טופס להורדת טפסי הרשמה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס להורדת טפסי הרשמה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס להורדת טפסי הרשמה להדפסה

מה זה טופס להורדת טפסי הרשמה?

שם הטופס: טופס התחייבות לתשלום שכר לימוד
מטרת הטופס: הטופס מיועד לרישום ללימודי חוץ באקדמית גליל מערבי ולהתחייבות לתשלום שכר הלימוד ודמי מקדמה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם משפחה
2. שם פרטי
3. מספר תעודת זהות
4. מגדר (ז/נ)
5. תאריך לידה
6. ארץ לידה
7. ת. עליה
8. שם אב
9. מצב משפחתי
10. ש. צבאי
11. מס' ש' לימוד
12. כתובת (רחוב ומס' בית/ת.ד)
13. ישוב
14. מס' נייד
15. כתובת מייל
16. מחיר הקורס (מחירון)
17. מלגות מקדמה
18. יתרה לתשלום
19. דמי מקדמה (בסך 400 ש"ח, אינם מוחזרים)
20. הערות
21. שם היועץ/ת
22. חתימת הנרשם/ת
23. אמצעי תשלום (בחירת כרטיס אשראי, עסקה בתשלומים, הוראת קבע, צ'קים)
24. פרטי הבנק במקרה של הוראת קבע
25. חתימת הסטודנט על השטר חוב

טופס להורדת טפסי הרשמה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס להורדת טפסי הרשמה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס להורדת טפסי הרשמה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס להורדת טפסי הרשמה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

היחידה ללימודי חוץ ע"ר 580362580
אקדמית גליל מערבי -יחידה ללימודי חוץ, כתובת דרך המכללות 1 ,עכו ת.ד2125 טל:9015261-04 ,9015262-04 , 9015263-04 ,9015332-04 ,9015333-04
שם הקורס/ים: ____________ ___________ ______________ מועד הפתיחה משוער _________

מס' תעודת זהות שם משפחה שם פרטי ז / נ
ר נ א ג כן לא
תאריך לידה ארץ לידה ת. עליה שם אב מצב משפחתי ש. צבאי מס' ש' לימוד
כתובת:
רחוב ומס' בית/ ת.ד ישוב
מס' נייד כתובת מייל
שכר לימוד:
מחיר הקורס )מחירון(
מלגות
מקדמה
יתרה לתשלום

