טופס דיווח התחשבנות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח התחשבנות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח התחשבנות להדפסה

מה זה טופס דיווח התחשבנות?

שם הטופס: טופס דיווח הוצאות לאחר נסיעה (TRV)
מטרת הטופס: הטופס נמצא ברשות חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל אביב ושולם להם במהלך נסיעות אקדמיות בחו"ל. מטרתו היא לדווח על הוצאות שנעשו במהלך הנסיעה ולקבל החזר עליהן על פי הנהלי האוניברסיטה ומס הכנסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. טיסה: יש לסמן את סוג הטיסה (שולם לסוכנות נסיעות, נרכש באופן עצמאי, נרכש באופן עצמאי עם יעד נוסף, קיבלתי מימון מגורם חיצוני) ולצרף תיעוד מתאים על פי סוג הטיסה.
2. אש"ל - לינה וכלכלה: יש לסמן האם ניתן להתממש בתוכנית אש"ל ללינה וכלכלה ולצרף את האישורים הנדרשים.
3. הוצאות נוספות: יש לציין כל הוצאה נוספת שנעשית במהלך הנסיעה ולצרף קבלות מתאימות.

סעיף 4 מתייחס לבקשה להשארת יתרה בחשבון הבנק שבו מופקדת המשכורת לאחר סיום ההתחשבנות.

סעיף 5 מבטא הצהרה אודות המקורות הכספיים לנסיעה והסיבות לקבלת החזר כלכלי מהאוניברסיטה.

טופס דיווח התחשבנות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח התחשבנות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דיווח התחשבנות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח התחשבנות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

