טופס הגשת בקשה לרישיון עסק להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה לרישיון עסק. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה לרישיון עסק?

טופס עיריית סחנין - טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

מטרת הטופס: בקשה לקבלת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר תיק רישוי/בקשה.
2. סיבת הבקשה (עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מהות, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת/הקטנת שטח, אחר).
3. מספר חוזה ארנונה.
4. פרטי העסק (רחוב, מספר בית, מיקוד, קומה, כניסה, שם מרכז מסחרי, מספר חנות, שם מסחרי, מקום כללי, גישה לעסק, שטח העסק במ"ר, מספר עובדים, טלפון בעסק, טלפון נייד, פקס, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר).
5. פרטי הבעלים (שם רחוב, תיבת דואר, מספר ביתיישוב, מיקוד, טלפון פרטי).
6. תיאור העסק המבוקש.
7. פרטי העסק הקודם (אם רלוונטי).
8. הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31 (לסמן אם רלוונטי).
9. הערות (לרשום דברים רלוונטיים).

שם הטופס: טופס הגשת בקשה לרישיון עסק – היתר זמני.

הערות חשובות:
- הטופס יש למלא במקום ולא לשלוח בדואר או בפקס.
- מילוי פרטי הבקשה בדיוק יכול לחסוך זמן ולספק הנחיות ומידע מדויקים.
- מספר חוזה ארנונה חיוני לזיהוי העסק.
- פרטי הבעלים ותיאור העסק המבוקש יש למלא במדויק.
- אם יש נספחים כמו תכנית עסק או אישורים נוספים, יש לצרף אותם.
- נספחים מצורפים יימסרו בכתב ויתבססו על המידע בטופס הבקשה וההבהרות שניתן לפקידה במהלך הפגישה.

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה לרישיון עסק להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

