טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה להדפסה

מה זה טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה?

שם הטופס: טופס הרשות לאכיפה במקרקעין - דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה

מטרת הטופס:
טופס זה משמש להוצאת דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה בהתאם לחוק התכנון והבנייה. הדיווחים מיועדים לספק מידע עדכני לרשות האוכפת ולמגורמים המוסמכים לאכיפה, כך שיהיה ניתן לבצע פעולות אכיפה ופיקוח במרחב המקומי בצורה יעילה ואפקטיבית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי וועדת המקומית ומאפיינים על מרחב התכנון.
2. מידע אודות תכנות רלוונטי ונתוני אוכלוסייה.
3. מידע על מצב המפקחים, הכשרתם, וציוד ורכב הנמצאים ברשותם.
4. תכנית עבודה לרבעון המדווח.
5. ממצאים וניתוחים ביחס לחריגות בבנייה.
6. מסקנות והמלצות לשדרוג תכנית העבודה.

טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד האוצר פרק: פיקוח עדכני ליום .03.2.3123
היחידה הארצית לאכיפת דיני
התכנון והבניה שם ההנחיה: דיווח תקופתי על חריגות הבנייה מס' הנחיה .2.
במרחב המקומי ופעילות אכיפה
דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה
1 .רקע
סעיף 52 .ט"ו לחוק התכנון והבנייה )תיקון 331 )שיכנס לתוקף ביום .03.52302 .קובע כי:
"יושבי הראש של הוועדות המקומיות, ראשי הרשויות המקומיות המוסמכות לאכיפה, מנהל רשות
הטבע והגנים והעומד בראש כל גורם אחר שהוסמך לבצע פעולות פיקוח ואכיפה לפי חוק זה, יעבירו
למנהל היחידה הארצית לאכיפה, מדי שלושה חודשים, דיווח על פעולות האכיפה לפי חוק זה שנקטו
כל אחד מאותם גורמים, לפי העניין, ובכלל זה על עבודה אסורה ועל שימוש אסור שאותרו בתחום
הנתון לפיקוחם; דיווח כאמור יכול שיתבצע באופן מקוון2222)על אף האמור בפסקה )3 )יושבי ראש
ועדות מקומיות עצמאיות יעבירו דיווח כאמור באותה פסקה רק אחת לשישה חודשים".
2 .מטרה
להורות לגורמים המוסמכים לאכיפה את שיטת הדיווח וכללי הדיווח בהתאם להוראות
החוק2
3 .תכלית
ריכוז ומעקב אחר פעולות האכיפה הינו כלי בסיסי ומחייב לניהול האכיפה וקבלת החלטות
בדבר אופן הטיפול האפקטיבי הדרוש2 כמו כן הדיווח התקופתי מאפשר בקרה והערכת
ביצועים על פעילות האכיפה ברמה הארצית2
4 .הגדרות:
223" איתור חריגה" – פעולות פיקוח שהובילו לאיתור עבודה אסורה או שימוש אסור
במרחב התכנון2
.22" פעולות אכיפה" – כלל הפעולות הננקטות לפי חוק שתכליתן אכיפת החוק כולל
פעולות נלוות לאכיפה – לפי המפורט במפרט הדיווח )מסמך ישים 23.2).2
221" גורם מוסמך לאכיפה" – כל גורם שהוסמך לבצע פעולות פיקוח ואכיפה לפי חוק
התכנון והבניה, התשכ"ה 3615( להלן: "החוק"( ובכלל זה וועדות מקומיות, רשויות
מוסמכות לאכיפה ורשות הטבע והגנים2
222" מנהל פיקוח" – מנהל פיקוח בגורם מוסמך לאכיפה2
225" יו"ר הגורם המוסמך לאכיפה"– יו"ר הוועדה, ראש הרשות המוסמכת, מנהל רשות
הטבע והגנים או כל גורם שהוסמך לפי חוק זה2משרד האוצר פרק: פיקוח עדכני ליום .03.2.3123
היחידה הארצית לאכיפת דיני
התכנון והבניה שם ההנחיה: דיווח תקופתי על חריגות הבנייה מס' הנחיה .2.
במרחב המקומי ופעילות אכיפה
5 .מסמכים ישימים