האגף למשאבי אנוש
מדור נסיעות וזכויות אקדמי תו
טופס דיווח הוצאות לאחר נסיעה -TRV
פקולטה:________בית ספר:________ שם:________________ ת.ז:___________ טלפון:___________
אימייל : ________________ _____ _____ תאריך יציאה מהארץ _________ תאריך חזרה לארץ _________
מלאו את הטופס וצרפו אישורים נלווים בהתאם להנחיות אופן מילוי הטופס בעמוד הבא.
יש לסמן בדוח את כל הוצאות הנסיעה כולל את אלה שניתנו במקדמה .
. 1 טיסהכרטיס (יש לצרף כרטיסי עליה למטוס ואישורים נדרשים נוספים לפי דף ההנחיות)
כרטיס טיסה שולם לסוכנות נסיעות ישירות באמצעות האוניברסיטה
רכשתי באופן עצמאי מסוכנות נסיעות או באינטרנט
רכשתי באופן עצמאי וכולל יעד נוסף שאינו אקדמי
קיבלתי מימון מגורם חיצוני
2 .אש"ל - לינה וכלכלה
לינה שולמה לסוכנות נסיעות ישירות באמצעות האוניברסיטה *
מימנתי את הלינה * [מצורפות קבלות] - מספר לילות: _____
סופקה לי לינה * - מספר לילות: _____
אש"ל ללא קבלות- מספר לילות: _____
* תינתן תוספת דמי כלכלה * לא נדרשת תוספת דמי כלכלה
3 .הוצאות נוספות
נסיעות – בציון היעדים
דמי רישום לכנס עלות דמי הרישום כוללת לינה (* תינתן תוספת דמי כלכלה, סמנו מעלה אם לא נדרשת תוספת כלכלה)
דמי חברות
תקשורת - החזר מקשרי מדע בלבד
ביטוח בריאות
רכב שכור באישור דיקן. מספר ימים: _____
הוצאות נוספות: _____________________________ , ________________________________
4 .במידה ויש הפרש לזכותי בתום ההתחשבנות, אבקש:
לזכות את חשבון הבנק בו מופקדת המשכורת
להשאיר יתרה בקרן (לא מבקש/ת החזר מעבר לסכום המקדמה שקיבלתי לפני הנסיעה)
5 .הנני מצהירה:
א. לא קיבלתי קיבלתי מימון מגורם חיצוני- טיסה/ לינה / כלכלה/ חלקי : __________________________
ב. במידה ובחרתי לקבל החזר על ההוצאות שהוצאתי לכלכלתי בחו"ל (הוצאות אש"ל וכלכלה) מבלי להציג בגינן קבלות
לאוניברסיטה, הנני מצהירה כי כל הוצאות האש"ל, אשר בגינן דרשתי מהאוניברסיטה החזר אש"ל, הוצאו בפועל על ידי
לצורך ביצוע פעילותי האקדמית וכי אף גורם אחר לא נשא בהוצאות עבורי.
ג. לא אעשה שימוש פרטי בנקודות הנוסע המתמיד שעשויות להיצבר בגין נסיעה זאת. במידה ואעשה שימוש שכזה אדווח
למדור נסיעות וידוע לי כי אחויב במס על זקיפת שווי הטבה בשיעור % 5 מעלות כרטיס הטיסה.
ד. ההוצאות שיוכרו בפועל כפופות להנחיות מס הכנסה ולנהלי האוניברסיטה המצוינים בטופס ההתחשבנות ובהנחיות.
ה. הקבלות והאסמכתות הוגשו בהתחשבנותי למדור נסיעות באוניברסיטת תל אביב בלבד, לצורך קבלת החזר.
שם: ____________________ חתימה: ____________________ תאריך הגשה: _________________
את הדו"ח בצירוף האסמכתאות יש להגיש תוך חודש מיום החזרה לארץ, למדור נסיעות, בנין הסנאט אוניברסיטת תל אביב
קריית האוניברסיטה ת.ד 39040 רמת אביב ת"א 6139001.
Human Resources Division
Travel And Academic Benefits Unitהאגף למשאבי אנוש
מדור נסיעות וזכויות אקדמיות
הנחיות לדיווח הוצאות לאחר נסיעה לחו"ל (התחשבנות)
חברי סגל החוזרים מנסיעה אקדמית יגישו למדור נסיעות וזכויות אקדמי תו את טופס דיווח ההוצאות לאחר
נסיעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים כמפורט בהמשך, וזאת לא יאוחר מ-30 יום מיום החזרה לארץ .
הוצאות יוכרו בהתאם לפעילות האקדמית המאושרת בבקשת הנסיעה, הגשת כל האישורים הנדרשים ובכפוף
לנהלי האוניברסיטה ומס הכנסה. (תקציב מחקר: כפוף לנהלים והנחיות של בעל ורשות המחקרתקציבנית)
 בגין כל הוצאה נדרשת יש להגיש חשבוניות וקבלות מקוריות.
 יש לכלול בדוח את כל הוצאות הנסיעה כולל את אלה שניתנו במקדמה.
טיסה :
בכל התחשבנות נסיעה יש לצרף את כרטיסי העלייה למטוס המקוריים ( Pass Boarding ,(ניתן להעביר בפורמט
דיגיטלי מודפס ומסלול הטיסה (Ticket-E / Itinerary. (
להלן הנחיות נוספות בהתאם לסוגי כרטיסי הטיסה :
• כרטיס טיסה שולם לסוכנות נסיעות ישירות באמצעות האוניברסיטה – צרפו את כרטיסי העלייה למטוס המקוריים .
• כרטיס נרכש באופן עצמאי מסוכנות נסיעות - יש לצרף חשבונית (invoice + (קבלה (receipt.(
• כרטיס נרכש באופן עצמאי באינטרנט - יש לצרף אישור הזמנה + קבלה/אישור תשלום.
• כרטיס נרכש באופן עצמאי וכולל יעד נוסף שאינו אקדמי -
יש לצרף חשבונית + קבלה + הצעת מחיר מקבילה ** + כרטיסי עליה למטוס גם של היעד הפרטי .
** ההצעה המקבילה תבוצע באותו יום בו נרכש כרטיס הטיסה, מאותו גורם (סוכנות או אינטרנט) ובאותה חברה תעופה.
ההצעה תכלול טיסה ליעד האקדמי בלבד ללא היעד הפרטי עם תאריכי יציאה וחזרה זהים לכרטיס שנרכש בפועל.
• כרטיס מומן ע"י גורם חיצוני - ניתן להעביר גם צילום כרטיסי עלייה למטוס או אישורי כניסה ויציאה מהארץ .
אש"ל - לינה וכלכלה :
• לינה שולמה לסוכנות נסיעות ישירות באמצעות האוניברסיטה - תינתן תוספת דמי כלכלה לפי תעריף יומי קבוע.
• מימנתי את הלינה - יש לצרף חשבונית/ אישור הזמנה + קבלה/ אישור תשלום.
תינתן תוספת דמי כלכלה לפי תעריף יומי קבוע.
• סופקה לי לינה – תינתן תוספת דמי כלכלה לפי תעריף יומי קבוע.
• אש"ל ללא קבלות – יינתנו דמי לינה וכלכלה לפי תעריף יומי קבוע ללא הצגת קבלות.
הוצאות נוספות:
נסיעות במסגרת הפעילות האקדמית בלבד. יש לצרף קבלות מקוריות או כרטיסי נסיעה + פירוט יעדי נסיעה על
גבי הקבלות או בדף נפרד.
דמי רישום ודמי חברות - יש לצרף קבלה + טופס הרשמה.
במידה ועלות דמי הרישום כוללת לינה, תינתן תוספת דמי כלכלה לפי תעריף יומי קבוע.
תקשורת - הנדרשת לביצוע פעילות אקדמית. יש לצרף חשבונית + קבלה.
ביטוח בריאות - יש לצרף פוליסה + קבלה.
רכב שכור - מותנה באישור דיקן. יש לצרף חוזה השכרת הרכב + קבלות (קבלות דלק, חניה,אגרות כביש)
תעריפים ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר מדור נסיעות .
בעלי/ות מינוי והרשאה יוכלו לצפות בפרטי ההתחשבנות במערכת הERP
Human Resources Division
Travel And Academic Benefits Unit
נסיעות במהלך שבתון: בכפוף לבקשת נסיעה. יש להגיש את דוח ההוצאות בצירוף קבלות.
יוכרו הוצאות טיסה, דמי רישום, דמי חברות ונסיעות ביעד הכנס בלבד, למעט הוצאות רכב.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח התחשבנות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח התחשבנות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח התחשבנות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח התחשבנות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח התחשבנות

פקס: 03-6406722
כתובת לשליחת מכתבים: וניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח התחשבנות להורדה

דילוג לתוכן