היחידה לרישוי עסקים
בקשה לקבלת
 רישיון עסק  היתר זמני  היתר מזורז
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968
אנו מבקשים לקבל רישיון/היתר לעסק, בהתאם לנתונים הבאים:
מספר תיק רישוי/
בקשה
סיבת הבקשה:
 עסק חדש
 חידוש רישיון
 החלפת בעלות
 תוספת שותף
 יציאת שותף
 שינוי שם בעלים
 שינוי מהות
 תוספת פריט
 ביטול פריט
 הגדלת שטח
 הקטנת שטח
 אחר __________
מספר חוזה
ארנונה
פרטי העסק
רחוב מספר בית מיקוד קומה כניסה שם מרכז מסחרי מספר חנות שם מסחרי של העסק
מקום כללי
 מבנה מגורים
 סככה
 חצר
 מבנה מסחרי
 תעשייה
 אחר ____
גישה לעסק
 חזית
 עורף
 מדרגות
 אחר _________
שטח העסק במ"ר מספר עובדים
טלפון בעסק טלפון נייד פקס דואר אלקטרוני
כתובת למשלוח דואר
 עסק
 כתובת פרטית
 מיופה כוח
 אחר ______
שם רחוב / תיבת דואר מספר
בית
יישוב מיקוד טלפון
פרטי הבעלים )כאשר הבעלים חברה, יש לרשום את שמות המנהלים לאחר שם החברה. דוא"ל ____________________________________(
שם בעל העסק/ תאגיד מספר זהות/
תאגיד
כתובת פרטית טלפון סמן 
שם פרטי שם משפחה מנהל בעלים
תיאור העסק המבוקש ) פירוט כל סוגי העיסוק הנעשים בעסק(
פרטי העסק הקודם )למלא אם רלוונטי( מיופה כוח )למלא אם רלוונטי(
תיאור העסק, ומספר סידורי לפי הצו שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות רחוב
שם הבעלים הקודם מס' תיק רישוי/רישיון קודם מס' בית יישוב טלפון פקס
 הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31( לסמן אם רלוונטי(
אני מצהיר כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו,
בשטחו ובמקומו, ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
הערות
אני מצהיר כי הפרטים שצוינו לעיל נכונים ומלאים ומתחייב להודיע לרשות הרישוי מיד על כל שינוי בהם.
____________________ ____________________ ____________________
תאריך חתימת המבקשים חתימת התאגיד
נספחים מצורפים
 תכנית עסק
 חוזה שכירות/רכישה
 אישור רישום חברה ומנהלים בחברה
 צילום ת.ז
 מס' לקוח בארנונה
 חוות דעת מקדמית
 פרשה טכנית
 טופס השלכות סביבתיות
 אישור הנדסי לרבות היתר בניה, היתר לשימוש חורג, תעודת גמר וכו'
 מסמכים אחרים כגון: אישור מז"ח, אישור משרד תחבורה, רישיון
רכב, רישיון יצרן ועודبلدية سخنين Municipality Sakhnin עיריית סח'נין
ص.ب 35
سخن ي 30810 ن
P.O.BOX 35
Sakhnin 30810
ת .ד 35
סח'נין 30810
04-6788800 : טלפון
04-67888809 : פקס
טופס בקשה לרישיון עסק – היתר זמני דברי הסבר
טופס הבקשה לרישיון משמש גם לריכוז נתונים לקבלת הנחיות ומידע מוקדם באשר לרישוי העסק המבוקש.
את הפרטים בטופס יש להשלים על פי הדגשים המפורטים בהמשך.
את הטופס אין לשלוח בדואר או בפקס, אלא להגישו במחלקה לרישוי עסקים, בבניין העירייה, רח' אל ג'ליל, קומ ת הכניסה, בשעות פעילות
העירייה, ימים ב', ג', ד', ה', שבת, בין השעות 00:8 – 00:13 .
הגשת בקשה במקום, ולא בדואר או בפקס, חיונית לבירורים באשר למיקום העסק, איתור תיק רישוי קודם, הגדרת העיסוקים בעסק על פי צו
רישוי עסקים, בדיקת התאמת העסק לת וכנית ישנה )אם יש תכנית(, להבהרות של רכז הרישוי ולמענה על שאלות של בעל העסק או נציגו.
מילוי פרטי הבקשה כהלכה יחסוך זמן ויאפשר מתן הנחיות ומידע מדויקים וטיפול אפקטיבי.
כל המידע והאישורים יימסרו לך בכתב ויתבססו על הנתונים שמילאת בטופס הבקשה והבהרות שמסרת לפקידה במהלך הפגישה.
הנחיות למילוי הטופס
1 .נספחים המצורפים לטופס הבקשה לרישיון –
א. ככלל יצורפו לבקשה לרישיון כל הנספחים כפי שנמסר לך בהנחיות המוקדמות להגשת הבקשה לרישיון / היתר זמני.
ב. אם טרם קיבלת הנחיות, ישמש אותך הטופס לקבלת ההנחיות.
ג. בשלב זה אין חובה לצרף נספחים כל שהם, אך אם יש לך טיוטת תכנית עסק או כל נספח אחר היכול לעזור בתיאור אופי העסק, רצוי
לצרפו כדי שהמידע שיימסר לך יהיה מדויק יותר.
2 .מספר תיק רישוי – אם ידוע, יש לציינו.
3 .מספר חוזה ארנונה – חובה לרשום מספר מלא. המספר משמש אמצעי לזיהוי העסק ולקישור בין מאגרי מידע עירוניים שונים.
בשלב ההנחיות, אי רישום מספר חוזה ארנונה עלול לגרום לזיהוי שגוי של הנכס, ולפיכך עלולות להימסר הנחיות חלקיות ודרישות,
שלמעשה כבר מולאו בבקשות קודמות לרישיון עסק בנכס המבוקש.
4 .פרטי העסק – חובה לפרט אל כל הפרטים המזהים של העסק.
א. קומה – יש לציין את קומת הכניסה לעסק אם יש כמה קומות, ובהערות לפרט את מספר הקומות. קומת קרקע נחשבת קומה " 0 "קומה
"א" היא הקומה הראשונה מעל קומת הקרקע )לרבות קומה גלריה(.
ב. שטח – יש להקפיד על רישום השטח של כל החללים, שעושה בהם העסק שימוש. לפי הצורך יש להפריד בין שטח פתוח לשטח סגור
או בין גלריה לשטח עיקרי.
ג. מספר עובדים – אפשר לרשום את מספרם בקירוב.
ד. שם מסחרי – הכוונה ל כינוי העסק, שאינו בהכרח שם הבעלים בהכרח )השם שמופיע בשלט(.
5 .כתובת למשלוח דואר – יש לרשום רק אם מעוניינים שכל התכתובות יישלחו לכתובת המבוקשת ולא לעסק.
אי רישום כתובת למשלוח דואר תחשב כהודעת בעל העסק כי הכתובת למשלוח דואר היא כתובת העסק.
6 .פרטי הבעלים – חובה לרשום. בעלים נחשבים האחראים לניהול העסק בין שהם בעלי הנכס ובין שלא. יש להקפיד על מילוי מספר זהות או
מספר חברה או שותפות, לרבות ספרת ביקורת. מנהל – הכוונה למנהל מוסמך בחברה או בשותפות.
7 .תיאור העסק ואופי הפעילות המבוקש – חובה לפרט. על פי המפורט בסעיף זה יגדיר פקיד הרישוי את העיסוקים הטעונים רישוי על פי
חוק רישוי עסקים.
8 .פרטי העסק הקודם – להשלים אם ידוע. המידע יכול לעזור לאיתור תיק עסק קיים.
9 .הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31 לתקנות רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - במקרה והתצהיר אינו נכון יש למחוק אותו
בקו אלכסוני.
10 .הערות – לפרט כל דבר היכול לסייע בטיפול בבקשה ולא פורט במקום אחר.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה לרישיון עסק?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה לרישיון עסק, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה לרישיון עסק. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה לרישיון עסק.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בגולן והגליל » עיריית סחנין » טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה לרישיון עסק להורדה

דילוג לתוכן