טופס הזדהות מפקחים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הזדהות מפקחים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הזדהות מפקחים להדפסה

מה זה טופס הזדהות מפקחים?

שם הטופס: טופס הרשות לאכיפה במקרקעין - חובת הזדהות מפקחים
מספר הנחיה: 1.1

תכנית הטופס:
הנחיה מתארת את חובת הזדהות מפקחים הפועלים בתחום האכיפה והפיקוח על דיני התכנון והבניה בישראל. הטופס מביא את הכללים וההנחיות המגדירים את הכלים הנדרשים להזדהות מפקחים בפועל, באמצעות כלים ואמצעים פיזיים, במהלך נפיקתם בפרקטיקה היומיומית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תיאור המטרה: נמצא כאן את המטרה של ההנחיה, הכוללת את יעדי ההזדהות המפקחים.
2. רקע: מסביר על פי סעיף 207 לחוק התכנון והבניה את ההקשר שבו נבדקת חובת הזדהות והסמכויות שניתן למפקחים.
3. מסמכים ישימים: רשימה של מסמכים המסייעים באימות חובת ההזדהות.
4. חובת ההזדהות: הכללים והתנאים להזדהות מפקחים בפועל, כולל כיצד לבצע את ההזדהות.
5. חריגים לחובת ההזדהות: המצבים שבהם לא יחולה חובת ההזדהות.
6. תיאור מדי מפקח וקוד לבוש: התיאור המדויק של הלבוש והקוד המזהה של מפקחים, כולל החלקים שבהם יש למדוד שמות הועדות או רשויות מקומיות.
7. הוראות כלליות: הוראות נוספות על הזדהות מפקחים ושיקולי הדעת המצורפים לנושא.

סיכום:
הטופס "חובת הזדהות מפקחים" היא הנחיה מהרשות לאכיפה במקרקעין שמסכמת את הכללים וההנחיות להזדהות מפקחים במסגרת הפיקוח והאכיפה על דיני התכנון והבניה. הטופס מסביר את חובת ההזדהות, התנאים למילוי ההזדהות, והכלים הפיזיים הנדרשים לכך. הטופס מעניק הסברים מפורטים על הלבוש והאבזור שיש להשתמש בהם לצורך ההזדהות, וכן יוצא לפרטים נוספים אודות המצבים בהם ייתכן שחובת ההזדהות לא תחול.