523 מסמך ישים מס' 23.2 – .מפרט דיווח2
.52 מסמך ישים מס' .2.2 – .דו"ח מסכם – קובץ אקסל לדוגמא2
6 .שיטת עבודה
1.6 תיעוד פעולות האכיפה:
12323 המפקח ברשות האוכפת יתעד במערכת מידע ממוחשב כל חריגה שאותרה וכל
פעילות אכיפה שננקטה במהלך הרבעון המדווח2
.1232 מנהל הפיקוח יבצע בקרה חודשית על עדכון המידע במערכת הממוחשבת2
12321 אחת לרבעון ולא יאוחר מה-30 לחודש העוקב לסיום הרבעון יעביר מנהל
הפיקוח טבלה מרכזת וטיוטת דו"ח מסכם ליו"ר הגורם המוסמך לאכיפה2
12322 אחת לרבעון ולא יאוחר מה 35 לחודש העוקב לסיום הרבעון יעביר יו"ר הגורם
המוסמך לאכיפה טבלה מרכזת ודו"ח מסכם חתום למנהל היחידה הארצית2
2.6 מבנה הדו"ח המסכם:
הדו"ח יכלול את הנושאים הבאים:
:מבוא 6.2.1
1232323 כללי: פירוט נתונים כלליים על הוועדה ועל מרחב התכנון: נתוני
אוכלוסייה, מאפיינים ייחודיים של האוכלוסייה ושל המרחב, מצב תכנוני
ונתונים רלוונטיים נוספים2
.123232 תשומות האכיפה: מצבת המפקחים אל מול התקינה, מצב הכשרת
המפקחים, מצאי ציוד ורכב2
1232321 תכנית עבודה: תכנון מול ביצוע של תכנית העבודה הרבעונית2
2.2.6 סיכום ממצאי הדו"ח כפי שעלו מהטבלה המרכזת:
23.2.12 ניתוח ממצאים כמותי: סיכום מספרי של "תפוקות ותוצאות" פעילות
האכיפה בדגש על הליכים מנהליים ורגל מסיימת )הריסות, הריסות
עצמיות, הפסקות שימוש, קנסות שהוטלו וקנסות שנגבו(2
.2.2.12 ניתוח ממצאים יחסי:
א2 יחס בין איתור לטיפול
ב2 איתור בשלב המנהלי ביחס לכלל האיתורים
ג2 איתור יזום ביחס לכלל האיתורים
ד2 איתורים התואמים את מדיניות האכיפה ביחס לכלל האיתורים
ה2 יחס בין טיפול בהליך מנהלי לטיפול בהליכים אחרים )התפלגות הטיפול(
ו2 יחס בין תיקי חקירה שהוגשו לתובע למספר כתבי אישום שהוגשו על-ידי
התובע2משרד האוצר פרק: פיקוח עדכני ליום .03.2.3123
היחידה הארצית לאכיפת דיני
התכנון והבניה שם ההנחיה: דיווח תקופתי על חריגות הבנייה מס' הנחיה .2.
במרחב המקומי ופעילות אכיפה
ז2 יחס בין גזרי דין וצווים שהתקבלו ברבעון המדווח לבין ביצוע )כולל
ביצוע עצמי(2
21.2.12 ניתוח ממצאים איכותי: אפיון תופעות, איתור עבירות בולטות )נסיבות
מחמירות, היקף נרחב, עבירות בתפוצה גבוהה(, זיהוי תאי שטח מועדים2
22.2.12 מסקנות והמלצות באשר למדיניות האכיפה ולתוכנית העבודה: המלצות
לעדכון תכנית העבודה בהתאם לממצאי הדו"ח ובהתייחס לרבעונים
הקודמים2
7 .הוראות שונות
23 .הדיווח הראשון בהתאם להנחיות אלה יהיה לרבעון הראשון לשנת 038 ,.ויוגש
למנהל היחידה הארצית עד ליום 038.235222
.2 .דיווח עבור החודשים נובמבר ודצמבר .03 .יוגש בהתאם לכללים שנהגו עד לפרסום
הנחיה זו2
21 .סיכום שנתי – בסוף שנה קלנדרית, יצורף לדיווח הרבעוני סיכום שנתי בהתאם
לסעיף .12 בשינויים המחויבים2
8 .תחולת ההנחיה: מיום פרסומה2

אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית לאכיפת
דיני התכנון והבניה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה

פקס: 072-3988499
כתובת לשליחת מכתבים: בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות לאכיפה במקרקעין » טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח תקופתי על חריגות הבנייה במרחב המקומי ופעילות אכיפה להורדה

דילוג לתוכן