טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) להדפסה

מה זה טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - מעסיקים - ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר ייצוג לקוחות 70 (05.2022)

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לייפוי כוח של מי שמיוצג בנושאי ביטוח וגביה על ידי עורך דין, רואה חשבון, או יועץ מס למוסד לביטוח לאומי.

תקציר סעיפים חשובים:
1. מייצג צריך למלא את הטופס ולחתום עליו.
2. מייצג יכול לשנות או לבטל את היפוי הכוח, ולצרוך ערוצים שונים לפרטים או שינויים בייפוי הכוח.
3. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לדרוש ייפוי כוח מעודכן מעת לעת.
4. ייפוי כוח תקף לשנתיים מים ההזנה, ומיוצג יכול להשתמש במערכת ייצוג לקוחות עבור לקוחותיו.
5. הטופס יש לשלוח או להגיש לסניף מתאים של המוסד לביטוח לאומי.

שימוש פנימי במספר זהות / תיק ניכויים מחייב סריקה.

הטופס מתייחס גם לנשים וגברים כאחד.

טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)05.2022( 70 /בל
ייפוי כוח למייצג בנושאי ביטוח וגבייה - דברי הסבר
למיוצג )מבוטח/מעסיק(
 ייפוי כוח זה מיועד למי שמיוצג בנושאי ביטוח וגביה על ידי עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס.
 לעניין חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 ,החותם על ייפוי כוח זה מסכים, כי המוסד לביטוח לאומי ימסור
מידע על אודותיו למייצג ולכל עובד מורשה מטעמו.
 אם ברצונך לשנות או לבטל את ייפוי הכוח – עליך להודיע על כך מיד למוסד לביטוח לאומי באמצעות
הערוצים המפורטים בהמשך.
 אם נתת בעבר ייפוי כוח למייצג אחר באותו נושא, ייפוי כוח זה יבטל את ייפוי הכוח הקודם.
 לידיעתך – המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לדרוש ייפוי כוח מעודכן מעת לעת. תוקף
ייפוי הכח של עובד שכיר בלבד, הוא לשנתיים מים ההזנה.
למייצג
 לרשותך מערכת ייצוג לקוחות. המערכת היא מערכת מאובטחת, המתחברת למחשב הביטוח הלאומי
ומאפשרת למייצג המחובר לאינטרנט, לאחזר ולהזין מידע הקשור ללקוחותיו.
אם משרדך מחובר למערכת ייצוג לקוחות של ביטוח לאומי, עליך למלא טופס זה מתוך המערכת באופן
ממוכן, להדפיסו, להחתים את הלקוח )אפשר באמצעות פקס( ולשלוח את הטופס.
 אם משרדך אינו רשום במוסד לביטוח לאומי, אנא מלא את סעיף 2 לצורך רישומך כמייצג במוסד לביטוח
לאומי.
 אם אינך מחובר למערכת ייצוג לקוחות, אנא מלא טופס בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות .
כיצד יש להגיש את הטופס
 על המייצג והמיוצג )המבוטח או המעסיק(, למלא את הטופס ולחתום במקומות המתאימים.
טופס שאינו נושא תאריך או אינו חתום על ידי המייצג והמיוצג לא יתקבל.
 מייצג ישלח את הטופס לאחר מילויו לסניף שבו מתנהל תיק המיוצג.
 לרשותך מגוון ערוצים להגיש את הטופס או להודיע על עדכון או ביטול של ייפוי הכוח:
o דואר - יש לשלוח לכתובת הסניף המטפל.
o תיבות השירות הנמצאות בכניסה לסניף.
o פקס.
כתובות, מספרי פקס ומידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
www.btl.gov.il
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגבייה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)05.2022( 70 /בל
פרטי המייצג )השדות המסומנים ב- * הם שדות מילוי חובה(
פרטי המיוצג )השדות המסומנים ב-* הם שדות מילוי חובה(
פרטי המשרד )השדות המסומנים ב-* הם שדות מילוי חובה(
פרטי המעסיק המיוצג
שם המעסיק* מספר תיק ניכויים בביטוח לאומי*
טלפון קווי טלפון נייד*
ייפוי כוח למייצג
פ
שם המייצג * תואר המייצג*
 עורך דין  יועץ מס
 רואה חשבון
מס' ת.ז.*
ס.ב.
לתשומת לבך, מייצג שאינו רשום במוסד לביטוח לאומי, ימלא גם את סעיף 2" פרטי המשרד"
שם המשרד* מספר תיק ניכויים בביטוח לאומי מספר עוסק מורשה*
רחוב / תא דואר* מס' בית* כניסה דירה יישוב* מיקוד
טלפון נייד מס' פקס טלפון*
דואר אלקטרוני _____________________________@_______________
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים)הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום
דואר רגיל. לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי
המידע שמסרת
שם משפחה* שם פרטי* מספר זהות*
ס.ב

טלפון קווי טלפון נייד*
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / תיק ניכויים
דפים
סוג
0 1 המסמך
1
3
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
2
4)05.2022( 70 /בל
הצהרה
אני החתום מטה, מייפה בזה את כוחו של המייצג לייצג אותי מול הביטוח הלאומי ולקבל בשמי ובעבורי מאת המוסד לביטוח לאומי
כל מידע, פרטים ומסמכים המצויים ברשותו והנוגעים אליי, בין במישרין ובין בעקיפין, לעניין עיסוקים, הכנסות, תשלום דמי ביטוח
וגמלאות מחליפות שכר.
אני החתום מטה משחרר בזה את המוסד לביטוח לאומי ופוטר אותו או כל עובד מעובדיו או כל אדם או גוף הבאים מכוחו של
הביטוח הלאומי מחובת שמירה על המידע שלפי כל דין, על כן, לא תהיה כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא בקשר למסירת המידע
כאמור, כלפי הביטוח הלאומי או עובדיו או הבאים מכוחו.
תאריך * _________________ חתימת המבוטח *___________________
חתימת וחותמת המייצג *_____________ חתימה וחותמת המעסיק * ________________________
5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מעסיקים » טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ייפוי כוח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) להורדה

דילוג לתוכן