טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל להדפסה

מה זה טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל?

שם הטופס: טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר

תכלית הטופס: הטופס "הכר את המוטב משיכת כספי נפטר" משמש לזיהוי ואימות המוטב שמבקש למשוך כספי נפטר מקופת גמל, קופת גמל להשקעה או מקרנות השתלמות. הטופס מציע סעיפים שונים שידרשו למילוי על ידי המוטב, לרבות פרטים אישיים, נתונים על המעסיק (במידה וישנו), הצהרות ועוד. המידע בטופס נבדק על מנת לוודא את זהות המוטב ואת תוקפות ההצהרות שהוזנו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המוטב - כולל שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות או דרכון, ומדינת הדרכון.
2. האם המוטב הוא איש ציבור זר או מקומי.
3. האם המוטב הוא תושב חוץ ואם כן, יש למלא את פרטיו בנספח 1.
4. האם המוטב או בן משפחתו מכהן בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 השנים האחרונות ואם כן, יש למלא את פרטיו בנספח 2.
5. פרטים על המעסיק במקרה של שכירות או שליטה.
6. תחום העיסוק של המעסיק (אם קיים).
7. האם המוטב נהנה מחשבון אחר ובמידה וכן, נדרשים פרטים נוספים.
8. הצהרת המוטב לכספי הנפטר.

סה"כ, הטופס מספק את המידע הדרוש לחברה לזיהוי המוטב ולוודא את תקיפות המידע הסופר בו. המוטב מחוייב להזין את כל הפרטים בדיוק ובמלואם.

טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

7004199 03/2022 סטודיוהראל 36501.15
קוד מסמך 12622 עמוד 1 מתוך 2
שאלון הכר את המוטב
במשיכת כספי נפטר מקופת גמל,
קופת גמל להשקעה או מקרן השתלמות
כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
א פרטי המוטב* לכספי הנפטר
תעודת זהות או דרכון, מדינת דרכון שם פרטי שם משפחה
*מוטב - הזכאי לכספי הנפטר
ב איש ציבור זר/מקומי
האם אתה תושב חוץ* כן לא
אם סומן כן - אנא מלא נספח 1 - טופס איש ציבור זר
אם סומן לא - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?
כן לא
אם סומן כן - אנא מלא נספח 2 טופס איש ציבור מקומי
*תושב חוץ - מי שנמצא בישראל אך אינו אזרח ישראל או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה ע"פ רישיון לישיבת קבע;
"איש ציבור" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי
בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"איש ציבור מקומי" – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי
בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"בן משפחה" – בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי
משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
ג קיומו של נהנה בחשבון
אני )שם המוטב לכספי הנפטר( בעל מס׳ זהות
מצהיר בזה כי:
אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה זולתי.
יש נהנה/ים זולתי - אנא מלא נספח 6 - שאלון פועל עבור נהנה.
ד פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק
שכיר / שכיר בעל שליטה: שם המעסיק:
עצמאי:
שם העסק מען העסק מחזור הכנסות שנתי
מהו תחום העיסוק של העסק?
יהלומים ואבני חן נדל"ן סחר במתכות יקרות בלדרות סחר בנשק עסק שאינו למטרת רווח:עמותה/גמ"ח/מלכ"ר
סחר במטבעות וירטואליים מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך
עסק בו עיקר הפעילות במזומן הימורים חוקיים אחר:
רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן:
חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי סטודנט קטין לא עובד חבר קיבוץ אברך/תלמיד ישיבה
גמלאי עיסוק טרם הפרישה
mfax@harel-ins.co.il :למייל או 03-7348351 :משיכות לפקס לשלוח נא
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 70-28-70-1700.
למען הסר ספק – משלוח הטפסים לכתובת אחרת, לא יהווה אישור/אסמכתא לקבלתם בחברה.7004199 03/2022 סטודיוהראל 36501.15
עמוד 2 מתוך 2
ז תשובות המחייבות שאלון - ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: il.co.group-harel.www
שאלונים נוספים
1 טופס איש ציבור זר נספח 1
2 טופס איש ציבור מקומי נספח 2
3 משלם שאינו המבוטח/העמית נספח 3
4 טופס כספים מחו"ל נספח 4
5 שאלון פועל עבור נהנה נספח 6
ה הצהרות
האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? כן לא
שם: תאריך: חתימה:
ו הצהרת המוטב לכספי הנפטר
הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.
שם: תאריך: חתימה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קופת גמל להשקעה » טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל להורדה

דילוג לתוכן