טופס הצטרפות לקופת גמל יותר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצטרפות לקופת גמל יותר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצטרפות לקופת גמל יותר להדפסה

מה זה טופס הצטרפות לקופת גמל יותר?

שם הטופס: טופס הצטרפות לקופת גמל לחסכון - יותר

מטרת הטופס: הטופס משמש להצטרפות לקופת גמל לחסכון עם החברה המנהלת, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. הטופס מאפשר לספק את המידע הנדרש על מטרות ההשקעה ופרטי המעסיק והעמית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם קופת גמל.
2. קוד קופת גמל.
3. מספר החשבון של העמית בקופה.
4. דמי ניהול בקופת גמל (סכום ותדירות תשלום).
5. שיעור דמי ניהול מהפקדה חודשית (%).
6. שיעור דמי ניהול מהפקדה חודשית לעמית עצמאי (%).
7. בחירת מסלול השקעה ושיעור החלוקה בין המסלולים (רכיב תגמולים ורכיב פיצויים).
8. פרטי המעסיק (שם, כתובת, טלפונים, מעמד).
9. פרטי העמית (שם פרטי, שם משפחה, מס' זהות/דרכון, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי).

שימו לב:
- יש לספק אסמכתה אם ברצונכם לבחור שיעור דמי ניהול שונה מברירת המחדל.
- אם לא תבחרו במסלול השקעה מפורט, הכספים יושקעו במסלול ברירת המחדל של הקופה.
- במידה ואין הסכמה עם מסלול ברירת המחדל בקשר להפקדה לרכיב פיצויים, יש לקבל אישור מהמעסיק.
- הטופס מצריך חתימה של העמית, המעסיק, ובעל רישיון אם רלוונטי.
- ניתן לבחור דרכי קבלת הודעות מהחברה.
- ניתן להוסיף תיק סיכום אישי למסמכים מצורפים, כגון אישור חובה מהממונה לסכום מסוים.

הטקסט מביא את המידע המרכזי הנדרש למילוי בטופס זה, כמו גם את השיעורים הכלליים של דמי הניהול בקופה.

טופס הצטרפות לקופת גמל יותר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצטרפות לקופת גמל יותר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצטרפות לקופת גמל יותר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצטרפות לקופת גמל יותר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
9.8.2021 :עדכון תאריך
3135
טופס הצטרפות לקופת גמל לחסכון - יותר
פרטי החברה המנהלת
שם החברה המנהלת* שם קופת גמל* קוד קופת גמל מספר החשבון של העמית בקופה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מנורה מבטחים יותר 119
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(
דמי ניהול בקופת גמל
סכום הפקדה תאריך תחילת גבייה תדירות תשלום
חודשי חד פעמי
שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי( %
שיעור דמי ניהול מהפקדה )חודשי( %
עמית עצמאי
לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:
 16( %ברירת מחדל(
 אחר: ............................
שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקרן מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול ברירת מחדל. במקרה שבו לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי הפקדה לרכיב
פיצויים תבוא במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה ממסלול ברירת מחדל בקופה תותנה בקבלת אישור המעסיק.
קוד
שיעור מתוך שם מסלול ההשקעה מסלול
סכום ההפקדה
% _____  119 מנורה מבטחים יותר ד'
קוד
שיעור מתוך שם מסלול ההשקעה מסלול
סכום ההפקדה
 119 מנורה מבטחים יותר ד' % _____
מסלולי השקעה בקופת גמל
סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 0 ל- %100:)
רכיב תגמולים
רכיב פיצויים
מסלולי ההשקעה בקופת
הגמל נבדלים ברמת הסיכון
והתשואה הצפויה לכספיך
המושקעים בקופה.
פרטי המעסיק
יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי מעמד
שכיר עצמאי שכיר בעל שליטה
עצמאי באמצעות מעסיק
שם המעסיק* כתובת המעסיק מספר טלפון* ח.פ / עוסק מורשה
פרטי העמית
שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* מין מצב משפחתי
נ ז רווק נשוי גרוש אלמן ידוע בציבור
שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.
שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת outcomegemel/click.menora://httpsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
3135
חתימת העמית* תאריך חתימה
חתימת בעל רישיון תאריך חתימה
חתימת אפוטרופוס תאריך חתימה
רשימת מסמכים מצורפים
 ייפוי כח-בהתאם להוראות הממונה.
 מסמך הנמקה- בהתאם להוראות הממונה.
 טופס הוראה לחיוב חשבון- עצמאי )רשות(.
 הוראות להפקדה חד פעמית- עצמאי )רשות(.
 כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך(.
 טופס בקשה להעברת כספים- בהתאם להוראות הממונה )רשות(.
 טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו אישור הלבנת הון )ככל שנדרש(.
 בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים )רשות(.
פרטי בעל רישיון )לא נדרש בהצטרפות מקוונת(
שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' סוכן בחברה שם סוכנות
חתימה
זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: il.co.menoramivt.www
אישורים
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי
ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:
 דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט )מסרון(
 דואר
לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.
אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר,
והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.
ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: il.co.menoramivt@CCgemel או לכתובת: ת.ד. 3507 רמת גן. דמי ניהול ממוצעים בקופה
בשנת 2019
1
40%
2
3
: מנורה מבטחים אמיר
0.19% 0.64% יותר מבטחים מנורה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצטרפות לקופת גמל יותר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל יותר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצטרפות לקופת גמל יותר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל יותר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצטרפות לקופת גמל יותר

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס הצטרפות לקופת גמל יותר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצטרפות לקופת גמל יותר להורדה

דילוג לתוכן