תיק.
דף הסבר:
בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון
בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל
עמוד 2 מתוך 3
טופס עיכוב הליכים חדלות פירעון
1הנחיות עדכון 03.2022 705
www.eca.gov.il :האינטרנט אתר 073-2055000 / *35592 טלפוני שירות מוקד
לשכת ההוצאה לפועל ב:
שם לשכה:
תאריך
בקשה:
מספר תיק: מספר תיק פרטני: )בקשה בתיק איחוד(
פרטי המבקש
חייב במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב אחר:
שם פרטי: שם משפחה: מספר זיהוי:

טלפון: כתובת: דואר אלקטרוני:
☐ מעוניין לקבל מסרונים לנייד ☐ מעוניין לקבל הודעות/החלטות במייל
פרטי עו"ד: כתובת: מ.ר.
הבקשה מוגשת בעניין
חייב במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב אחר:
שם פרטי: שם משפחה: מספר זיהוי:
טלפון:
פרטי הבקשה )ציין את מהות הבקשה ומלא את הפרטים בהתאם(
☐ )61 )עיכוב הליכים בכלל תיקי החייב )למעט תיקי מזונות, משכון ופינוי(
לידיעתך, הבקשה תוקלד גם בתיקים בהם אין מסירת אזהרה וכתוצאה מכך סטטוס האזהרה בתיק ישתנה ל"מסירה
מלאה".
תאריך תחילת עיכוב: תאריך פקיעת עיכוב:
* )יש לצרף תצהיר(
פירוט ההליכים לעיכוב )סמן את ההליכים שברצונך לעכב(
סמן ב -x את הרמה המבוקשת: ופרט/סמן במידת הצורך את הפרטים הרלבנטיים בסעיף
א. כל ההליכים וההגבלות בתיק
ב. כל ההליכים וההגבלות לחייב
ג. כל ההליכים מסוג, המסומנים להלן:
הוצאת מעוקלים צו הבאה עיקול מיטלטלין
הודעת פינוי צו מאסר עיקול מקרקעין
מימוש עיקול כספי זוכה צו פינוי עיקול צד ג'
מימוש עיקול צד ג' עיקול כספי זוכה עיקול רכב
עיכוב יציאה מן הארץ לשנה עיקול צד ג' מתחדש /עיקול משכורת תפיסת רכב
1
בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון
בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל
4
3
2
עמוד 3 מתוך 3
טופס עיכוב הליכים חדלות פירעון
1הנחיות עדכון 03.2022 705
www.eca.gov.il :האינטרנט אתר 073-2055000 / *35592 טלפוני שירות מוקד
ביטול רישום חייב ממאגר חייבים
משתמטים
ציין פרטי מעסיק:
ד. עיכוב הליך בודד
עיכוב הליך בודד
הליך מספר:
סוג הליך:
צרופות )מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה(
בבקשת עיכוב הליכים יש לצרף תצהיר לאימות העובדות שצוינו בבקשה.
נימוקים לבקשה בנימוקי הבקשה יש לציין כי הבקשה לעיכוב הליכים מתייחסת לכלל תיקי החייב עקב פניה
להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל.
חתימת המבקש
__________________
תאריך
__________________
שם מלא
__________________
חתימה
5
6
7

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

פקס: 02-5084105
כתובת לשליחת מכתבים: ירמיהו 37, תא דואר 34235, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » רשות האכיפה והגביה » הגשה בתיקי חדלות פירעון בהוצאה לפועל » טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל להורדה

דילוג לתוכן