טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) להדפסה

מה זה טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922)?

שם הטופס: טופס 4922 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעים במסגרת פרויקט פינוי בינוי.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעים במסגרת פרויקט פינוי בינוי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף 49כב(א)(1) - בקשה לפטור ממס שבח למכירת יחידת מגורים תמורת יחידת מגורים חלופית.
2. סעיף 49כב(א)(2) - בקשה לפטור ממס שבח למכירת יחידת מגורים על ידי קשיש תמורת 2 יחידות מגורים חלופיות.
3. סעיף 49כב(א)(3) - בקשה לפטור ממס שבח למכירת יחידה אחרת תמורת יחידת מגורים חלופית או יחידה אחרת כולל תמורה כספית.

טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ר”י, אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2021.2(
(פינוי בינוי)
בקשה לפטור ממס שבח לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין
ב. מהות היחידה הנמכרת
ג. סעיף הפטור המבוקש:
סעיף 49כב(א)(1 :(מכירת יחידת מגורים תמורת יחידת מגורים חלופית (כולל יחידה +תמורה כספית)
o יחידת מגורים חילופית אחת
o
o סעיף 49כב(א2 :(מכירת יחידת מגורים ע"י קשיש תמורת 2 יחידות מגורים חלופיות
1 .בתמורה למכירת כל זכויותיי ביחידת המגורים הנמכרת קיבלתי:
2 .שווי יחידת המגורים החלופית (כולל תמורה כספית ככל שניתנה) עומדת בתקרת השווי הקבוע בסעיף:
א. פרטי היחידה הנמכרת במתחם
תת-חלקה חלקה גוש
o יחידת מגורים o יחידה אחרת: (פרט)
o אחר, (פרט)
היחידה התקבלה ללא תמורה o לא o כן, תאריך קבלת המתנה / /
תאריך חתימת ההסכם עם היזם / /
o תמורה כספית בסך ₪
מועד חתימת ההסכם הראשון בפרויקט
גילי במועד החתימה על ההסכם הראשון ________________
1 .אני עומד בהגדרת ״קשיש״ שבסעיף 49 יט(א) o כן, לפי סעיף (1) / (2 (להגדרה o לא
2 .שווי יחידות המגורים החלופיות (כולל תמורה כספית ככל שניתנה) עומדת בתקרת השווי הקבוע בסעיף:
o 49כב(א)(1)(1 ,(פירוט אופן החישוב:
o 49כב(א)(1)(2 ,(פירוט אופן החישוב:
3 .שווי יחידת המגורים החלופית עולה על תקרת השווי בסכום של ₪
(יש לערוך שומה למס שבח על החלק העודף)
o 49כב(א)(1)(3 ,(פירוט אופן החישוב:
o 49כב(א)(1)(1 ,(פירוט אופן החישוב:
o 49כב(א)(1)(2 ,(פירוט אופן החישוב:
o 49כב(א)(1)(3 ,(פירוט אופן החישוב:
4922 3 מתוך 1 דף
/ /
3 .שווי יחידות המגורים החלופיות עולה על תקרת השווי בסכום של
(יש לערוך שומה למס שבח על החלק העודף)
₪סעיף 49כב 1 :מכירת יחידת מגורים חלופית שקיבל קשיש בתמורה למכירת יחידת מגורים בגינה ניתן פטור
לפי סעיף 49כב(א)
o
1 .מכירת דירת המגורים החלופית אינה לקרוב (כהגדרתו בפרק) o כן o לא
2 .יום המכירה שנקבע בעסקת הפינוי בינוי בגינה ניתן פטור 49כב(א)
3 .מועד חתימת ההסכם הראשון בפרויקט
4 .גילי במועד החתימה על ההסכם הראשון
5 .אני עומד בהגדרת ״קשיש״ שבסעיף 49 יט(א) o כן, לפי סעיף (1) / (2 (להגדרה o לא
6 .המועד שבו הוגשה בקשה להיתר בניה כתוכנית לפינוי בינוי בבניין שבו ממוקמת יחידת המגורים שנמכרה
7 .מועד הפינוי של יחידת המגורים הנמכרת
8 .יום המכירה של יחידת המגורים החלופית