דמי מקדמה בסך 400 ש"ח אינם מוחזרים

הערות ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
שם היועץ/ת:___________________.
_______________ _______________ _______________ _____________________
שם הנרשם/ת מס' ת.ז. חתימה תאריך
פרטים אישיים:
טופס הרשמה
היחידה ללימודי חוץ ע"ר 580362580
אקדמית גליל מערבי -יחידה ללימודי חוץ, כתובת דרך המכללות 1 ,עכו ת.ד2125 טל:9015261-04 ,9015262-04 , 9015263-04 ,9015332-04 ,9015333-04
תקנון שכר לימוד - היחידה ללימודי המשך וחוץ
)מסמך גילוי בהתאם לתקנות חוק הגנת הצרכן תשמא 1981 )
חלק א' - הצהרת המועמד
1 .אני הח"מ _________________ת.ז__________________ מאשר/ת בזאת, כי נרשמתי ללימודים במכללה האקדמית היחידה
ללימודי המשך ולימודי חוץ –ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:
1 .אני מתחייב/ת ומסכים/ה לכך, כי בגין כל איחור בתשלום אחד או יותר מן התשלומים, במועדים הקבועים לכך מראש, אשא בנוסף
בתשלום ריבית והצמדה למכללה האקדמית גליל מערבי ובכל הפרש שייווצר כתוצאה מכך.
2 .הריני מתחייב/ת לעמוד בהסדר התשלומים של שכר הלימוד במלואו ולהקפיד על התשלומים במועדים הקבועים. ולהבטחת
התשלום בביצועו הנני מפקיד שטר חוב בחתימתי.
3 .במידה ולא אגיע ללימודים משך 45 יום רצופים, לימודי יופסקו מידית ,ואחויב בתשלום בגובה %30 משכר הלימוד. כל זאת ללא
התראה נוספת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למכללה האקדמית גליל מערבי כתוצאה מכך בכפוף לטבלת ההחזרים הנ"ל.
4 .ידוע לי ומוסכם עליי כי פתיחת הקורס/ים אליהם נרשמתי מותנית בכמות נרשמים מינימאלית. למכללה נתונה הזכות לקבל החלטה
כי הקורס לא ייפתח ובמקרה כזה יושבו לי דמי ההרשמה/שכר לימוד ששולמו על ידי ואז יוחזר התשלום במלואו. ולכן אני מאשר/ת
בזאת כי אין ולא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המכללה באם בסופו של דבר יוחלט שלא לפתוח קורס/ים
אליהם נרשמתי כאמור.
5 .הודעה בדבר פתיחת הקורס הסופית וכן בדבר המועד המדויק של תחילת הלימודים תשלח במועד מאוחר יותר עד שבוע בטרם
תחילת הלימודים.
6 .מצב קורונה –בעקבות המצב תתכן למידה בזום או בקפסולות ע"פ הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול
7 .דמי מקדמה– בעת ההרשמה, עלי לשלם דמי מקדמה ולחתום על תקנון שכר הלימוד.
חלק ב' - הנחיות ונהלים
1 .שכר לימוד- תשלום המקדמה יבוצע במעמד ההרשמה, והיתרה תוסדר בהתאמה לפי מחיר הקבוע במחירון היחידה ללימודי חוץ
לשנת הלימודים אליה הנני נרשם בזאת.
2 .דמי מקדמה ע"ס 400 ₪ כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים, אלא אם המכללה החליטה לבטל את הלימודים.
3 .אמצעי תשלום שכר לימוד כמפורט להלן:
1.3 .כרטיס אשראי )עסקה בתשלומים, הוראת קבע בכרטיס אשראי, עסקת קרדיט( /צ'קים/מזומן/הוראת קבע )בתנאי שישולם
מראש סך %10 מגובה שכר הלימוד(.
2.3 .מימון שכר הלימוד על ידי גורם חיצוני: סטודנט שמקבל מימון ללימודים על ידי גורם חיצוני, יגיש כתב התחייבות לתשלום שכר
הלימוד חתום על ידי הגוף המממן בתחילת כל שנה פדגוגית. סטודנטים שלא יקבלו את מלוא המימון לשכר הלימוד,
מתבקשים להסדיר את יתרת התשלומים. האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר
התחייב לממן את לימודיו – אך לא מימש זאת לפי הכללים.
4 .אי כיבוד תשלומים
1.4 .הוראת קבע בנק או הוראת קבע אשראי שלא כובדה תחויב בעמלה בסך של 30 .₪
2.4 .צ'ק חוזר / שנגרע מהבנק יחויב בעמלת בנק בסך של 30 ₪ לכל שיק
5 .ביטול הרשמה /ביטול לימודים יש למסור הודעה בכתב בלבד, באמצעות פנייה מקוונת דרך פורטל המידע האישי באתר:
il.ac.wgalil.www(. מידע אישי<<בקשות וערעורים<<פנייה לבטול לימודים( . חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל,
יהיה כמפורט ב תקנון בטול לימודים המפורט בסעיפים שלהלן.
6 .תקנון ביטול –)כולל במצב קורונה(:
7 6 5 4 3 2 1
הודעה שתתקבל
מיום הרישום ועד
4 שבועות לפני
תחילת הלימודים
הודעה שתתקבל
בטווח של 4
שבועות עד
שבועיים לפני
תחילת הלימודים
הודעה שתתקבל
משבועיים לפני
תחילת הלימודים
ועד תחילת
הלימודים
הודעה שתתקבל
מתחילת
הלימודים ועד 3
שבועות אחרי
תחילת הלימודים
הודעה שתתקבל
מ-3 שבועות
ממועד פתיחת
הקורס ועד 3/1
הקורס)כולל(
הודעה שתתקבל
מסיום 3/1 של
הקורס ואילך
הפסקת לימודים
ביוזמת המכללה
או היעדרות 45 יום
לאחר פתיחת
הקורס
יחויב
ב- 400 ₪
יחויב ב%10
משכר הלימוד
המלא.
יחויב ב%20
משכר הלימוד
המלא
יחויב ב%30
משכר הלימוד
המלא
יחויב ב- %50
משכר הלימוד
המלא
יחויב במלוא שכר
הלימוד
יחויב ב-%30
משכר הלימוד
המלא
המכללה, לפי שיקול דעתה, רשאית לבטל מלגות שהוענקו על ידי המכללה ו/או מטעמה ו/או כל גורם הפועל בשיתוף פעולה עמה, לסטודנט
שביטל לימודיו ולהיפרע מאותם תשלומים המגיעים לה עד מועד הביטול.
7 .קבלת תעודה התנאים בקבלת תעודת סיום/גמר הם:
1.7 .נוכחות של %85 לפחות מכלל המפגשים בקורס.
2.7 .פדגוגי – עמידה בדרישות הקורס וסיום בהצלחה של המבחנים/העבודות.
3.7 .שכר הלימוד – תשלום כל עלות הקורס וההוצאות הנדרשות.
4.7 .משמעת – כנגד הסטודנט אין החלטת ועדת משמעת המונעת קבלת תעודה. .
אני מאשר/ת כי קבלתי את התקנון, כי קראתי אותו ואני מתחייב/ת לפעול בהתאם לאמור בו
_______________ _______________ _______________ _____________________
שם הנרשם/ת מס' ת.ז. חתימה תאריך
היחידה ללימודי חוץ ע"ר 580362580
אקדמית גליל מערבי -יחידה ללימודי חוץ, כתובת דרך המכללות 1 ,עכו ת.ד2125 טל:9015261-04 ,9015262-04 , 9015263-04 ,9015332-04 ,9015333-04
טופס התחייבות לתשלום שכר לימוד

