טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) להדפסה

מה זה טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - מייצגים - הוראה לחיוב חשבון מבוטח עצמאי 6127 (06.2018)

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבעלי חשבון בבנק שהם מייצגים מבוטח עצמאי ורוצים להקים הרשאה לחיוב חשבון בנק לכדי תשלומים של דמי ביטוח לאומי. הרשאה זו יכולה לכלול הגבלות כגון תקרת סכום החיוב ומועד פקיעת התוקף שנקבעו על ידי המבוטח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם בעלי החשבון (המייצגים).
2. מספר זהות/ח.פ. של המייצגים.
3. פרטי הבנק (שם הבנק, שם הסניף, וכתובת הסניף).
4. בחירה בין הרשאה כללית להרשאה הכוללת הגבלות, והמשך מילוי בהתאם לבחירה.
5. פרטי המבוטח (שם, מספר זהות, סוג חשבון, מספר חשבון, קוד המוסד של המבוטח).

טופס זה מתייחס לתשלום דמי ביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע ומספק אפשרות לסדר תשלומים בצורה מועדפת על המייצגים. הטופס מספק אפשרויות גם למבוטחים שאינם עובדים שכירים ואינם עובדים עצמאים, באמצעות חיוב בשיעורים יומיים.

כדי להצטרף לשירות ולהקים הרשאה לחיוב חשבון, יש למלא את הטופס ולהגישו לבנק או למוסד לביטוח לאומי, ולסמן את ההגבלות והאפשרויות הרצויות לחיוב החשבון.

יש לשים לב שהטופס אינו ניתן לשליחה למוסד לביטוח לאומי ישירות.

צילום מסך טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) טופס מקוון

טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

(06.2018)6127/בל
חובה על בעל/י החשבון למסור בבנק

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון בנק

לכבוד תאריך: __________

בנק _____________שם הסניף _________________כתובת הסניף __________________________

שים לב: כאשר בעל החשבון אינו המבוטח חובה למלא את פרטי בעל החשבון

נא לסמן מהאפשרויות הבאות:
הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות .
או -
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב - .₪
מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום __________ .

לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל,משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות

.1 אנו הח"מ ______________________ מס' זהות/ ח.פ. __________________ ("הלקוח")
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי
פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
.2 כמו כן יחולו ההוראות הבאות :
.א עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
.ב הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה ל ,בנק
כןו ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
.ג אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים , ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ ימי 3 - עסקים
לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
.ד אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק, בהודע ב ה ,כתב לבטל חיוב , אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו .
.ה הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
.ו הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה .
.ז אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה ז ,ו בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
.ח הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר
קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

ואנ .3 מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

חתימת הלקוח : ות _________________________________________________________

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון, גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק , ללא
צורך בהגעה לסניף.

מבוטח נכבד

מספר חשבון סוג חשבון סניף בנק

שם בעל חשבון הבנק: שם המבוטח :
קוד המוסד
(המוטב)

מס' זהות של בעל החשבון מספר זהות של המבוטח: (אסמכתא)
28900
המוסד לביטוח לאומי – גביה מלא שכירים
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים
בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על
כל המשמעויות הכרוכות בכך.
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
גביה מלא שכירים(06.2018)6127/בל

שירות בביטוח לאומי – תשלום דמי ביטוח באמצעות הוראת קבע

המוסד לביטוח לאומי שמח להציע לך דרך נוחה יותר לתשלום מקדמות דמי הביטוח - הוראת קבע בבנק.

המשלמים את המקדמות בהוראת קבע יזכו בהטבה לפיה יחויב חשבון הבנק שלהם במקום ב 15 -בחודש
רק ב - 22 בחודש.

מבוטחים שאינם עובדים שכירים ואינם עובדים עצמאים המשלמים בהוראת קבע יהנו מהטבה ייחודית:
במקום חיוב של חשבון הבנק פעם ברבעון יפרסו להם את התשלום ל 3 - וחשבונם יחוייב בכל חודש
בשליש הסכום.

לידיעתך

ניתן לשלם גם חובות באמצעות הוראת קבע בבנק. פרטים נוספים תוכל לקבל בסניפינו.

אם בחרת להצטרף לשירות זה, הנך מתבקש למלא את הטופס, ולמוסרו בסניף הבנק , או להגיע לקבלת
קהל באחד מסניפי המוסד ולחתום על טופס הבקשה בפני פקיד הגביה.

אם בחרת למסור את טופס הבקשה בבנק, יש להמתין לפחות 5 ימי עסקים עד לקליטת הוראת הקבע
במוסד לביטוח לאומי.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי il.gov.btl.www .
ניתן להצטרף לתשלום גם בהוראת קבע בכרטיס אשראי וזאת באמצעות האתר האישי
.https://ps.btl.gov.il

אין לשלוח את הטופס למוסד לביטוח לאומי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מייצגים » טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראה לחיוב חשבון מבוטח / עצמאי (6127) להורדה

דילוג לתוכן