טופס כרטיס עובד (103) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כרטיס עובד (103). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כרטיס עובד (103) להדפסה

מה זה טופס כרטיס עובד (103)?

טופס: כרטיס עובד 103

מטרת הטופס:
טופס זה מיועד למילוי על ידי עובד המועסק אצל מעסיק. מטרתו העיקרית היא לקבוע את הסעיפים המתייחסים לתשלום דמי הביטוח במקרים בהם העובד עובד גם במקום נוסף או כעובד עצמאי.

הסעיפים המרכזיים:
1. פרטי העובד: כאן יש למלא את פרטי העובד, כולל שם, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, ודואר אלקטרוני.
2. מעמד המעסיק: העובד מחייב לציין האם המעסיק הוא העיקרי או המשני. זה חשוב לצורך חישוב דמי הביטוח.
3. צילום תעודת זהות: יש לצרף צילום של תעודת הזהות של העובד.

כרטיס עובד 103 משמש כמסמך המסייע בהבנת המעמד הביטוחי של העובד במקרים בהם הוא עובד גם במקום נוסף או כעובד עצמאי. הטופס מכיל פרטים אישיים של העובד, מידע על מעמד המעסיק, ונדרש גם לצרף צילום של תעודת הזהות של העובד.

שים לב: הטופס יישאר בידי המעסיק, ויש לספק אותו לכל מעסיק במקרים בהם העובד עובד גם אצלו.

טופס כרטיס עובד (103) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כרטיס עובד (103) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כרטיס עובד (103) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כרטיס עובד (103) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)01.2021( 103 /בל
כרטיס עובד
כללי
 טופס זה מיועד למילוי על-ידי עובד המועסק אצל מעסיק, המוגדר כמעסיקו לפי התוספת הראשונה
לצו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, תשל"ב - 1972 ,אם העובד מועסק גם אצל מעסיק נוסף או
אם העובד על-פי הצו הוא גם עובד עצמאי.
טופס זה יוגש על-ידי העובד למעסיקו על-פי הצו.
לידיעתך
 אם אתה עובד שכיר במקום עבודה אחר, והודעת למעסיקך ב"כרטיס עובד" )טופס 101 )כי אצלו הינך משתכר
"משכורת חודש", הרי שהוא מעסיקך העיקרי. לכן, המעסיק שלו מסרת טופס זה הינו מעסיקך המשני.
המשמעות היא, שמעסיקך העיקרי מנכה משכרך דמי ביטוח בשיעור המופחת עד הכנסתך שעד %60 מהשכר
הממוצע, ובשיעור מלא על הכנסתך שמעל %60 מהשכר שממוצע, ועד להכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח.
לפיכך, מעסיקך המשני ינכה משכרך דמי ביטוח בשיעור המלא החל מהשקל הראשון של הכנסתך.
 אם אתה עובד עצמאי, ובנוסף לכך מועסק כשכיר אצל יותר ממעסיק אחד, נא ציין בטופס זה מיהו מעסיקך העיקרי
ומיהו מעסיקך המשני כמפורט בסעיף 1 לעיל.
לתשומת ליבו של עובד שכיר המועסק אצל מעסיקים שונים או של עובד עצמאי, שמועסק גם אצל מעסיקים
שונים: אם הכנסתך אצל מעסיקך העיקרי נמוכה מ- %60 מהשכר הממוצע או שכל הכנסותיך מעבודה עולות על
ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח, הינך זכאי להפיק אישור לתאום דמי ביטוח או לקבל החזר דמי ביטוח שנוכו
ביתר.
 אם הכנסתך אצל מעסיקך העיקרי נמוכה מ- %60 מהשכר הממוצע:
תוכל להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח ולהגישו למעסיקך המשני, את האישור ניתן להפיק באחת מדרכים הבאות:
- באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי- il.gov.btl.www /מדור ביטוח וגבייה/ הפקת אישור לתיאום
דמי ביטוח.
- באמצעות טופס 644 שבו מצהיר העובד על הכנסתו אצל מעסיקו העיקרי.

הזמנת בקשת החזר דמי ביטוח ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי - l.gov.btl.www/
מדור ביטוח וגבייה/ ביצוע החזר דמי ביטוח.
 אם הכנסותיך מעבודה עולות על ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח, לקבלת אישור לתיאום דמי ביטוח
עליך להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח )טופס 753 .)את הבקשה, בצרוף טופסי 100 מכל מעסיקיך, יש לשלוח
אל: המוסד לביטוח לאומי/ תחום גבייה ממעסיקים שבסניף הקרוב למקום מגוריך.
לקבלת החזר דמי ביטוח, עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח )טופס 752 .)את הבקשה, בצרוף טופסי 100 מכל
מעסיקיך, יש לשלוח אל: המוסד לביטוח לאומי/ תחום גבייה ממעסיקים שבסניף הקרוב למקום מגוריך.

 אם אתה עובד שכיר וגם עובד עצמאי כאמור, ומסרת למוסד את נתוני שכרך, הם יובאו בחשבון לעניין חישוב דמי
הביטוח שבהם הינך מחוייב כעובד עצמאי.
 אתה עובד עצמאי ובנוסף לכך מועסק כעובד שכיר על-ידי מעסיק אחד, עליך לעדכן את מחלקת הגבייה מלא-
שכירים, בסניף בו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלך כעצמאי, ולצרף שני תלושי שכר אחרונים.
דמי הביטוח שבהם חוייבת כעובד עצמאי יחושבו מחדש בהתחשב בנתוני השכר.
לכן, עליך לציין בטופס זה, כי המעסיק שלו מסרת טופס זה הוא מעסיקך העיקרי.
 יש לצרף צילום תעודת זהות.
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
מעסיקים
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחדעמוד 1 מתוך 2
)01.2021( 103 /בל
פרטי המעסיק – למילוי ע"י המעסיק
הצהרת העובד
פרטי העובד
שם משפחה שם פרטי מספר תיק ניכויים
כתובת
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד דואר אלקטרוני
שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז
תאריך לידה תאריך עליה תושב ישראל
 כן  לא
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד דואר אלקטרוני
1 .עליך למסור טופס זה לכל אחד ממעסיקיך. אם הודעת לאחד ממעסיקיך כי אצלו הנך משתכר "משכורת חודש" -
אותו מעסיק נחשב למעסיק העיקרי. כל מעסיק נוסף - נחשב למעסיק משני. נא ציין להלן מעמדו של המעסיק לו הנך
מוסר טופס זה.
2 .הריני מצהיר כי מעסיק זה הינו מעסיקי  העיקרי  המשני
וכי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים.
3 .יש לצרף צילום תעודת זהות.
תאריך____________ חתימת העובד  ___________________________
חותמת קבלה
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
מעסיקים
אגף נפגעי פעולות איבה
כרטיס עובד
תשלום וניכוי דמי ביטוח
משכיר מבוטח העובד אצל
מעבידים שונים
1
2
3
טופס זה יישאר בידי המעסיק

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כרטיס עובד (103)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כרטיס עובד (103), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כרטיס עובד (103). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כרטיס עובד (103).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כרטיס עובד (103)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מעסיקים » טופס כרטיס עובד (103)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כרטיס עובד (103) להורדה

דילוג לתוכן