טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה?

שם הטופס: טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה

מטרת הטופס: הטופס מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי העוסקים במחקר, ומספק אפשרות לקבל נתונים ושירותים מהמרכז למיפוי ישראל לצורכי מחקר, לימוד והדרכה. הטופס כולל מילוי של פרטים אישיים ופרטי המוסד הלימודי, פירוט הנתונים או השירותים המבוקשים, פרטי המחקר או הפעילות לימודית וחינוכית שבמסגרתה מבוצע השימוש בנתונים, והתחייבויות בנוגע לשימוש וזכויות יוצרים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי המבקש (שם, מספר ת"ז, אלקטרוןי, טלפון)
ב. פרטי המוסד והחוג (שם המוסד, החוג, פירוט אם המוסד מלכ"ר)
ג. פירוט הנתונים/השירותים המבוקשים
- סוגי הנתונים המבוקשים (בנט"ל, קדסטר, מפות רסטר, מודל גבהים, נתוני קדסטר, תצלומי אוויר, אורתופוטו, מידע ימי/מפות ימיות)
- הגדרת אזור נדרש (קואורדינטות ברשת ישראל, פוליגון בפורמט dwg או shp, מספרי גושים וחלקות)
- מספר עמדות מחשב לעיבוד הנתונים
- מסגרת הפעילות המבוקשת (תקציר מערך המחקר, תואר אקדמי, מועד משוער לסיום המחקר)
- פירוט הפעילות (כותרת מחקר, תקציר עד 2 עמודים, התכנית/המסגרת, כמות המשתתפים, הערות נוספות)
ד. התחייבויות המבקש לשמור על זכויות יוצרים, לשימוש בקבצים רק לצורכי המחקר/שיעור/פעילות המבוקשים, ולפעול לפי תנאי השימוש הפרסומיים של מפ"י.

שימו לב שסימון כוכבית () מציין שדה חובה ושאי מילויו עשוי לגרום לעיכוב בביצוע הבקשה.

הטופס כולל גם התחייבויות להעברת עבודת המחקר והפרסומים הציבוריים שבוצעו למדען הראשי של מרכז המיפוי.

סיכום: טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה ממרכז למיפוי ישראל, מיועד לסטודנטים בתארים אקדמיים, דורש מילוי פרטים אישיים ופרטי המוסד הלימודי, פירוט הנתונים או השירותים המבוקשים, והתחייבויות להשתמש בנתונים רק לצורכי המחקר ולשמור על זכויות יוצרים.

צילום מסך טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה טופס מקוון

טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס בקשה לקבלת נתונים/שירותים של המרכז למיפוי ישראל
לצורכי מחקר, לימוד והדרכה
האמור בטופס נכתב בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.
טופס זה מיועד לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי העוסקים במחקר. כמו כן יש אופציה למתן חומר
לקורסים לצורך הרצאה/שיעור/פעילות לימודית וחינוכית, בפנייה מרוכזת של מנחה הקורס. תינתן הנחה
של 50 אחוז על כל המוצרים שיירכשו.
נא לשים לב כי בעת מילוי הטופס יש לעמוד בקריטריון המחיר של מחירון מפ"י.
שימו לב! סימון ב- * הינו שדה חובה – אי מילוי כל הפרטים יגרום לעיכוב בביצוע הבקשה.
א. * פרטי המבקש
שם המבקש ומספר ת"ז
דואר אלקטרוני
טלפון
שם המנחה/מפקח של הפעילות )במידה וקיים(,
לדוגמה הפרופסור המנחה את הסטודנט.
משתלם לתואר ראשון / שני / שלישי
י ש לצרף אי שו ר לימודים מהמוסד הלימודי.
שם המוסד והחוג
פירוט על סוג המוסד )האם המוסד מלכ"ר?(
תאריך הבקשה
ב. * פירוט הנתונים/ השירותים המבוקשים
בעת מילוי סעיף זה יש לשים לב להיקף החומר המבוקש ולהתאימו למחירון המוצרים ולקטלוג המוצרים
הקיימים באתר מפ"י il.gov.mapi.www
מחירון המוצרים:
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/other-links/he/ProductCatalog_price-list-2021.pdf

קטלוג המוצרים:
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/product-catalog?skip=0

בהתאם לכך, יש למלא את כל הסעיפים הבאים:
נתונים מוצעים פרוט הנתונים המבוקשים
*סוג הנתונים:
 נתוני בנט"ל )בסיס נתונים טופוגרפי לאומי(
- ניתן לקבל את כל הבנט"ל או את המערכים
הנפרדים לאזור מוגדר )כגון מערך תחבורה,
מערך תכסית, מערך הידרולוגיה וכו'(. יש
לציין את הפורמט המועדף: dwg, fgdb, Shp
 קדסטר )גושים וחלקות( – ניתן להוריד, ללא
עלות, מהאתרים הבאים:
Topocad.gov.il ,Data.gov.il
 מפות רסטר )יש לציין קנה-מידה ומספר/שם
גיליון(.
 מודל גבהים – יש לציין את מוצר הגובה מתוך
הקטלוג בקטגוריה נתוני גבהים.
 נתוני קדסטר )מפות ומסמכים סרוקים(.
 תצלומי אוויר )יש לציין מספר תצלום(.
 אורתופוטו )תצלום אוויר מעוגן( – יש לציין
את הפורמט המועדף: ecw ,tiff ,sid
 מידע ימי / מפות ימיות