9 .רכשתי דירת מגורים אחרת חלף דירת המגורים החלופית o כן בתאריך o לא
10 .רכשתי זכות למגורים בבית אבות למגורי או למגורי בן/בת זוגי o כן בתאריך o לא
11 .שווי מכירת יחידת המגורים החלופית ₪
12 .שווי רכישת יחידת המגורים חלף דירת המגורים החלופית ₪
13 .שווי הרכישה לא פחת מ-%75 משווי המכירה o כן o לא
4922 3 מתוך 2 דף
סעיף 49כב 2 :מכירת דירת מגורים חלופית ליזם, שקיבל קשיש בתמורה למכירת יחידת מגורים בגינה ניתן
פטור לפי סעיף 49כב(א)
o
1 .יחידת המגורים החלופית נמכרה ליזם בפרויקט? o כן o לא
2 .יחידת המגורים החלופית נמכרה בסמוך לרכישתה? o כן o לא
3 .הנני עומד בהגדרת "קשיש"
o כן,
מועד חתימת ההסכם הראשון בפרויקט
גילי במועד החתימה על ההסכם הראשון
o לא,
בן/בת זוגי נזקק/ת לשירותי סיעוד כמשמעותם בסעיף 49יג(ב), ורכשתי זכות למגורים
בבית אבות סיעודי עבורו/ה
4 .מכירת דירת המגורים החלופית אינה לקרוב (כהגדרתו בפרק) o כן o לא
5 .יום המכירה שנקבע בעסקת הפינוי בינוי בגינה ניתן פטור 49כב(א)
6 .מועד הפינוי של יחידת המגורים הנמכרת
7 .יום המכירה של יחידת המגורים החלופית
8 .רכשתי דירת מגורים אחרת חלף דירת המגורים החלופית o כן, בתאריך o לא
9 .רכשתי זכות למגורים בבית אבות למגורי או למגורי בן/בת זוגי o כן, בתאריך o לא
10 .שווי מכירת יחידת המגורים החלופית ₪
11 .שווי רכישת יחידת המגורים חלף דירת המגורים החלופית ₪
12 .שווי הרכישה לא פחת מ-%75 משווי המכירה o כן o לא
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ / 4922 3 מתוך 3 דף
o סעיף 49כז: מכירת יחידה אחרת תמורת יחידת מגורים חלופית או יחידה אחרת (כולל יחידה + תמורה כספית)
1 .היחידה הנמכרת מהווה יחידה אחרת כהגדרתה בפרק o כן o לא
2 .היחידה הנמכרת מהווה מלאי עסקי בידי o לא o כן
o הנני מבקש להחיל את הפטור האמור בסעיף 49כב(א)(1(
3 .בתמורה למכירת כל זכויותיי ביחידה האחרת הנמכרת קיבלתי:
o יחידת מגורים חילופית אחת
o יחידה אחרת חלופית אחת
o תמורה כספית בסך ₪
o אחר, (פרט)
4 .שווי היחידה החלופית (כולל תמורה כספית ככל שניתנה) עומדת בתקרת השווי הקבוע בסעיף:
o
o
o
49כב(א)(1)(1 ,(פירוט אופן החישוב:
49כב(א)(1)(2 ,(פירוט אופן החישוב:
49כב(א)(1)(3 ,(פירוט אופן החישוב:
5 .שווי היחידה החלופית עולה על תקרת השווי בסכום של
(יש לערוך שומה למס שבח על החלק העודף)
6 .ככל וניתנה תמורה כספית, גם אם התמורה הכוללת עומדת בתקרת השווי, יש לערוך שומה למס שבח על תמורה זו
החייבת במס

ד. הצהרת המוכר/ת
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן,
הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים בהצהרתי זו הם נכונים, שלמים ומדויקים.
תאריך שם מלא מספר ת.ז. חתימה
תאריך שם מלא מספר ת.ז. חתימה
ה. אימות חתימה ע"י עורך-דין
זיהיתי אותם עפ"י תעודת זהות, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת, חתמו בפני על ההצהרה דלעיל.
אני,
שם מלא מספר רישוי
שם מלא
תאריך חתימה
מספר רישוי שם מלא מספר רישוי
מספר ת.ז.
עו"ד, מאשר/ת בזה כי הופיעו בפני:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין במסגרת פרויקט פינוי בינוי (טופס 4922) להורדה

דילוג לתוכן