טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11) להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11)?

טופס: טופס א' 11 - בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

מטרת הטופס:
טופס זה הוא בקשה מגוף ציבורי (המוסד לביטוח לאומי) לקבלת מידע מאותו הגוף הציבורי על פי סעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. זיהוי הגופים
- שם הגוף הציבורי המבקש: המוסד לביטוח לאומי
- כתובת: יפו 217, ירושלים
- טלפון: 02-6465341
- מייל: zahavaz@nioi.gov.il
- שם הממונה על יחידת המחשב: נדרש למילוי
- שם היועץ המשפטי: נדרש למילוי
- שם מנהל המאגר: נדרש למילוי
- שם מבקש הבקשה: נדרש למילוי
- שם איש הקשר: נדרש למילוי
- טלפון: נדרש למילוי
- דוא"ל: נדרש למילוי

2. תיאור המידע המבוקש
1. שם הקובץ / בסיס הנתונים: נדרש למילוי
2. סוגי הרשומות המבוקשות: נדרש למילוי
3. פרטי המידע המבוקש: נדרש למילוי

3. אופן העברת המידע:
- תדירות העברת המידע: נדרש למילוי
- אמצעי העברת המידע: ישנם אמצעים שונים לעברת המידע, יש לבחור באחד מהם.

4. אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל:
- פרטי המחשב המקבל: נדרש למילוי
- מערכת הפעלה: נדרש למילוי
- מערכת רישום והגבלת תשאול מקוון: נדרש למילוי
- מורשי הגישה למידע: נדרש למילוי
- איזה אמצעי הגנה על עיבודים מקוונים מחוץ לבניין: נדרש למילוי
- קיומם של גישה חיצונית למערכת מחשב באמצעות קו טלפון: נדרש למילוי
- רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת: נדרש למילוי
- מעקב אחרי מורשי הגישה למאגר באמצעות הפעלת הבקרה והניטור: נדרש למילוי
- רישום מורשי הגישה והתחייבות לשמירה על סודיות: נדרש למילוי

7. הצהרת מבקש המידע:
- מבקש המידע מצהיר על עמיתו שאין ברשותו להעביר את המידע לגופים שלישיים.
- מבקש המידע מתחייב לשמור על המידע ולהשתמש בו לצורך שימוש פנימי בלבד.
- מבקש המידע מתחייב להודיע על כל חריג בתפעול המערכת שיכול לפגוע בסדרי אבטחת הרשומות.

חתימות המורשים מטעם הגוף הציבורי המבקש מופיעות בטופס.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס א'
בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981
א. זיהוי הגופים
הגוף הציבורי המבקש הגוף הציבורי המחזיק במידע
שם: שם: המוסד לביטוח לאומי
מען: מען: יפו 217 ,ירושלים
טלפון: לידי: זהבה זלמן
מייל: טלפון: 6465341-02
מען יחידת המחשב: מייל: il.gov.nioi@zahavaz
שם הממונה על יחידת המחשב: _________________________
שם היועץ המשפטי: _________________________
שם מנהל המאגר: _________________________
שם מבקש הבקשה ________________ שם איש הקשר_____________________________
טלפון_________________________ טלפון___________________________
דוא"ל_________________________ דוא"ל___________________________
ב. תיאור המידע המבוקש
1 .שם הקובץ / בסיס הנתונים: _______________________________________
2 .סוגי הרשומות המבוקשות: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3 .פרטי המידע המבוקש:
1.3 קבוצות בני האדם שלגביהם מבוקש המידע :____________________
2.3 הנתונים המבוקשים מתוך הרשומות:
.2 .1
.4 .3
.6 .5
.8 .74 .תדירות העברת המידע המבוקש:
] [ העברה קבועה לתקופה שמיום: __________ עד יום: __________ )לא יותר מ- 5 שנים(.
] [ תדירות העברת המידע במלואו: _________________
] [ תדירות העברת השלמות ושינויים: _______________
5 .אופן העברת המידע
] [ תדפיס
] [ קובץ על קלטת מגנטית
] [ קובץ בעזרת תקשורת נל"ן באצווה
] [ תקשורת מקוונת קבועה בין מסוף לבין בסיס המידע
] [ כספת
] [ בדרך אחרת _____________________
6 .אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל
1.6 מחשב המקבל: _________________ מערכת הפעלה: ___________________
)תוצרת, דגם( )סוג/מהדורה(
2.6 מערכת רישום והגבלת תשאול מקוון תוצרת: ____________ דגם: __________
3.6 מורשי הגישה למידע הנמסר:
אמצעים )מסוף תדפיס( תפקידים
____________________________________ _______________________________________
____________________________________ _______________________________________
4.6 הממונה על אבטחת המידע במתקן )קב"ט הגוף הציבורי או קצין בטחון מחשב(:
שם: ______________________ מען: ___________________ טלפון: __________
5.6 איזה אמצעי הגנה על עיבודים מקוונים מחוץ לבניין )הצפנה, קוד גישה(__________________
6.6 האם קיימת גישה חיצונית למערכת מחשב בה יוחזק המידע באמצעות קו טלפון?_______________
7.6 רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת: )שמור/סודי/סודי ביותר(
8.6 מתבצע מעקב אחרי מורשי הגישה למאגר באמצעות הפעלת הבקרה והניטור המפורטים להלן:
__________________
9.6 במאגר המידע מתנהל רישום של מורשי הגישה, החתומים על התחייבות לשמירה על סודיות ועל
סידרי ניהול כמתחייב מתקנה 3( ב( )3א( ו-)3ב( לתקנות. 7 .הצהרת מבקש המידע
1.7 אנו החתומים מטה בשם ומטעם הגוף הציבורי המוסד לביטוח לאומי כמשמעו בחוק הנ"ל מצהירים
כי המידע המבוקש על ידינו הוא המידע שאנו זכאים לקבלו על פי סעיף 23 לחוק.
2.7 מקור הסמכות לקבלת המידע הוא:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.7 המטרה שלשמה נדרש המידע:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.7 אנו מצהירים כי ננקוט כל אמצעים הדרושים לשמירת מידע זה וכי המידע יהיה בשימוש של בעלי
תפקידים מוגדרים כמפורט בסעיף 3.6 .
5.7 ידוע לנו כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים שלנו, לשימוש
פנימי בלבד, כי אין בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהיא לידיעת גוף ציבורי אחר, וכי עלינו
למנוע העברת מידע זה מהקובץ/בסיס הנתונים שלנו לגוף שלישי גם כמידע עודף כמשמעו בחוק.
6.7 אנו מתחייבים להודיע לגוף מוסר המידע על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גרם לפגיעה
בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות.
8 .חתימת המורשים מטעם הגוף הציבורי המבקש:
מנהל המאגר
שם תואר/תפקיד חתימה/חותמת
מנהל אבטחת מידע
שם תואר/תפקיד חתימה/חותמת
אישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המבקש:
אני הח"מ מאשר כי למיטב ידיעתי המידע המבוקש הוא מידע שהגוף האמור זכאי לקבלו
על פי סעיף 23 ג )1( )א( לחוק.
היועץ המשפטי
שם תואר/תפקיד חתימה/חותמת
תאריך: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » כלליים » טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א' (11)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) להורדה

דילוג לתוכן