טופס בקשה להנחה נזקק להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להנחה נזקק. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להנחה נזקק להדפסה

מה זה טופס בקשה להנחה נזקק?

טופס: טופס מועצה מקומית אליכין - בקשות הנחה - בקשה להנחה נזקקנים

מטרת הטופס: בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה (דמי רישום) לדירת מגורים לשנת הכספים הנתונה בטופס.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי המבקש (מחזיק הדירה):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- תאריך לידה
- מצב אישי (רווק/נשוי/גרוש/אלמן)
- מגדר
- כתובת מגורים
- טלפון
- פרטי יישוב בית
- פרטי הדירה (גוש, חלקה, מספר)
- מידע על בעלות דירות נוספות
- מידע על בעלות רכב
- מצב כלכלי (שכיר/עצמאי) ופרטי הכנסה

2. הצהרה על המחזיק והמתגוררים בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר _____.

3. מקורות הכנסה נוספים של המבקש ופרטי ההכנסה של בני הבית (מעל גיל 18).

4. הנחיות ואישורים דרושים לקבלת הנחה:
- תיאור מה נחשב כהכנסה
- תמצות של ההנחה
- רשימת אישורים ומסמכים הדרושים, כולל תלושי שכר/פנסיה, אישורים רפואיים (במקרה של אירוע רפואי), ותעודות מסמך נוסף לכל פרט כגון תדפיסי כרטיסי אשראי וכו'.

מטרה נוספת:
הטופס מבקש גם מחזיקי הדירות לספק אישורים ומסמכים שמאשרים את המידע הנמסר על ידי מבקשי ההנחה ומשתמשים לעניין זה.

הערות:
- ההנחה מוגבלת לדירות בשטח עד 100 מ"ר.
- ההנחה תינתן רק לתושבים רשומים באליכין.
- בקשה להנחה נדרשת להגשה בלבד על טופס מלא.
- הבקשה נדרשת לציון מקורות ההכנסה של כל בני הבית מעל גיל 18 ולצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים.
- במקרה של אירוע רפואי המהווה סיבה לבקשת ההנחה, יש לציין את נסיבות האירוע ולספק אישורים רפואיים ואסמכתות.
- נדרשים אישורים מתאימים גם במקרה של בעלות דירות נוספות, בעלות רכב, חובות, ובמקרים נוספים.

מועצה מקומית אליכין שומרת על הזכות לבדוק את המידע הנמסר ולוודא את תקינותו.

טופס בקשה להנחה נזקק חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להנחה נזקק מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להנחה נזקק הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להנחה נזקק להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצה מקומית אליכין
טופס 2
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
לדירת מגורים לשנת הכספים _______ –למחזיק שהוא "נזקק"
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה ,) התשנ"ג 1993.
פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה )
מספר זהות שם משפחה שם פרטי ב שם הא תאריך לידה מצב אישי המין
• רווק שנה יום חודש
• נשוי
• גרוש
• אלמן
זכר
נקבה

המען טלפון
הישוב בית הרחוב גוש ' מס חלקה ' מס תת חלקה ' מס ' מס עבודה בית

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? כן / לא
האם בבעלותך רכב ? ן כ / לא
מצב כלכלי(שכיר/עצמאי יש למלא טבלאות א ו-ב להלן).
)א( הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר, נובמבר
דצמבר _________ .
לשימוש המשרד
הכנסה חודשית ברוטו
ממוצעת
שם פרטי שם גיל מספר זהות מקום עבודה עיסוק
משפחה
קרבה

