טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור להדפסה

מה זה טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור?

שם הטופס: טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

מטרת הטופס: בקשה להקצאת קרקע לצורך פרויקט ציבורי בעיריית בית שאן.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
א. פרטי הגוף המגיש, כולל שם העמותה, מספר העמותה, כתובת, יישוב, מיקוד, ופרטי איש קשר.
ב. פרטי חברי ההנהלה של הגוף, כולל שמות, תעודות זהות, וכתובות.
ג. פרטי גזבר הגוף, כולל שם, תעודת זהות, וכתובת.
ד. פרטי רו"ח הגוף, כולל שם, תעודת זהות, וכתובת.
ה. פירוט פעילות הגוף ופירוט כתובות ברשות בהן מתקיימות הפעילויות.
ו. מהות הבקשה, כולל תיאור הפעילות והשימוש המתוכננים בקרקע המבוקשת, מספר השעות בשבוע שהמבנה יועבר לשימוש.
ז. פרטי הקרקע המבוקשת, כולל כתובת, גוש, חלק, מגרש, ותכניות לפיתוח הקרקע.
ח. פירוט מקורות כספיים לפיתוח הקרקע.
ט. פירוט הסיוע הציבורי שהוענק לגוף בשנה הקודמת.
י. רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה, כוללים תעודת התאגדות, מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף, אישור על ניהול תקין של רשם העמותות, דו"ח על הפעילויות, דו"ח כספי מבוקר של העמותה, מאזן בוחן עדכני, תקציב מאושר או הצעת תקציב, אישור מורשי חתימה, אישור מוסד ציבורי, אישור מרשויות המס על ניהול ספרים, מסמך המפרט את הצורך בהקצאת הקרקע, מסמכים הנדרשים בתבחינים או בנוהל.

טופס זה משמש לבקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור בעיריית בית שאן, וכולל מילוי פרטי הגוף המבקש ופרטי הבקשה כגון הפעילות המתוכננת ומקורות המימון. הטופס מציין את המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה ומבקש חתימות מורשי חתימה מוסמכים.

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עיריית בית שאן
בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים מס' /51022 על תיקוניו
תאריך_____________
א . פרטי הגוף המגיש:
שם העמותה _______________________ : מס' העמותה_____________ :
רחוב _____________ : מס_____ יישוב __________ : מיקוד________ :
איש קשר _______________________ : מס 'טלפון / נייד_____________
פרטי חברי ההנהלה של הגוף:
א_________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
ב_________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
ג _________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
ד_________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
ה_________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
ו _________________ .ת.ז_____________.שכתובתו_______________
פרטי גזבר הגוף:
שם: ____________ ת.ז. ____________ כתובת: _____________
פרטי רו"ח הגוף:
שם: ____________ ת.ז. ____________ כתובת: _____________
מורשי החתימה בשם העמותה : א _______________ .ת.ז______________ .
כתובת ___________ ב _______________ .ת.ז____________ .כתובת
__________________________פירוט פעילות הגוף ופירוט כתובות ברשות בהם מתקיימים הפעילויות:
______________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ב .פרטי הבקשה:
מהות הבקשה_________________________________________________________
תיאור הפעילות והשימוש המתוכננים בקרקע המבוקשת__________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
מספר שעות בשבוע שהמבנה נמצא בשימוש___________________________________
הקרקע המבוקשת : כתובת_________________ גוש _________ חלק מחלקה_________
מגרש______________
תכניות לפיתוח הקרקע__________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
פירוט מקורות כספיים לפיתוח הקרקע______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
פירוט הסיוע הציבורי ( למשל : ממשלה , רשויות מקומיות , מפעל הפיס , קרן העזבונות,
הסוכנות היהודית ) שהוענק לגוף בשנה הקודמת ( תמיכה כספית ,כח אדם ,הנחות ממסים,
קרקע מבנה / מקלט שהוקצו בעבר לגוף ע"י גורם ציבורי)______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ג .המסמכים שיש לצרף לבקשה:
1.תעודת התאגדות של הגוף.
2.מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף.
3.אישור על ניהול תקין של רשם העמותות לשנה הרלוונטית להגשת הבקשה.
4.דו"ח על הפעילויות, דו"ח כספי מבוקר של העמותה לשנה שקדמה לשנה הקודמת, מאזן בוחן
עדכני לשנת הכספים הקודמת.
5 .תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה )כולל: פרוט
הכנסות, השתתפות משרדי ממשלה או גופים אחרים, פירוט מספר העובדים במבקש וההוצאה
לשכר עבודה(.
6.אישור מורשי חתימה מאושר על ידי עו"ד או רו"ח.
7.אישור מוסד ציבורי מאת מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים.
8.אישור שנתי מרשויות המס על ניהול ספרים ואישור לצרכי ניכוי מס.
9 .אישור מעמד הגוף כמלכ"ר במשרדי מע"מ.
10.מסמך המפרט את הצורך בהקצאת הקרקע.
11 .מסמכים להוכחת מקורות כספיים לפיתוח הקרקע/ שימוש במבנה והחזקתו הנאותה והצגת
מקורות מימון זמינים לביצוע של לפחות %55 מהבינוי בקרקע המיועדת להקצאה, לרבות אגרות
והיטלים הקשורים לבניה, בין מתרומות, מהון עצמי ומסבסוד ציבורי, תכנית כספית למימון
האחזקה והתפעול של המוסד.
12 .מסמך המתאר את פעילות העמותה היום, את תרומתה לציבור ואת הפעילות המתוכננת על
ידה בקרקע או במבנה המבוקש.
13 .כל מסמך אחר הנדרש בתבחינים או בנוהל.
11 .מסמכי הבקשה ערוכים וחתומים כדין .

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

פקס: 04-6480616
כתובת לשליחת מכתבים: ירושלים הבירה 11, בית שאן, 1177001
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בטבריה והעמקים » עיריית בית שאן » ועדת הקצאות » טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור להורדה

דילוג לתוכן