טופס הזדהות מפקחים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הזדהות מפקחים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הזדהות מפקחים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הזדהות מפקחים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד האוצר פרק: נושאים כלליים עדכני ליום 2018.2.1
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה
שם הנחיה: חובת הזדהות מפקח מס' הנחיה: 1.1
חובת הזדהות מפקח
1 .מטרה
הסדרת כללים אחידים לחובת ההזדהות בהתאם להוראות החוק, לרבות חריגים לחובה.
2 .רקע
בהתאם להוראות סעיף 207 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965( להלן "החוק"(, לא יפעילו
מפקחים את הסמכויות הקבועות בחוק אלא בעת מילוי תפקידם ובהתקיים התנאים
המפורטים בהנחיה זו.
חובת ההזדהות תחול על כלל עובדי הפיקוח והאכיפה )מנהל הפיקוח והמפקחים( בכל שעות
העבודה.
3 .מסמכים ישימים
1.1 מסמך ישים מס' 1.1.1 – טופס אישור מנהל הפיקוח להימנע מחובת הזדהות.
2.1 מסמך ישים מס' 2.1.1 – טבלת מעקב של מנהל הפיקוח אחר מתן אישורים כאמור.
4 .חובת ההזדהות
מנהל פיקוח ומפקח ברשות האוכפת יעשו שימוש בסמכויותיהם רק בעת מילוי תפקידם
ובהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
1.1 יענוד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו כמפורט בסעיף 6 ובהתאם לדוגמא
המצורפת.
2.1 ילבש מדי מפקח כמפורט בסעיף 6 ובהתאם לדוגמא המצורפת.
1.1 תהיה בידו תעודה חתומה על-ידי שר האוצר או מי שהוסמך על ידו, המעידה על תפקידו
וסמכויותיו – להצגה על פי דרישה.
5 .חריגים לחובת ההזדהות
על-אף האמור לעיל, לא תחול חובת ההזדהות בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
1.5 קיומה של חובת ההזדהות עלול לגרום לאחד מאלה:
1.1.5 חובת ההזדהות תפגע בביצוע פעולות המפקח.
2.1.5 חובת ההזדהות תפגע בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר.
2.5 מנהל הפיקוח אישר מראש ובכתב למפקח להימנע מחובת ההזדהות. אישור כאמור יהיה
מוגבל לזמן, מקום ופעילות. בעת סכנה מידית לביטחון המפקח הנובעת עקב זיהוי יש
להוריד אמצעי זיהוי ולעדכן את מנהל הפיקוח. אישור בכתב יינתן בדיעבד.
1.5 מנהל הפיקוח של הרשות האוכפת ימלא לפני מועד הפעילות טופס אישור חריג להימנע
מחובת הזדהות )מסמך ישים מס' 1.1.1 )בשני העתקים, עותק אחד יימסר למפקח עותק
נוסף יתויק בקלסר ייעודי לניהול מעקב אחר מתן האישורים. במקרים חריגים, ימולא
הטופס לאחר הפעילות.משרד האוצר פרק: נושאים כלליים עדכני ליום 2018.2.1
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה
שם הנחיה: חובת הזדהות מפקח מס' הנחיה: 1.1
1.5 לא יינתן אישור חריג לתקופה שתעלה על יום עבודה.
5.5 כאשר חלפה הנסיבה שבשלה לא הזדהה המפקח, יזדהה המפקח מוקדם ככל האפשר.
6.5 מנהל הפיקוח של הרשות האוכפת ימלא שורה בטבלת המעקב )מסמך ישים מס' 2.1.1 ,)
המפרטת את הנסיבות בגינן לא הזדהה המפקח כנדרש בסעיף 207 לחוק, האירוע או
המקום והמועד המדויק.
6 .תיאור מדי מפקח וקוד לבוש: המפקח ילבש מדים נקיים ומסודרים הכוללים:
1.6 חולצה עם צווארון, בתצורת "פולו" בצבע כחול כהה:
1.1.6 על החזה בצד שמאל יוטבע שם הוועדה המקומית או הרשות האוכפת וסמל
הוועדה או הרשות האוכפת.
2.1.6 על החזה בצד ימין יענוד תג שבו רשום שמו ותפקידו של המפקח.
2.6 מכנסיים – דגמ"ח בצבע אפור כהה.
1.6 חגורה בצבע שחור.
1.6 נעליים בצבע כהה, אחיד וללא דוגמאות.
5.6 מעיל בצבע שחור, מעליו יענוד המפקח תג הנושא את שמו ותפקידו.
7 .הוראות כלליות:
1.7 על אף האמור לעיל החובה ללבישת הפריטים המנויים בסעיפים 2.6 – 5.6 תחול החל
.1.1.2018 מיום
2.7 על אף האמור בסעיף 1.6 ,מנהלי פיקוח ומפקחים מיוחדים יוכלו ללבוש חולצת צווארון
מכופתרת הזהה בצבעה ובתגיה לחולצת המפקחים.
1.7 על אף האמור בסעיף 1.6 ,הטבעת שם הועדה המקומית או הרשות המוסמכת וסימלה,
תתייתר ככל שתג הזיהוי כולל גם את השם והסמל של הועדה או הרשות המוסמכת.
1.7 על אף האמור בסעיף 2.6 ,מנהלי פיקוח ומפקחים מיוחדים יוכלו ללבוש מכנסיים מדגם
דוקרס )"קופיקו"( הזהים בצבעם למכנסי המפקחים.
5.7 על אף האמור בסעיף 2.6 ,מנהלות פיקוח ומפקחות רשאיות ללבוש חצאית בצבע אפור
כהה שלא תהיה קצרה מגובה ברך.
6.7 על פי שיקול דעת מנהל הפיקוח ניתן להכיל את הכללים החלים על מנהלי פיקוח גם גל
מנהלי משנה )מנהלי צוותים, מנהלי מחלקות, מנהלי אזורים( או סגנים ככל שישנם.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הזדהות מפקחים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הזדהות מפקחים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הזדהות מפקחים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הזדהות מפקחים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הזדהות מפקחים

פקס: 072-3988499
כתובת לשליחת מכתבים: בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הזדהות מפקחים להורדה

דילוג לתוכן