* הגדרת אזור נדרש, לפי אחת מהאפשרויות
הבאות:
- תיחום האזור לפי קואורדינטות ברשת ישראל
החדשה.
- קובץ מסוג פוליגון בפורמט dwg או shp .
- ציון מספרי גוש וחלקה.
www.govmap.gov.il באתר להיעזר ניתן
שטח האזור הנדרש בקמ"ר
פרק הזמן שבו יעשה שימוש בנתונים )לאחר מכן
יש למחקם(
*מספר עמדות מחשב שבהן יעבדו על הנתונים
מועד משוער לסיום המחקר
הערות

אנשי קשר לברורים:

טלפון: 6274*
service@mapi.gov.il ל"דוא

שירותים מוצעים שירותים מבוקשים
כניסה למערכת תצפית, בנג"ל, שירות משרת
המפות הממשלתי לפרק זמן מוגדר.

- זמן הטיפול בבקשות הוא כשבועיים )ימי עבודה(.
- מכסת בקשות - תאושרנה עד 50 בקשות בשנה, מכלל הבקשות שתתקבלנה.

ג. *פירוט הפעילות שעבורה הנתונים/שירותים נדרשים

עבור מחקר
כותרת המחקר
תקציר )עד 2 עמודים וניתן לצרף מראי מקומות
למאמרים או חומר שפורסם בנושא(
התכנית/המסגרת שבמסגרתה מבוצע המחקר
)תואר אקדמאי, מו"פ במוסד /גוף...(
האם המחקר מבוצע בשיתוף פעולה עם משרדי
ממשלה אחרים )אם כן איזה?(
האם המחקר ממומן על ידי גורם נוסף? )אם כן
מיהו?( באיזה סכום? יש לפרט ולצרף אסמכתאות
כנסים/כתבי עת/ספרים/מאמרים שבהם יוצג
המחקר

עבור הרצאה/שיעור/פעילות לימודית וחינוכית )מיועד למרצים/מתרגלים(

כותרת השיעור/הרצאה/פעילות
תקציר מערך השיעור/הרצאה/פעילות
המסגרת הארגונית
כמות משתתפים בהרצאה ותיאורם )שנת לימוד,
קורס, לקראת תואר או תעודה בתחום(
הערות נוספות מטעם המבקש_________________________________________________.
)ניתן לצרף מסמכים וחומר רקע(
ד. על המבקש להתחייב לכל הדברים הבאים:
1 .השימוש בקבצים יהיה רק לצורכי המחקר/שיעור/פעילות המבוקשים, ורק על ידי מבקש הבקשה,
במחשב אחד של המשתמש.
2 .ברור למבקש כי הקבצים מוטבעים בחותמת מים סמויה שבה נכללים פרטי המבקש. כל הפצה לא
מאושרת של הקובץ לשימושים שלא נרשמו בבקשה עלולה להיות הפרת זכויות היוצרים של מפ"י
בחומר.
3 .התחייבות לשמירה על זכויות יוצרים לגבי המידע והמגבלות האמורות, כולל התחייבות לאזכור
)קרדיט( בכל מקום בו מוצג מידע השייך למרכז למיפוי ישראל. עוד יצוין כי מפ"י בעצם הענקת
המידע אינו נוטל אחריות על המחקר, תכניות, תוצאותיו או מסקנותיו, ואינו אחראי על הדעות
המובעות בו. במקרים קיצוניים מפ"י יהיה רשאי לסרב למתן חומר למחקרים אשר יהיה בהם חשש
להפרת חוק.
4 .התחייבות לציון התמיכה של מפ"י בכל פרסום או מערך שיעור שבו יהיה שימוש בנתונים.
5 .התחייבות לפעול בהתאם לתנאי השימוש המפורסמים באתר המרכז למיפוי ישראל.
https://www.mapi.gov.il/Documents/Termsofuse.pdf
_____________________________ _____________________________
חתימת המבקש חתימת המנחה או
הגוף שבו המבקש עובד/מועסק/מייצג
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

ל ס טודנ טי ם בתו א ר ש לי שי ב לבד:
יש להתחייב להעביר לידי המדען הראשי של המרכז למיפוי ישראל העתק של עבודת המחקר ושל כל
פרסום שבוצע בפומבי.
_____________________________ _____________________________
חתימת המבקש חתימת הגוף שבו המבקש
עובד/מועסק/מייצג
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

יש לשלוח טופס זה בדואר אלקטרוני
service@mapi.gov.il :לכתובת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה

פקס: 03-5610866
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב לינקולן 1, תל-אביב-יפו, ת"ד 14171
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: יחידות ממשלתיות, המרכז למיפוי ישראל
טופס קל » יחידות ממשלתיות » המרכז למיפוי ישראל » טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת נתוני מחקר לימוד והדרכה להורדה

דילוג לתוכן