הרשמה ל:_____________________ _תאריך פתיחה: ____________שם יועץ /ת_____________
חיוב מידי 400 ₪ בתשלום אחד . יתרת תשלום - שכר לימוד בסך _____________ __
אמצעי תשלום:
❑ כרטיס אשראי
❑ עסקה בתשלומים / הוראת קבע לאשראי מס' תשלומים _____ לחיוב מחודש _________
*** הוראת קבע -אשראי לא ניתן לבצע בכרטיס מסוג דיירקט/חיוב מיידי
❑ הוראת קבע )מותנה בתשלום %10 מקדמה משכר הלימוד( מס' תשלומים _________
❑ צ'קים - מס' תשלומים _____
הוראת קבע בנק או הוראת קבע אשראי שלא כובדה תחויב בעמלה בסך של 30 .₪
צ'ק חוזר / שנגרע מהבנק יחויב בעמלת בנק בסך של 30 ₪ לכל שיק
פרטי הבנק בו מתנהל חשבוני: מס' בנק מס' סניף מס' חשבון____________
)במידה ויהיה צורך בהחזר כספי(
לתשומת ליבך !!! הוראת התשלום תאפשר גביית תשלומים נוספים שיהיו ביתרת חובה
__ ______________ _______________ _______________ _____________________
שם הנרשם/ת מס' ת.ז. חתימה תאריך
שם משפחה שם פרטי מספר ת. זהות
מס' כרטיס
אשראי :
תוקף הכרטיס : יש למלא את פרטי כרטיס האשראי במלואם.
cvv2
שם בעל
הכרטיס ת"ז :
היחידה ללימודי חוץ ע"ר 580362580
אקדמית גליל מערבי -יחידה ללימודי חוץ, כתובת דרך המכללות 1 ,עכו ת.ד2125 טל:9015261-04 ,9015262-04 , 9015263-04 ,9015332-04 ,9015333-04
שטר חוב
שם עושה/י השטר :
שם הסטודנט שם משפחה שם פרטי
מס' תעודת זהות
כתובת
פרטים נוספים טלפונים:
חתימת הסטודנט - עושה/י השטר ________________
מצ"ב צילום ת. זהות עושה/י השטר )הסטודנט(.
********************************************************
ביום ________אני ו/ החתומים למעלה מתחייבים לשלם לפקודת המכללה האקדמית גליל מערבי ע"ר
580362580( להלן – "המכללה"(, סך של ____________ ₪ צמוד בתוספת שיעור הריבית הנהוגה מעת לעת
בחשבונות חח"ד בבנק _____________ וזאת החל ממועד משיכת ועד למועד פרעונו בפועל.
אני/ו מייפים בזאת את כוחה של המכללה, באופן בלתי חוזר, למלא את סכום שטר חוב זה ומועד פירעונו.
אני/ו פוטרים את המחזיקה/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות ו/או הודעות כלשהן ולראיה
באתי/נו עושי השטר על החתום :
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי מר/גב' _____
חתמו בפני על השטר ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודת זהות.
______________________ _________________________
תאריך חתימת יועץ הלימודים
* ימולא ע"י הסטודנט
* ימולא ע"י המשרד:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס להורדת טפסי הרשמה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס להורדת טפסי הרשמה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס להורדת טפסי הרשמה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס להורדת טפסי הרשמה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס להורדת טפסי הרשמה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס להורדת טפסי הרשמה להורדה

דילוג לתוכן