המבקש ת/ 1
/בן בת זוג 2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
כ"סה
שים ל : ב שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר 2009.
עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו .
)ב( מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף א( ) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים
אוקטובר, נובמבר דצמבר 2010) .אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה )
₪ מקור סכום סכום מקור ₪
1 ביטוח לאומי 8 ל" תמיכת צה
2 מענק זקנה 9 ל" קצבת תשלומים מחו
3 פנסיה ממקום העבודה 10 פיצויים
4 קצבת שארים 11 הבטחת הכנסה
5 קצבת נכות 12 השלמת הכנסה
6 שכר דירה 13 תמיכות
7 מלגות 14 אחר
סה כ"
• אם השכרת דירה מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין הפרש (אם יש) בהכנסות בלבד. ד"בס
מועצה מקומית אליכין
הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום ארנונה לשנת 2011 מהנימוקים הבאים :
הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים. וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים
שהתבקשתי למלא .
תאריך _________ חתימה ___________
הנחיות 1 . :יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים .
2 .תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא :
מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה :
- טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
- אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. דף הסבר למבקשים הנחת מבחן הכנסה בארנונה לשנת 2011
מה יחשב כהכנסה?
הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוק -' -'נוב דצמ' 2010 של המחזיק בדירה ושל כל
המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל :
משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכ ד" , פיצויים, תשלומים,
שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק
וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני
הבית ביחס לחודשים האמורים .
חריגים בחישוב הכנסה :
• לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח לאומי משלם בגין קצבאות ילדים, זקנים
ושארים.
• מאדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו)
בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה.
• מחצית בלבד מהכנסות הילדים הרווקים (מעל גיל 18 (הגרים בדירה, תחשב
כהכנסה.
חשוב לדעת ,
• ההנחה מוגבלת לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הדירה.
• ההנחה תינתן אך ורק לתושב אליכין שכתובתו בתעודת הזהות מעודכנת ב-
אליכין.
מהם האישורים הנדרשים לקבלת הנחה?
בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס שמולא על כל סעיפיו. לטופס הבקשה יש לצרף
אישורים ומסמכים הפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית כרשום מטה :
o תלושי שכר/ פנסיה של כל בני הבית (שמעל גיל )18 לחודשים אוק -' -'נוב דצמ'
2010 .עצמאי ימציא שומת מס אחרונה שבידו, מאושרת ע"י מס הכנסה. אם
מבקש ההנחה או בת זוגתו, אחד מהם לא עבד/ה בחודשים אוק -' -'נוב דצמ'
2010 או בחלק מהחודשים האמורים, יש להמציא תצהיר בפני עו"ד רשם בית
המשפט/ ,רבאישור מביטוח לאומי על "ריכוז מקומות עבודה" ואישור "מעמד אישי בביטוח
לאומי". בתצהיר יפורט אם שני בני הזוג עבדו בחודשים האמורים או בחלקם,
ואם קיבל/ה כספים מכל מקור שהוא. במידה ואחד ממבקשי ההנחה לא עבד יש
להמציא מהביטוח הלאומי "אישור מעמד לא עובד".
o אם אחד הילדים (שמעל גיל 18 ואינו חייל/ת בשרות חובה) לא עבד בחודשים
-'אוק -'נוב דצמ' 2011 או בחלק מהחודשים האמורים, יש להמציא תצהיר של
המבקש בפני עו ד" / רשם ביהמ"ש/ רב. בתצהיר יפורט אם הילד/ה עבד/ה
בחודשים האמורים או בחלקם.
o אם אחד מבני הבית חייל/ת בשירות חובה, יש להמציא צילום תעודת חוגר של
החייל .ת/
o אם אחד מבני הבית תלמיד ישיבה (או כולל ,) יש להמציא אישור מקורי
מהישיבה המפרט את: שם התלמיד, מס' ז.ת , מס' שעות הלימוד וגובה המלגה
בחודשים האמורים. באישור ירשם בצורה ברורה שם המאשר מטעם הישיבה,
תפקידו המדוייק בישיבה ומס' .הת ז שלו.
o אם אחד מבני הבית קיבל בחודשים אוק -' -'נוב דצמ' 2010 גמלה /קצבה
מביטוח לאומי, יש להמציא אישור מתאים מהביטוח הלאומי . אין צורך להמציא
אישור על קצבת ילדים, זקנה ושארים.
o תדפיסי בנק של כל חשבונות הבנק הקיימים - בגין 3 חודשים רצופים אחרונים
שלפני מועד הגשת הבקשה.
o במקרה של אירוע רפואי המהווה את הסיבה לבקשת ההנחה - יש לפרט
באופן ברור את נסיבות האירוע ואת ההוצאות המיוחדות שנגרמו כתוצאה ממנו.
כמו- , כן יש להמציא חוו /ד" מסמכים רפואיים ואסמכתאות ברורות בדבר הוצאות
חריגות שנגרמו כתוצאה מכך.
o במידה ויש למבקש ההנחה חובות תדרשו להציג התראות מהוצל"פ צווי עיקולים,
בקשה לאיחוד תיקים וכו .'
o אם המבקש מטופל במחלקת הרווחה - יש לצרף לבקשה חוות דעת של מחלקת
הרווחה.
o מסמכים נוספים לתמיכה בבקשה - על-פי דרישת המועצה, לרבות תדפיסי
כרטיסי אשראי וכן וכל מסמך נוסף שיידרש לעניין זה.
o יש להקפיד למלא את פרטי הילדים הגרים בבית בטופס, מס' הילדים, ת ז" , גיל
ותעסוקה.
לתשומת לב מבקש/ת ההנחה ,
• לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסב את חשבון הארנונה ע"ש מבקש
ההנחה, המחזיק בנכס.
• הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום.• הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים
עברו.
• זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו
ההנחה.
• להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. מועצה מקומית אליכין
שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים
העומדים לרשותה לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להנחה נזקק?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להנחה נזקק, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להנחה נזקק. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להנחה נזקק.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להנחה נזקק

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להנחה נזקק להורדה

דילוג לתוכן