טופס בקשה לרישום מפלגה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום מפלגה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום מפלגה להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום מפלגה?

שם הטופס: בקשה לרישום מפלגה

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאנשים או קבוצות שמעוניינים לרשום מפלגה ולהציג את מטרותיה ופרטיה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם מלא של המפלגה או שם מסוים אם יש הסכמה.
2. הצגת מטרות המפלגה.
3. כתובת המפלגה כוללת כתובת פיזית, מיקוד, מספר טלפון, וכתובת דוא"ל.
4. פרטי עורך-דין או גורם מוסמך מטעם מגישי הבקשה לצורך יצירת קשר.
5. רשימת מייסדים שבהם כל מייסד מציין את הפרטים האישיים שלו (שם, תעודת זהות, שנת לידה, כתובת, וחתימה).

ניתן למצוא טופס זה ופרטים נוספים באתר המשרד המשפטים שבקישור הבא:
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority

משרד המשפטים גם מזמין את המבקשים להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת kolzchut.org.il/justice על מנת להיעזר במידע והזכויות המתחייבות להם.

צילום מסך טופס בקשה לרישום מפלגה טופס מקוון

טופס בקשה לרישום מפלגה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום מפלגה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום מפלגה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
טופס 1
)תקנה 1(א((
בקשה לרישום מפלגה
אל: רשם המפלגות ירושלים
1 .אנו החתומים מטה מגישים בזה, בהתאם להוראות חוק המפלגות, תשנ"ב-1992( להלן - החוק(, ותקנות המפלגות
)רישום ודיווח(, תשנ"ג-1993 ,בקשה לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן:
שמה המלא של המפלגה או כל שם שהרשם יסכים, נושא הבקשה:
2 .מטרותיה של המפלגה הן אלה:
1(
)
2(
)
3(
)
4(
)
3 .מענה של המפלגה הוא )יש לציין מען מלא, לרבות מיקוד, מספר טלפון, כתובת דוא"ל(:
כתובת )רחוב, מס' בית, עיר( כתובת דוא"ל
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
מס' טלפון מס' טלפון במשרד מס' טלפון נייד מס' פקסימיליה
4 .פרטי עורך-דין או גורם מוסמך מטעם מגישי הבקשה לצורך יצירת קשר:
שם עורך דין / גורם מוסמך כתובת דוא"ל
מס' טלפון במשרד מס' טלפון נייד מס' פקסימיליה
5 .פרטיהם האישיים וחתימותיהם של מייסדי המפלגה - מגישי בקשה זו.
)לתשומת לבם של המבקשים: בהתאם לסעיפים 2 ו-4(א( לחוק, מספרם של מגישי הבקשה חייב להיות מאה
לפחות ואולם מומלץ להגיש רשימה של 120 מייסדים כדי לצמצם את האפשרות לאי עמידה בתנאי סף. על
המייסדים להיות אזרחי ישראל בגירים ותושביה, ולצד שמותיהם יש לציין את הפרטים שלהלן במלואם(.
מס' סידורי, שם פרטי ושם משפחה, שנת לידה, מס' זהות, משלח יד, מען, חתימה

)1(
)2(
)100 או יותר(
 להלן טופס רשימת מייסדים
6 .מצורפים:
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
1 )תקנון המפלגה;
2 )אישור מאת משרד הפנים, לגבי כל חותם, על היותו אזרח ישראל;
3 )תצהיר של כל חותם על הבקשה על היותו תושב ישראל ואימות חתימתו על הבקשה;
4 )אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות )אגרות(, תשנ"ג-1993;
5 )מסמך שבו יפורטו מטרותיה המוצהרות של המפלגה;
6 )כל מסמך נוסף להבהרת המטרות, כגון אמנת היסוד של המפלגה, מצעה בבחירות האחרונות
לכנסת וכל מסמך כיוצא באלה, ככל שישנו.
בקשה לרישום מפלגה - רשימת מייסדים
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.1
.2
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
בקשה לרישום מפלגה - רשימת מייסדים
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
בקשה לרישום מפלגה - רשימת מייסדים
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
.74
.75
בקשה לרישום מפלגה - רשימת מייסדים
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
.97
.98
.99
.100
בקשה לרישום מפלגה - רשימת מייסדים
מס'
סידורי
תעודת
זהות
שם משפחה שם פרטי שנת
לידה
כתובת משלח יד חתימה
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום מפלגה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום מפלגה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום מפלגה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום מפלגה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום מפלגה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לרישום מפלגה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום מפלגה להורדה

דילוג לתוכן